בסיעתא דשמיא

ט״וּ בִּשְׁבָט | The Pri Etz Hadar: Fruit of the Majestic Tree seder for Tu biShvat by Rabbi Natan Binyamin Ghazzati (ca. 17th c.) translated by Reb Miles Krassen

Section 1: Explanation for the Tikkun of Fruit

יום
ט״ו בשבט אף כי הוא מימי השובבים אין בו תענית כי הוא ראש השנה לפירו׳ האילן ובתקון המעשה אשר יעסה היום על הפירות בו נעשה תקון צדיק חי העולמים בסוד הנזכר בזוהר בראשית ביומא תליתאה עבד׳ ארעא איבין מחילא דהאי צדיק דכתיב ויאמר אלהים תדשא הארץ וגו׳ עץ פרי דאזעץ הדעת טוב ורע דאיהו עביד איבין ופרין עושה פרי דא צדיק יסוד דעלמא וכו׳. ‏
Although the 15th of Shevat occurs during the “days of the Shovavim,”1 it is not a fast day, since it is the New Year’s Day for the fruit of the tree. Through the tikkun that is performed on this day with fruit, the sefirah,”Tzaddik, Life of the Worlds,” is aroused.2 This mystery is mentioned in the Zohar, Bereshit,3 “on the third day, the earth made fruit from the potency of that [supernal] Tzaddik. As it is written, ‘And God said, let the earth bring forth… fruit trees that produce fruit…4Fruit trees‘ refers to ‘the tree of the knowledge of good and evil‘ that bears fruit.5That produce fruit‘ alludes to Tzaddik, the foundation of the world….”6

ומנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה ולומר דבדי שירות ותשבחות עליהן כאשר הנהגתי לכל החברי׳ אשר עמדי. ‏‏
It is a good custom for the faithful7 to eat many fruits on this day and to celebrate them with words of praise, just as I have instructed my companions.

ועם כי בדברי כתבי הרב זל״הה לא נמצא מנהג זה מ״מ לדעתי תקון נפלא הוא בנגלה ובנסת׳ כי הנה הובא בירושלמי פ׳ י׳ יוחסין ז״ל ישמעו ענוים וישמחו א״ר איבון עתיד אדם לתת דין וחשבון על שראה מיני מגדים ולא אכל רבי אלעזר הוה מצמצם פריטי למיכל בהון מכל מילי חדש ע״כ
Even though this custom is not mentioned in the Lurianic writings, it is nevertheless a wondrous tikkun,8 on both exoteric and esoteric levels.9 For in the Palestinian Talmud, Asarah Yuhasin, ch. 10,10 the following appears.”‘Listen, humble ones, and rejoice11 R. Hizkiyah R. Kohen said in the name of Rav, ‘In the future a person will have to account for everything that his eyes saw and he did not eat. R. Elazar was concerned about this teaching and used to save poor man’s gleanings. He would eat them, each one at its time.'”12

וטעם הדבר שכשם שהנהנה מן העה״ז בלא ברכה נקרא גזלן מפני שע״י הברכה גורם להמשיך שפע עליון ע״י כח הברכות והשר הממונה על אותו הפרי הוא מתמלא משפע זה כדי לגדל הפרי שנית ולכן הנהנ׳ בלא ברכ׳ גזלן הוי כי אכל הבריה שהרוחניות היה שורה בה וכילה ומנע כח ההוא מן העול׳ והיה ראוי לו להמשיך ברכה מלמעלה והכח הממונה על זה בטל וריק מאותו השפע שהיה בידו ולכן נקרא גזלן
The reason is that whoever enjoys produce in this world without pronouncing a blessing is called a robber.13 For by means of the blessing, one draws down shefa. The angel who is assigned to that fruit [which was eaten] is filled by the shefa so that a second fruit can replace the first. Thus one who enjoys the fruit without blessing it is a robber. For through eating an aspect of creation [without blessing it], he eliminated the spiritual element that it contained. [Thus he] prevented that divine power from being manifest in the world, when he should have drawn down a blessing from above. As a result, the angel’s power is annulled, since it no longer possesses the shefa [that it needs in order to replenish the fruit]. That is why the person is called a robber.

וגם אמר כאילו גוזל אביו ואמו כי האוכל בכוונת הברכה של ברכת הנהנין מתקן ניצוצי נשמתו והנצוצות הנוגעים בנשמת אביו ואמו בסוד והוצאתי את בלעו מפי״ו כטעם חיל בלע ויקיאנו ואם נהנה בלא ברכה הוא כאילו גוזל אביו ואמו מניצוצו׳ השייכו׳ לנשמת׳ והוא חבר לאיש משחי׳ לפי שכל כוונת המשחי׳ לגזול נצוצו׳ ולקולט׳ ולא להחזיר׳ אל הקדוש׳ אשר והו סוד כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה׳ וכו׳ שהיא סוד הברכה המוציא׳ מהטומא׳ להקדוש׳ ונברר׳ ע״י פי ה׳ בלעיט׳ ל״ב שיני׳ אשר המה לעומ׳ ל״ב פעמים אלהים הנאמרי׳ במעש׳ בראשי׳ כמו שביארנו בארוכה בתקון הסעודה בחלק הקודם ע״ש. ‏
He also said that it is as if he robbed from his father and mother.14 For through the kavvanah15 of the blessing recited when eating fruit, a person who eats rectifies the sparks of his own soul as well as the sparks that pertain to the souls of his parents. This is the esoteric meaning of, “I will make him disgorge what he has swallowed,”16 which is related to [the secret of the verse], “the riches he swallowed, he vomits, [God empties it out of his stomach],”17 So if one enjoys the fruit without a blessing, it is as if he robbed his parents of the divine sparks that pertain to their souls.18He is a comrade of the Destroyer.19 For the Destroyer’s only intention is to rob the divine sparks and to absorb them [in the realm of evil] and to [prevent them from] returning to [their source] in holiness. That is the esoteric meaning of “for a person does not live on bread alone, but on all that goes forth from the mouth of YHVH.”20 This alludes to the secret of the blessing, which retrieves [the sparks] from impurity to holiness.21 It is brought about through the “mouth of YHVH,” i.e., by means of the chewing of the thirty-two teeth which correspond to the thirty-two times that Elohim is mentioned in the Story of Creation,22 as we have explained at length in the previous section concerning the tikkun of the meal.23

ועונשים
הל לו גם המה ישכן למי שרואה מיני‎‏ פירות ומגדים ומצטמק ורע לו ולא אכל ומנע טוב מבעליו ולא בירך עליהם אשר הכח הממונ׳ עליהן בטל ורק מצדו משפע עליון הבא על ידי הברכה ואף גם גוזל אביו ואמו כי הואיל ולא אכל מהן לא הוציא ניצצות דשייכי לנשמתם כאמור ועל כן מטעם זה ר״א הוה מצמצם בפריטי למיכל בהון כל מיני פירו׳ חדשות להרבו׳ ברכות ולעשות התקון תכף ומיד ושלא להחמיץ המצוה. ‏
The punishments [for these transgressions] also apply to someone who sees species of fine fruit and allows them to dry up and go bad without eating them. [By not eating them], he prevented the angels of the fruit from receiving [their share of] divine goodness. Since he did not say a blessing over the fruit, the angel’s power is annulled and it is bereft of the shefa that depends on the blessing. He also robs his parents. For since he did not eat the fruit, he also neglected to eat the sparks that pertain to their souls, as has been explained. Accordingly, R. Eleazar used to save poor man’s gleanings of all kinds of new fruit to eat. [For he wanted] to increase blessings and perform the tikkun immediately, so as not to miss the [opportunity for fulfilling] the mitzvot.

לתקון הדבר הזה יאותה לנו בעצם היום הזה לאכול כל ומיני פירות ולברך עליהן בכוונה זו כי חביבה מצוה בשעתה.‏
In order to effect this tikkun, it is fitting for us to eat all kinds of fruit on this very day and to bless them with this intention. For a mitzvah is best when performed at the proper time.

ובזוהר פרשת שמות דף ט״ו ז״ל אמר ר׳ יהודה מ״ד גס זה לעומת זה עשה האלהים כגוונא דרקיעא עבד קב״ה בארעא וכולהו רמיזא למה דלעילא דכד הוה חמי רבי אבא חד אילנא דאיביה את עביד עופא דפרח הוה בכי ואמר א׳ הוו ידעין בני נשא למאי רמי זאן וכו׳ דא״ר יוסי א׳לנין אינון דאתחזי מינהון וחכמתא כגון חרובא דקל פסתוקא וכדומה לון כולהו בחד רתיכא אתרכיכו כל אינון דעבדין פירין ואינון רברבין בר מתפוחים רזא חדא אינון בר משבילין וכו׳ דכל חד מאינון זוטרי בר מאזובא מאימ׳ חדא אתיצידו כל עשבין דארעא דאתמני עליהון רברבין תקיפין בשמיא כל חד וחר רזא בלחודיי כגוונא דלעילא וכו׳. ‏
According to the Zohar, “R. Yehudah said, why is it written, ‘even this God made corresponding to that?24 God made the earth to correspond to the firmament. Everything [below] alludes to what is above. For when R. Abba would see a certain tree whose fruit would change into a bird that flew from it, he would weep and say, ‘if human beings only knew to what this alludes….’ As R. Yose said, these trees from which wisdom can be learned,25 such as the carob, palm, pistachio, and the like were all borne in one chariot.26 All those [trees] that bear fruit, except the apple tree, allude to one supernal mystery…. And all the small ones, except for the hyssop, are the offspring of one mother. In heaven, powerful intermediaries are placed over each of the earth’s plants, and each has its own mystery, just as above.”27


‏‎‏‏‎‎‏הנה
משם תתבונן כי אף על גב שהבוראית׳ שם‎‏͏‎‏‎‎‏ משטרו בארץ ועל כל אחד מלאך ממונה עליו מכל מקום העיקר של כל א׳ וא׳ נאחז במדות העליונות ובמ״ש שם בזוהר ז״ל מ״ד אל גינת אגוז ירדתי א׳ל ת״ח האי גנתא נפקא מעדן ודא היא שכינתא אגוז דא היא רתיכא קדישא דאיכון ארבע רישין דנהרין ומתפרשין מגנתא כהאי אגוזא וכו׳ אשר ממנו נקח כי בכל עשב יהיה מותר מחברו בשורש שלו למעלה. ‏
From this you can understand that although the blessed Creator rules over the earth and everything has an angel assigned to it, nevertheless of greatest importance is the fact that everything is connected to the supernal attributes.28 As they said there in the Zohar: “why is it written, ‘I went down to my walnut garden‘?29 He said to him, come and see. This is the garden that went forth from Eden and it is the Shekhinah.30 ‘Walnut’ refers to the Holy Chariot,31 the four tributaries that spread out from the garden like a nut . . .”32 From this we can infer that herbs can be distinguished by the pre-eminence of their divine roots above.

ומהרח״ו זלה״ה ביאר שיש ל׳ מיני פירות האילן ובעולם הבריאה עשרה מהן לעומ׳ י׳ ספירות שלה ומפני שהם רחוקי׳ מן הטומאה וקרוב לאצילות אין להם קלי׳ לא בפנים ולא בחוץ ונאכלין כמו שהן. ואלו הן ענביס תאנים תפוחים אתרוגים לימוני״ם אגסים חבושום תותים שורב״אש חרובין
R. Hayyim Vital explained that there are thirty kinds of fruit trees. Ten [have their divine roots] in the World of Creation, corresponding to the ten sefirot of that world. Since their roots are far removed from tuma’ah 33 and close to the purely divine World of Emanation, they have no shell, either within or without.34 They may be eaten as they are.35 They include the following: grapes, figs, apples, citrons, lemons, pears, quince, strawberries, sorbs, and carob.

ועשרה מיני פירו׳ הם העולם היצירה והן סוד י״ס דיצירה שהם בנוכים בין עולם הבריאה ובין עולם העשיה שאינן קרובות לטומאה כמו עולם העשיה ולא רחוקים כמו עולם הבריא׳. ‏
There are ten types of fruit [whose roots are] in the World of Formation. Esoterically, they correspond to the ten sefirot of Formation, which are intermediate, between the World of Creation and the World of Making. They are neither as close to the forces of evil as [the sefirot] of the World of Making nor as distant as the [sefirot] of the World of Creation.

ולכן גרעיני הזרע בתוך הפרי אינו נאכל לפי שאינן רכים כגרעינים שבתוך הפירות דבריאה. ואלי הן זתים תמרי׳ גודגוניו׳ שופאייפ״אש פרישקו״ש זירגואי׳לאש משמישי״ש׳ גינדא״ש אקאאני״ש נישפ״ ולאש
Consequently, the seed kernels within the fruit are not eaten, since they are not soft like the seeds within the fruit that correspond to the World of Creation.
They include: olives, dates, cherries, jujubes, persimmons, plums, apricots, hackberries, lotus fruit, uzerar.36

ועוד י׳מיני פירו׳ יש בעול׳ העשי׳ לעומת י״ס ולכן נאכל מה שבפני׳ ונזרק מה שבחוץ שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין עולם התמורות כדי שלא יקבל טומאה וז״ס היצר הרע והקליפה דבוקה בנפש ואלו הן רמונים אגוזים שקדים ערמונים לוזים הנקרא אלבי אנ״אש אלונים הנקרא אלכיו״טאש בלעז פריסין פניוני״ש פסתו״קיש מאו זי״ז. ‏
There are ten other kinds of fruit [whose roots are] in the World of Making, corresponding to the ten sefirot [of that world]. Consequently, we eat what is within and discard what is without. For the fruit’s shell is a barrier between it and the World of Delights,37 so that it will not take on the impurity [of the evil forces].38 This is the esoteric meaning of the evil urge and ‘the kelippah‘ cleave to the nefesh.39 The following correspond to sefirot of the World of Making: pomegranates, walnuts, almonds, pistachio, chestnuts, hazelnuts, acorns, coconut, pine nuts, peanuts.


והנה
העשר מיני פירות דבריאה נתברר מהם‏‎‎ כל הפסול׳ ונשארו כולן טוב ואילן סרק הוא להעך שהוא הכל רע שהכל הוא קליפה וכנגד י׳מיני פירו׳ דיצירה שהמוח מלבר|והקליפ׳ מבפנים שהוא הגרעין שבתוכם כנגד זה בקליפה כשנצוץ הקדושה שנפל הוא גדול ולא יכלה הקליפה לסבול כל אותו האור בקרבה נכנסה הקליפה תוך הקדושה ונעשית הקדושה מקיף אליה
Now the ten kinds of fruit [that represent the World] of Creation have been purified of everything that relates to the forces of evil (pesolet)40 and are left completely good. But a barren tree [represents] the opposite. It corresponds to pure evil, containing nothing but the kelippah. Just as the ten kinds of fruit [that correspond to the World] of Formation have an edible exterior and a hard interior, the kernel within, so it is with the kelippah.41 When a fallen holy spark is great, the kelippah is not able to contain all of that light within itself. So [the kelippah] enters within the holiness and the holiness surrounds it.

וכנגד יימיני פירות דעשיה שהמוח הוא מלגאו והקליפ׳ חופפת עליו מבחוץ כנגדן בקליפה כשלוקחת ניצוץ הקדושה בתוכה לחיות אליה והיא חופפת עליו מבחוץ כקליפ׳ אל המוח ע״כ. ‏‏
The ten kinds of fruit [that correspond to] the World of Making have a soft interior surrounded by a hard shell. This is like the kelippah, when it takes a holy spark within itself, in order to be enlivened by it. It surrounds the spark just as a shell encompasses the fruit.

צא ולמד כי אין דבר גשעי פה למטה שאין דוגמתו למעלה כי גבוה מעל גבוה שומר זגכוהים עליהם ואשר המה בעולמות התחתונים המה צל העליונים כי אם לא היה מצל לא היה צל. ‏
Consequently, we learn that there is no physical thing here below that does not correspond to something above. “For one is protected by another on a higher level, and both of these by still higher ones.”42 As things are below, so they are above. For there would be no shadow if there were no one to cast it.

ואביראה בסדאה נועם שיח סוד לשון הזהב אשר כחכמה דברו לאמר ראש השנה לפירות האיל״ן ולא אמרו לפירות האילנות רמזו בחכמה לאילנא קדישא אילנא דחיי וכמו שביארו ?ור׳ האר״י שכן אילן בגי״ יאהדונה״י כמו שבא במכתבם בביאור מאמר הזוהר פרשת אחרי מות ההוא אילנא רבא ותקיפא וכו׳ אילנא דנטע שורשוי באינון חיים ע״ש וכן ככתבי רבינו הקדוש האר״י אילן במלואו גי״ י״ב צירופי הי״ת רמז על הת״ת אילנא דחיי שכולל בו י״ב צירופי הוייה כמ״ש בפרשת בשלח תריסר תחומין וכולי סליקו באולנא קדישא רבא וכן עוד שם במאמר ייבאו אלימה וכו׳ ואת תקף אילנא קדישא בי״ב תחומין וכו׳. ‏
My father perceived the esoteric wisdom [alluded to by the] wording of the Mishnah, which says,”New Year’s Day for fruit of the tree,” rather than “for fruit of the trees.” The [sages of the Mishnah] were alluding to the Holy Tree, the Tree of Life,43 as Isaac Luria’s disciples explained. For tree (ilan) has the same numerical value as the holy name, YAHDVNHY,44 as they wrote in their explanation of the following passage from the Zohar, Aḥarei Mot.”That great and mighty tree [which contains nourishment for all is called the Tree of Life], the tree that planted its roots in these living ones.”45 Also, the Lurianic writings state that when the word tree (ilan) is spelled out fully, its numerical value is the same as twelve permutations of the name YHVH.46 Thus [tree] alludes to Tiferet, the Tree of Life, which contains twelve permutations of YHVH, as stated in Zohar, Beshalaḥ, “twelve [supernal, engraved] regions ascended [in the scale], in the great and powerful holy Tree.”47 Also see the passage,”‘And they came to Elim and there were twelve springs of water there and seventy date palms…48 and the Holy Tree grew strong in twelve regions . . .”49


והענין
כי כמו שהיום ראש השנה לפירות האילן לענין המעשרות רחשבינן להו שבה מט״ו בשבט דהואיל וירדו רוב גשמי שנה ועלה השרף באילנות ונמנאו פירות חונטים מעתה כן דוגמתו למכלה ראש השנה לפירות האילן העליון להשפיע את שפעו הקדיש לפירותיו הם הם העולמו׳ אסר מהם ישתלשל וירד פה למטה באילנות ועל משטרם. ‏
The meaning is that the 15th of Shevat is the New Year’s Day for tithing the fruit of trees. For most of the year’s rain has already fallen. The sap has begun to ascend through the trees, and fruit begin to take form on the trees from this time. Similarly, in the divine realm, it is the New Year’s Day for the fruit of the supernal tree which bestows its holy abundance on its fruit, the [upper worlds]. From them the shefa descends until it reaches the trees in our world below and the powers that oversee them.


ומעשה
ידינו כוננהו בכח סגולת התקון הזה הנעשה בעצם היום הזה בכח הברכו׳ ואשר ילוה אליהם הוות סוד שורשן תתעוררנא בקומתם וצביונ״ למעלה. ‏
And establish for us, the work of our hands.50 Through the special power of this tikkun, performed on this very day, through the power of the blessings and contemplation of the mystery of the fruit’s divine roots, an effect will be produced in their structure and character above.

ונותף גם הוא כי בספר התקון הלו מעוות לו יוכל לתקון את פגם הברית אשר לא נאמנה בבריתו והיה בעשותו התקון לעץ פרי מחץ מכתו ירפא בפגם הצדיק עושה פרי בצרוף סגולת הימים ההם הנזכלי׳ ונעשים לתקון פגם הברית כמו שנת באר בפרק א׳. ‏
Moreover the person performing the tikkun can also be affected. For through the beauty of this tikkun, he can correct what he distorted (me’uvat lo yukhal litkon)51 in damaging the [sign of the] covenant through inchastity.52 By virtue of performing this tikkun for the fruit tree, he will heal his part53 in the flawing of Tzaddik who makes fruit.54 There is the added benefit of the penitential period, mentioned above.55 Thus a tikkun for the flaw of the covenant is performed….

Section 2: Preparation for the Tikkun of Fruit


ומורי ז״ל היה אומר לכוין באכילת פרות יהן לתקון חטא אדה״ר אשר חטא בפירות האילן כ׳ אף כי כל ימי שכה כל בוונותינו לתקון זה מ״מ חביבה מצוה בשעתה זה היום תחלה וראש לפירות האילן. ‏
My teacher used to say that one should intend through eating the fruit to correct the sin that Adam committed with the fruit of the tree. Even though our intention is directed toward this end all the days of the year, a mitzvah is best when observed at its proper time, and this day is the beginning for fruit of the tree.

ואשר להיות כבר הודענו בכמה מקומות כי יש בכח הדבור להיות מעורר כח מדות העליונות להאירן באור מופלא יתר גדול מאד להשפיע שפ׳ רצון ברכה ונדבה בכל העולמות ע״כ נכון להגותם לפני אכילת כל פרי וסרי בסוד שורשו הבא בספר הזוהר ובתקונים בקצת מהם לעורר שרשיהן למעלה וקודם הכל יהגו בסדר זה. ‏
Moreover, as we have frequently stated, speech has the power to arouse the sefirot and to cause them to shine more wondrously with a very great light that sheds abundance, favor, blessing, and benefit throughout all the worlds. Consequently, before eating each fruit, it is proper to meditate on the mystery of its divine root, as found in the Zohar and, in some cases, in the tikkunim, in order to arouse their roots above. But, first of all, read the following selections.

תורה
פרשת בראשית ויאמר אלהים יקוו המים עד ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי ואחר כך בפרשת עקב כל המצוה אשר אנכי מצוך היום וכו׳ עד על הארץ הטובה אשל נתן לך ואח״כ פרשת בחקתי עד ואולך אתכם קוממיות. ‏
Torah:

 • Gen. 1:9-13
 • Deut. 8:1-10
 • Lev. 26:3-13

נביאים
יחזקאל סי׳ י״ז בה אמר ה׳ אלאהים ולקחתי אני מצמרת הארץ וכו׳ עד דברתי לקיתי ובסי׳ ל״ד והושעתי לצאני וכו׳ עד נאם ה׳ אלהים ובסי׳ ל״ו ואת רוחי אתן בקרבכם וכו׳ עד דברתי ועשיתי ובסי׳ מ״ז וישיבני אל פתח הבית והנה מים וכו׳ עד ועלהו לתרופה ואח״כ ביואל סי׳ ב׳ ויקנא ה׳ לארצו וכו׳ עד לוא יבושו עמי לעולם. ‏
Prophets:

 • Ezek. 17:22-24
 • Ezek. 34:22-31
 • Ezek. 36:27-36
 • Ezek. 47:1-12
 • Joel 2:18-27

כתובים
סי׳ ע״ב יקמ״ז וקמ״ח וסימן ס״ה לך דומיה תהלה וסי׳ קכ״ו בשוב ה׳ שיב׳ ציון וכו׳. ‏
Writings:

 • Ps. 72
 • Ps. 147
 • Ps. 148
 • Ps. 65
 • Ps. 126

ואח״כ בזוהר פ׳ בראשית דף ל״ג ע״א א״ר חייא מקוה המים דא צדיק וכו׳ עד והא אתמר ובזוהר פרשת קדושים דף פ״ו ע״א פתח רבי אלעזל ואמר אתם עדי נאם ה׳ וכו׳ עד ואורח צדיקים כאור מגה ואחר פך״בסוד הברכה ריש פדשת עקב יגד אתה ה׳ אבינו גואלנו.
Zohar:

 • vol. 1, 33a
 • vol. 3, 86a
 • vol. 3, 270b

ושוב יפטירו בשפה נוסח תפלה זו פשוטה
After this say the following prayer:

Section 3: The Tefillah for the Tikkun of Fruit


‏‎‏אָנָּא
הָאֵל, הָעוֺשֶׂה וְהַיּוֺצֵר וְהַבּוֺרֵא וְהַמַּאֲצִיל עוֺלָמוֺת עֶלְיוֺנִים, וּבְצוּרָתָם וּבְצִבְיוֺנָם בָּראתָ דוּגְמָתָן עַל הָאָרֶץ מִתַּחַת‏, כּוּלָם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ׃ עֶלְיוֺנִים לְמַעְלָה וְתַחְתּוֺנִים לְמַטָּה לְחַבֵּר אֶת הָאוֺהֶל לִהְיוֺת אֶחָד, וְאִילָנִין וּדְשָׁאִים מִן הָאֲדָמָה הִצְמַחְתָּ, בְּקוֺמָתָם וּבְצִבְיוֺנָם שֶׁל מַעְלָה, לְהוֺדִיעַ לִבְנֵי אָדָם חָכְמָה וּתְבוּנָה בָּהֵמָּה, לְהַשִּׂיג בַּנֶּעְלָמִים‏. וּפָקַדְתָּ עֲלֵיהֶם בְּמִשְׁמֶרֶת מַלְאָכֶיךָ הַקְּדוֺשִים הַמְּמוּנִּים וְהַמּוּשְׁטָרִים לְהַגְדִּילָם וּלְהַצְמִיחָן וְעָלֵימוֺ תִיטּוֺף שֶׁפַע וְכֹחַ מִדוֺתֶיךָ הָעֶלְיוֺנוֺת.‏
Please, God, who makes, forms, creates, and emanates supernal worlds and created their likeness on the earth below, according to their supernal form and character. “All of them You made with wisdom,”56 supernal [forms] above and lower [forms] below, to join together the tent so as to be one. You caused trees and grass to grow from the earth, according to the structure and character of [the forms] above, so that human beings might gain wisdom and understanding through them, and thus grasp the hidden [forms]. You appointed your holy angels over them as agents to oversee their growing. And you caused shefa and the power of your supernal qualities to flow upon them.

וְיַעֲשׂוּ פְּרִי תְבוּאָה וְכָל עֵץ פְּרִי עוֺשֶׂה פְּרִי לְמִינוֺ
The fruit yielded a harvest,”57 every “fruit tree producing fruit according to its kind.58

וּמִפְּרִי מַעֲשֶׂיךָ תִשְׂבַּע הָאָרֶץ, לֶאֱכוֺל מִפִּרְיָהּ וְלִשְׂבּועַ מִטּוּבָה. לְהַחֲיוֺת בָּהֶם נֶפֶשׁ כָּל חַי מִן הַכֹּחַ הָרוּחָנִי אֲשֶר בָּהֶן,‏ מִפְּרִי פִי מַלְאָכֶיךָ הַקְּדוֺשִׁים הַנּוֺטְרִים אֶת פִּרְיוֺ וּמִמֶּנוּ פֶרְיְיךָ נִמְצָא,‏
The earth is sated from the fruit of Your work,”59 so one may “eat of its fruit and be sated by its bounty.60 From [the fruit], every living soul is enlivened through the spiritual power that is in them, [which is] the fruit of the mouth of your holy angels who guard its fruit.

שְׂכַר פְּרִי הַבֶּטֶן לְהַחֲיוֺת וְלָזוּן אֶת הַגּוּף.‏
From me your fruit is found,”61 the reward of children.

וְהָיָה פִּרְיוֺ לְמַאֲכָל וְעָלֵיהוּ לִתְרוּפָה.‏ וְזֶה הַיּוֺם תְּחִילַּת מַעֲשֶׂיךָ לְהַחְנִיטָהּ וּלְחַדְּשָה, אִישׁ יָבִיא בְּפִרְיוֺ עוֺשֶׂה פְּרִי לְמִינֵהוּ כִּי כֵן יִמְלְאוּ יְמֵי הַחֲנוּטִים לְפֵירוֺת הָאִילָן הָעֶלְיוֺן, עֵץ הַחַיִּים אֲשֶׁר בְּתוֺךְ הַגָּן, וְעָשָׂה פְּרִי לְמָעְלָה.‏
Its fruit is food and its leaves a source of healing.62 So on this day, the beginning of Your deeds concerning [the trees’] budding and renewal, “a person will earn with its fruit…,”63producing fruit after its kind.64 For so the days of budding will be full for the fruit of the supernal tree, “the tree of life which is in the midst of the garden65 and it makes fruit above.

וִיהִי רָצוֺן מִלְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁבְּכֹחַ סְגוּלַּת אֲכִילַת הַפֵּירוֺת שֶׁנֹּאכַל וּנְבָרֵךְ עֲלֵיהֶן עַתָּה וַאֲשֶׁר נֶהָגֶה בְּסוֺד שָׁרְשֵהֶן יתעוררו שרפיהן הָעֶלְיוֺנִים אֲשֶר הֵמָּה תְּלוּיִים בָּם לְהַשְׁפִּיעַ עֲלֵיהֶן שֶׁפַע רָצוֺן בְּרָכָה וּנְדָבָה, וְגַם הַמְּמוּנִּים וְהַמֻּשְּטָרִים עֲלֵיהֶן יִתְמַלְּאוּ מֵעוֺז שֶׁפַע הדרן לָשׁוּב שֵׁנִית לְהַגְדִּילָם וּלְהַצְמִיחָם מֵרֵאשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית הַשָּׁנָה לְטוֺבָה וְלִבְרָכָה לְחַיִּים טוֺבִים וּלְשָׁלוֺם.‏
May it be Your will YHVH our God and God of our ancestors, that through the sacred power of our eating fruit, which we are now eating and blessing, while reflecting on the secret of their supernal roots upon which they depend, their supernal sap will be aroused,66 so that shefa, favor, blessing, and bounty be bestowed upon them. May the angels appointed over them also be filled by the powerful shefa of their glory, may it return and cause them to grow a second time, from the beginning of the year and until its end, for bounty and blessing, for good life and peace.

וְקיֵּים לָנוּ אֶת הַדָּבָר שֶהִבְטַחְתָּנוּ עַל יְדֵי מַלְאָכִי חוֺזָךְ וְגָעֲרְתִּי לָכֶם בָּאוֺכֵל וְלֹא יַשְׁחִית לָכֶם אֶת פְּרִי הָאֲדָמָה וְלֺא תְשַׁכֵּל לָכֶם הַגֶּפֶן בַּשַׂדֶה אָמַר יְיָ צְבָאוֺת הַשְׁקִיפָה מִמְּעוֺן קָדְשְׁךָ מִן הַשָׁמַיִם וּבָרֵךְ עָלֵינוּ אֶת הַשָׁנָה הַזֹּאת לְטוֺבָה וְלִבְרָכָה
And fulfill for us the word which you promised us through Malachi, Your seer, “And I will banish the devourer from among you and he will not destroy the fruit of your earth and the vine of your field will not miscarry, says YHVH Tzevaot.67 Look down from your sacred dwelling place in heaven and bless us this year with bounty and blessing.

תְשִׁיתֵהוּ בְרָכוֺת ‏לָעַד תְּחַדֵּהוּ בְשִׂמְחָה אֶת פָּנֶיךָ וְנָתְנָה הָאָרֶץ יְבוּלָהּ וְעֵץ הַשָׂדֶה יִתֵּן פִּרְיוֺ
You will make him a source of blessings forever, you will cause him to rejoice in the joy of Your countenance,”68And the earth will bestow its harvest and the tree of the field will yield its fruit.69

וְעֲלֵיהֶם תָּבֹא בִּרְכַּת טוֺב לְהִתְבָּרֵךְ פֵּירוֺתֶיהָ בְּמֵעֵינוּ אֶחָד הַמַּרְבֶּה וְאֶחָד הַמַּמְעִיט גַּם בְּרָכוֺת יַעְטֶה בִבְרִיאוּת הַגּוּף שָם יְצַוֶּה ה׳ אֶת הַבְּרָכָה חַיִּים עַד הָעוֺלָם
The blessing of goodness will come upon them, that its fruits will be blessed within us. Whether one eats a lot or a little, the health of his body will also be blessed. “There YHVH commanded blessing, eternal life.70

וְעוֺז הֲדַר הַבְּרָכוֺת בַּאֲכִילַת הַפֵּירוֺת יִהְיוּ לִמְאוֺרוֺת בְמַעְיַין הַבְּרָכוֺת צַדִּיק חַי הָעוֺלָמִים וְנִרְאֲתָה הַקֶשֶׁת שָׂשׂ וּמִתְפָּאֵר בְּגוָֺונִים שֶׁלּוֺ וּמִשָּׂם יוּשְׁפַּע עָלֵינוּ שֶׁפַע רָצוֺן וְרַחֲמִים לִמְחוֺל וְלִסְלֹחַ מֵעֲוֺנוֺתֵינוּ וְאַשְׁמָתֵנוּ אֲשֶׁר נוֺאַלְנוּ וַאֲשֶר חָטָאנוּ. וְהָיִינוּ מַרְשִׁיעֵי בְרִית וּפגַמְנוּ בִפְרִי צַדִּי״ק חַי הַעוֺלמָיִם וּמַנַעְנוּ רְבִיבֵי הַשְׁפָּעֲתוֺ וְנִשְׁחָתוּ כָּל מְקוֺרוֺת וְיָשׁוּב עַתָּה הַכּל לְאֵיתָנוֺ הָרִאשׁוֺן וְתֵשֵׁב בְּאֵיתָן קַשְׁתּוֺ כִּי אַתָּה תְּבָרֵךְ צַדִּיק ה׳ כַּצִנָּה רָצוֺן תַּעְטְרֵהוּ׃
And may the splendid power of the blessings [said] while eating the fruit illuminate the source of blessings, Tzaddik, the Life of the Worlds, and let the rainbow appear, proudly rejoicing in its colors. From there, may shefa, favor, and compassion be bestowed upon us, to pardon and forgive the iniquities and misdeeds that we committed and sinned. We violated the covenant and damaged the fruit of Tzaddik, the Life of the Worlds, and caused the rains of its beneficence to be withheld, so that all the sources [of shefa] were harmed. Now let everything return to its original might “and let His bow remain taut.71For You, YHVH , bless the Tzaddik, favor crowns him like a shield.72

וְכָל הַנִּצוֺצוֺת שֶׁנִּתְפַּזְּרוּ עַל יָדֵינוּ אוֺ עַל יְדֵי אֲבוֺתֵינוּ וּבְעָוֺן אָדָם הָרִאשׁוֺן אֲשֶר חָטָא בְפֵירוֺת הָאִילָן עַתָּה יָשׁוּבוּ לְהִתְכַּלֵּל בְּעוֺז הֲדַר עֵץ הַחַיִים‏ וְיוּסַר מֵהֶם כָּל רַע בְּכֹחַ שִׁמְךָ הַגָּדוֺל הַיוֺצֵא מִפָּסוּק חַיִל בָּלַע וַיְקִיאֶנּוּ
And may all the holy sparks which were dispersed by us or by our ancestors and [also] through the sin that Adam committed with the fruit of the tree now return to be included in the splendid power of the Tree of Life. May all evil be removed from them through the power of Your great name which emerges from the verse, “the power that he swallows, he vomits out.73

וְיָשוּב הַכֹּל לְאֵיתָנוֺ הָרִאשׁוֺן וְלֹא יִדַּח מִמֶּנוּ נִידַּח כִּי אַתָּה ה׳ לְבַדֶּךָ מְקַבֵּץ נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל. ‏
And may everything return to its original might and not be rejected. For only You, YHVH, restore the dispersed of Israel.

וּבְכֵן אֶת צֶמַח דָּוִד עַבְדֶּךָ מְהֵרָה תַּצְמִיחַ וְקַרְנוֺ תָּרוּם בִּישׁוּעָתֶךָ וירום הודו ותנשא עַל כָּל הָעוֺלָם כּוּלּוֺ ‏
Therefore, swiftly cause the offshoot of Your servant David to flower and raise up its might through Your salvation. And the hand of YHVH is upon the whole world in its entirety.

וְתַחַת הַנַּעֲצוּץ יַעֲלֶה בְּרוֺשׁ וְתַחַת הַסִּרְפָּד יַעֲלֶה הָדָס וְהָיָה לַה׳ לְשֵׁם לְאוֺת עוֺלָם לֹא יִכָּרֵת
Instead of a briar, a cypress will arise, instead of the nettle, a myrtle will arise. And it will be a testimony for YHVH and an everlasting sign which will never be effaced.74

וִיהִי פִסַּת בַּר בָאָרֶץ בְּרֹאשׁ הָרִים יִרְעַשׁ כַּלְּבָנוּן פִּרְיוֺ וְיָצִיצוּ מֵעִיר כְּעֵשֶׂב הָאָרֶץ
Let abundant grain be in the land to the mountain top. Let its fruit tremble like [the cedars of] Lebanon and may the inhabitants of cities sprout like the land’s grass.75

אָז יְרַנְּנוּ עֲצֵי הַיַעַר וְעֵץ הַשָּׂדֶה נָשָׂא עָנָף וְעָשָׂה פֶרִי דְבַר יוֺם בְּיוֺמוֺ. ‏
Then the trees of the forest will rejoice76 and the tree of the field lift its branch and bear fruit daily.

וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה לְהָבִיא בִּכּוּרִים לִפְנֵי מִזְבֵּחַ ה׳ בְּהַלֵּל וְתוֺדוֺת לַה׳ אֱלֹהֵינוּ וְרַב טוּב לְבֵית יִשְׂרָאֵל
And you shall take from the first of the fruit of the earth77 to bring first fruits before the altar of YHVH in praise and thanksgiving to YHVH, our God, and [it shall result in] great good for the house of Israel.

יְשׂוּשׂוּם מִדְבָּר וְצִיָּה וְתָגֵל עֲרָבָה וְתִפְרַח כַּחֲבַצֶלֶת פָּרוֺחַ תִפְרַח וְתָגֵל אַף גִילָת וְרַנֵּן כְּבוֺד הַלְּבָנוֺן נִיתַּן לָהּ הֲדַר הַכַּרְמֶל וְהַשָׁרוֺן הֵמָּה יִרְאוּ כְּבוֺד ה׳ הֲדַר אֱלֹהֵינוּ
The arid desert will be glad and the wilderness will rejoice and blossom like a rose, it shall greatly flower and also rejoice and be glad. The glory of Lebanon will be given to it, the splendor of Carmel and Sharon. They will see the Glory of YHVH, the splendor of our God.”78

בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ אָמֵן
May it occur swiftly, in our days, amen.

עֲשֵׂה לְמַעַן שְׁמֶךָ עֲשֵׂה לְמַעַן חַסְדֶּךָ עֲשֵׂה לְמַעַן יְמִינֶךָ עֲשֵׂה לְמַעַן תּוֹרָתֶךָ.‏
Act for the sake of Your Name. Act for the sake of Your loving kindness. Act for the sake of Your right hand. Act for the sake of Your Torah.

יִֽהְי֥וּ לְרָצ֨וֹן׀ אִמְרֵי־פִ֡י וְהֶגְי֣וֹן לִבִּ֣י לְפָנֶ֑יךָ יְ֝הוָ֗ה צוּרִ֥י וְגֹאֲלִֽי׃ (תהלים יט׃טו)‏
May the words of my mouth and the meditations of my heart find favor before You, YHVH, my rock and my redeemer.79

וִיהִ֤י׀ נֹ֤עַם אֲדֹנָ֥י אֱלֹהֵ֗ינוּ עָ֫לֵ֥ינוּ וּמַעֲשֵׂ֣ה יָ֭דֵינוּ כּוֹנְנָ֥ה עָלֵ֑ינוּ וּֽמַעֲשֵׂ֥ה יָ֝דֵ֗ינוּ כּוֹנְנֵֽהוּ׃ (תהלים צ׃יז)‏
May the favor of the Lord, our God, be upon us, establish the work of our hands for us — yes, establish the work of our hands.80

Section 4: The Tikkun of Fruit


ושוב
אחר העתר עתרת זאת יצלח דברו במעש׳ שפר תקוני הפירות בסדר זה. ‏
Now, after offering this prayer, one’s word can prosper through the ritual tikkun of fruit according to the following seder.

חטה
יעשה ממנו תבשיל או יביא פת הבאה בכסנין לאחר הסעודה ויהגה בזוהר פרש׳ בלק דף קפ״ח ע״ב פתח ואמר והיה באכלכם מלחם הארץ וכולי עד אתתקפנא במנן וצנה לאגנא ויברך כל א׳ עלין. ‏
Wheat: Make from it some kind of pastry or dessert and reflect on Zohar, vol. 3, 188b. Then everyone should say the blessing, “borei minei mezonot.”


זית
יהגה בזוהר פר׳ פנחס דף דמ״ז ע״א בלולה בשמן כתית וכו׳ ור״מ שם עד ד׳ אנפי אדם. ויברך עליו א׳ מהמסובין הוא לבדו. ויכוין בצירוף יּהוֺה פשוטה. ‏‏
Olive: Reflect on Zohar, vol. 3, 247a and also on the Ra’aya Mehemna there. Then one of those present should say the blessing, “borei peri ha-eitz.” The kavvanah is simply YHVH.


תמרים
יהגה בזוהר ויקרא דף י”ו ע”א ר׳ אבא הוה יתיב קמיה דר״ש וכו׳ עד צורי ולא עולתה בו. ויברך עליו אחר מן [המסובין שלא אכל מן הראשו׳ וכן על זה הדרך יעשו בשאר הפירות] כדי לברך ויכוין בצירוף יּההֹּׁוֺ בכולן. ‏
Dates: Reflect on Zohar, vol. 3, 17a. Afterwards, one of those present who did not already eat from the previously blessed fruit says the blessing with the kavvanah, YHHV.81 Similarly, one person who has yet to partake says the blessing for each of the remaining fruits.


גפן
יהגה בזוהר פ׳ וישב דף קצ״ב ע״א ובגפן ג׳ שריגים וכו׳ עד בדרגין שלימין כדקא יאות ובפרשת נשא דף קכ״ז מיין ושכר יזיר ויברך אחר בענבים ויכוין צירוף יּוֺהֹּׁהּ וישתו יין כוס כולו לבן ויכוונו בשם ע״ב יּוֺ״ד הֹּׁ״יּ וֺיּ״וֺ ה״יּ.‏
Grapes: Reflect on Zohar, vol. 1, 192a and vol. 3, 127. Then one says the blessing for the grapes,”borei peri ha-gafen,” with the kavvanah, YVHH. Then everyone drinks a cup of entirely white wine with the kavvanah of the Name of 72.82


תאנה
לא נמצא רמז סודו בזוהר ולמביני מדע נקל להשכיל סודה כי היא במלכת בקבלת׳ ג׳ מילואי אהי״ה גימטריא תנ״ה. וגם הבינה נקרא׳ תאנה נוצר תאנה זה משה שזכה לבינה במ״ש הרב זלה״ה ויכוין צירוף הֹּׁוֺהֹּׁ״יּ ויהגה במשנה פרק ב׳ דמעשרות. ‏
Figs: Reflect on Mishnah, Ma’asarot, chapter 2. The kavvanah is HVHY.83


רמון
יהגה בתקונים ריש תקון כ״ד עד בלבושין שפירין. ויכוין צירוף הּׁוֺיּ״הֹּׁ.‏ ‏
Pomegranate: Reflect on Tikkunei Zohar, beginning of tikkun 24. The kavvanah is HVYH.


אתרוג
יהגה (בזוהר פרי משפטים) דף ק״ך ע״ב פקודא בתר דא להביא בכורים וכו׳ עד הלב רואה ויכוין צירוף הֹּׁהֹּׁ״יּוֺ .‏
Citron: Reflect on Zohar, vol. 2, 120b. The kavvanah is HHYV.


תפוח
יהגה בזוהר פרשת אחרי מות דף ע״ד ע״א רבי חייא פתח כתפוח וכולי והא אתמר ובפרשת האזינו דף רפ״ו ע״ב רבי יצחק פתח וכולי ער דאתכלילת בשושנים וכאן ישתו כולן כוס יין מעט אדום ורובו לכן ויכוונו לשם ס״ג יּוֺ״ד ה״י וֹא״וֺ הֹּׁ״יּ ויכוין צירוף וֺהֹּׁיּ״הּׁ.‏
Apple: Reflect on Zohar, vol. 3, 74a and 286b. The kavvanah is VHYH. Here everyone should drink a cup of wine that is mostly white with a little red in it. Their kavvanah is the Name of 63.84


אגוז
יהגה בזוהר פרשת אלה שמות דף ט״ו ע״ב אמר לה רבי עקיבא מהו דכתיב אל גנת אגוז ירדתי וכולי עד וקראן בשמהן. ‏ צירוף וֺהֹּׁהֹּ״יּ.‏
Walnut: Reflect on Zohar, vol. 2, 15b. The kavvanah is VHHY.


לוזים
אז שקרים או ערמונים יהגה בסתרי תורה פרשת ויצא דף קס״א ע״ב ויקח לו מקל לבנה לח ולוז וערמון וכולי עד שלים בכולא ויכוין בצירוף וֺיּהֹּׁהֹּ.‏
Chestnuts, Almonds or Hazelnuts: Reflect on Zohar, vol. 1, 161b, Secrets of the Torah. The kavvanah is VYHH.


חרובין
יחגה בר״מ פרשת פנחס דף ר״ו ע״ב קם בוצינא קדישא עד ה׳ ימלוך ויכוין בצירוף הֹּׁהֹּוֺיּ.‏
Carobs: Reflect on Zohar, vol. 3, 216b, Ra’aya Mehemna. The kavvanah is HHVY.


אגסים
יהגה במשנה ראשונה מפרק כיצד מברכין ויכוין בסופי תיבות המוצי״א לח״ם מין גימטריא יאהדונ״הי ובמשנה דף ד׳ פ״א דכלאים וישתו כוס יין חציו לבן וחצי אדום ויכוונו בשם מ״ה יּוֺד הּׁ‎ֺא וֹאוֹ הא ויכוין צירוף הּׁיּהֹּׁוֹ.‏
Pears: Reflect on the first mishnah of Berakhot, chapter 6.85 Also reflect on the fourth mishnah in Klayim, chapter 1. The kavvanah is HYHV. Everyone should now drink a cup of wine that is half white and half red. The kavvanah is the Name of 45.86


עוזרדין
יהגה במשנה ב׳ דפרק כיצד מברכין בירך על פירו׳ האילן בור״א פר״י האדמ״ה ויכוונו בס״ת שם אֹׁהּיּהּ ומשנה א׳ דפרק א׳ דדמאי ויכוין צירוף הּׁיּוֺהּׁ.‏
Medlar:87 Reflect on the second mishnah of Berakhot. chapter 6 and the first mishnah of Demai, chapter 1. The kavvanah is HYVH.


פרישין
יהגה במשנה ג׳ על דבר שאין גדולו מן הארץ על הג׳ בינה ו׳ על ה׳ בצים או״מר ויכוונו בשם אהוֹה החתום בר״ת זיוצא מפ׳ א״ת׳ השמים ואת׳ הארץ ובמשנה ג׳ דפר׳ א׳ דמעשרות
Quince: Reflect on the third mishnah of Berakhot, chapter 6 and the third mishnah of Ma’aserot, chapter 1. The kavvanah is AHVH.


גודגוניות
יהגה במשנה ד׳ וה׳ ויכוינו בשם ע״ב בר״ת בי״רך ע״ל היין. ‏
Hackberry: Reflect on the fourth and fifth mishnayot of Berakhot, chapter 6. The kavvanah is the name of 72.

סופאייפה
יהגה במשנה ו׳ ויכוונו בס״ת ב״א לה״ם יי״ן גימטריא יאהדונה״י
Jujube: Reflect on the sixth mishnah of Berakhot, chapter 6. The kavvanah is YAHDVNHY.

בטנים
יהגה במשנה ז׳ הביאו לפניו מליח וכו׳ מברך על ה״עקר ו״פוטר א״ת ה״טפילה ויכוין בש׳ אהוֺה‏. ‏
Pistachio: Reflect on the seventh mishnah of Berakhot, chapter 6. The kavvanah is AHVH.

גינדאש
יהגה במשנה ח׳ אכל תאנים וענבי׳ רבי טרפון אומ׳ בו׳ רא נ״פשות ר״ת גי׳ שם יו״ד ה׳ה ו״ו ה״ה. ‏
Cherry: Reflect on the eighth mishnah of Berakhot, chapter 6. The kavvanah is the Name of 52.88

נישפולא״ש
יהגה במשנה ראשונה מפרק שלשה שאכלו חייבין ל׳זמן א״כל ר״ת א״ל‏

.

Nishpolas: Reflect on the first mishnah of Berakhot, chapter 7. The kavvanah is EL.

תורמוסים
יגמור כל הפר׳ ויכון במשנ׳ ג׳ ברבו׳ אומ׳ א״להי ה״צבאו׳ י״ושב״ה״ כרובים ר״ת שם אהיּ״ה ומשנה ד׳ שלשה שאכלו כא״חד אינ״ם רשאי״ יכוונו בשם אדנ״י ובמשנה ה׳ ב׳ חבורו׳ שהיו אוכלות כאחת ה״רי א״לו מ״צטרפין ל״זמון יכוונו שם אל״הי׳ ואמשנה א׳ מפרק אלו דברים וכו׳
Lupine: Finish all of chapter 7 in Mishnah, Berakhot.

ואחר כך מברך על היין ו״בית ה״לל א״ומרים יכוונו שם אהֹּׁוֺהֹּׁ ואח״כ ישתו כוס יין אדום במעט יין לבן ויכוונו לשם ב״ן יו׳ד ה״ה ו״ו ה״ה. ‏
Afterwards, everyone should drink a cup of red wine with a little bit of white wine in it. The kavvanah is the Name of 52.

ובמקום שמצויות כל השלשים פירו׳ שהובאו למעלה ששורשם בעולמות בי״ע מצוה לחזר עליה׳ כי כל המרבה הרי זה משובח ובמקומות שאין מצויו׳ כ״כ לא יפחות מי״ב מיני פירות לעומת פירות האילן העליון אילנא דחיי דאתתקן אילנא קדישא בתריסרו תחומין סוד י״ב צירופ׳ הוי״ה ויכוין בכל אחד מהן בצירוף אחד
Wherever all thirty of the fruits mentioned above, whose roots are in the worlds of Creation, Formation, and Making, can be found, it is a mitzvah to obtain them. For whoever does much is surely worthy of praise. However, wherever they are not all available, there should be no less than twelve types of fruit, corresponding to the fruit of the supernal tree, the Tree of Life. It is established as a Holy Tree in twelve directions, the secret of the twelve permutations of the Name, YHVH. For each of these the kavvanah should be one of the twelve permutations, according to the order mentioned above . . . .

וכמה
(מהשינו׳?) יגיע למשכילים אשר כח בהם להיו׳ נהנים מיגיעם וממושכלם להבין ולהשכיל בטיב דין ברכות הנהנין. ובעמל אנוש אינימו ליגע ולמצוא שורשי דיניהן ולברך בכל דבר מעין ברכתו והתברכו כל בכם לאמר על הכל אם אמר שהכל יצא וסומכים על אותו הכלל ואינן חוששין ולו חכמו ישכילו אשר חכמים הגידו ברוך ה׳ יום יום וכי ביום מברכין ובלילה אין מברכים אלא ככל יום תן לו מעין ברכותיו וכו׳ והכי נמי בעינן לברך על כל מין ומין מעין ברכתו והרב האבודרהם ז׳׳ל כתב שמה שאמרו אסור ליהנו׳ בעה״ז בלא ברכה פירושו הוא בלא ברכה המיוחד׳ לאותו דבר. ואני שמעתי ממורי ז׳׳ל שזהו מ״ש האי מאן דבעי למיהוי חסידא ליקיים מילי דברכו׳ שלא יתכן היות מאמרם על הנהנה מהע׳׳הז שלא יהנה בלתי ברכה דההוא רשע מקרי וחבר לאיש משחי׳ אפס היתה מאמרן על המדקדק בטיב דיני הברכו׳ לתת לכל מין ומין מעין ברכתו ולא יספיק לו בכלל כל הכל שאמר שהכל יצא. וראיתי במכתב יד ההקדש רבינו האר״י זלה״ה שהפוטר עצמו בברכ׳ שהכל הרי זה בור שקללוהו חכמים ז״ל ע״כ.

וֹלמשֹׁכיּליּם
ינעם שלח לאבד זמן זמנם זמניהם אחר חריפיו׳ הדרושים ופלפוליס אשר לא היו לדבר הלכה אשר ממה יתעתדו לכוות בגחלת של תורה ותורה אשר כזאת לא מגנא ולא מצלא. ועליהם תבא ברכ׳ טוב בפנותם בפלפול החכמ׳ לדבר הלכה לא זולת אשר היא עיקר לידיעת עבודת הבורא להוציא משפט לאשורו. וביותר במשפטי מילי דברכות ישוטטו לבקש את דבר ה׳ בשורשיו וסעיפותיו ופוראותין דבר דבור על אופנו לא יעדרו דבר ברוב עסק העיון בהן ועיקר מגמת פניהם בתחלת עיונם תהיה במילי דברכות אשר הן מקצוע גדול בחכמה. ותחילת שמושי בפני מורי עם יתר החברים היה בעסק זה כגמרא והרמב״ם והטור מידי יום ביום כמילי דברכות ובימים ההס חיברתי קונטרים נפיש ברכה המובא כחלק הקודם קצור כל הלכות ברכות המסופקות והיותר מוסכם להלכה שים עיניך עליו ותרוה צמאונך ולמרביצי תורה בקהל עדתם נאה ויאי אליהם לדרוש להם משפטי מילי דברכו׳ מידי שבת בשבתו אשר רבים מבני ישראל לא ירעו להזהר בהן כאשר לא ידעו בטיב הלכות יהן והיו ממשמשים כסומא בארובה וכמה מהם מעלו בקדשי שמים לאכול בלא ברכה והמברכים היו בעיניהם לחסידי׳ המת חסדים עס קונם לפי שאחזו דברי חכמים שאמרו מאן דבעי למיהוי חסידא ליקיים מילי דברכות על מי שלא נהנה מן הע׳׳הז בלא ברכה כאשר ראיתי כמה מהחשובים עשירי עם ההולכים ברחובות קריה וקונים פירות ואוכלים מהן בלי ברכה ראשונה ואחרונה ופעם אחד הוכחתי לאחד שהיה הולך איתי ועשה במנהגו הרע לגשת אל א׳ מהחנויות של פירות והיה כבלע את הקדש בבלי ברכה והוכחתיו בשבט פי והוא השיב כי מעולם לא ניסה באלה לכרך ומרוב רגילותו לא עצר כח עתה להזהר ופעם אחרת השיב חברו הרע דרך תימה היטב בעיני ה׳ כי אקבע ברכה בזה המעט אשר לפני וכאלה רבות אתם ואשמם בראשיהם כתיב כי לא לברו יהיו ראשי העם לשפוט בין איש ובין אחיו אפס להיות עיניהם פקוחות על כל דרכי בני אדם במשמטי דת של תורה בכל מכל כל לא יעדר דבר אשר לא יעבור תחת שבט לשונם ולאיים עליהם בעונשי הדכרים ובפרט בעפקי פגם הנהנה מן הע״הז בלא ברכה אשר חכמים הגידו הגוזל את חברו אפילו שוה פרוטה כאילו גוזל את נפשו וקל וחומר לשכינה י״ד ידות שגוזל מהקדוש ברוך הוא ומכ׳׳י וכבד משניהם אשר דימהו לירבעם שחטא והחטיא את ישראל שאין מספיקין בידו לעשות תשובה לפי כי באוכלן בבלי ברכה מהם יצאו ומאבות תולדות כמו שביאר רש״י שם.‏

ובספר החכידים ס׳ מ״ו מעשה כארם א׳ שמת לפי ומנו כמה שנים לאחר כמה שנים נתגלה בחלוםו לאחד מקרוביו שאל לו איך אתה בעולם שאתה שם א׳׳ל בכל יום דנין אותו על שלא הייתי מדקדק בברכת המוציא וברכת הפירות וברכת המזון בכוונת הלב ואומרים לו להכנאתך נתכוונת שאל וכו׳ ואם כך נענש על כוונת הלב בברכות׃ מה יהיה משפט המזלזלים בברכות לאכול בקדשי שמים בבלי ברכה עד בלי די ילמוכיחים ינעס ועליחם תבא ברכת טוב להוכיח תמיד אל העם על עסקי הברכות בלהודיעם ענין הברכות שתקנו לנו אנשי כנ׳׳הג כדי שנזכור אהבת ה׳ וגודלו והשגחתו התדירה שברא ההוא על ידי שפעו בח מדותיו העליונות כדי שייהנו התחתוני ׳משפעו וכבן נהיה דבקים בו לעולם אכן צריך לתת לו את השבח בלב טוב ובעין יפה׃

תם ונשלם סדר ט׳ו בשבט

Colophon - Fruit BowlThe first ever published seder for Tu biShvat — Pri Etz Hadar (The Fruit of the Majestic Tree) — can be found in a kabbalistic text, first published as a pamphlet in Venice in 1728.89 Written by an unknown author, Pri Etz Hadar was included in the Sefer Ḥemdat Yamim by R’ Yisrael Yakov Ben Yom Tov Algazi (1680-1756) (the Rosh Yeshiva of Beit El in Yerushalayim, a friend of the Ḥida, and father of the Maharit Algazi). One of the great mekubalim of his time, R’ Algazi’s name added greatly to the credibility of Ḥemdat Yamim despite its attribution by Rabbi Yaakov Emden (and modern scholars) to Natan Binyamin Ghazzati (1643-1680) the 17th century mystic who greatly encouraged the aspiring messiah, Shabbtai Tzvi. Sefer Ḥemdat Yamim remains a major source of kabbalistic minhagim (customs) still practiced by followers of the Ari z”l’s school of Jewish mysticism in Temani (Shami), Sefaradi, Mizrachi, and Ḥasidic Ashkenazi Jewish communities.

In his article appearing in Trees, Earth, and Torah (JPS, 1999), Rabbi Miles Krassen explains the structure of the text:

Formally, Peri Eitz Hadar contains four basic sections. After an introduction that explains the basis for the Tu biShvat seder, there is a prayer to be said before the actual seder begins. This is followed by a description of the order of the fruit to be eaten and the way wine should be blended in each of the four cups. However, the bulk of the seder consists of selections from the Bible, early rabbinic texts, and the Zoharic literature. In fact, the greatest portion of this material is taken from the Zohar.

We are grateful to Rabbi Miles Krassen for sharing his translation of the first three sections of Pri Etz Hadar below.90The source text of the Pri Etz Hadar used for the translation is found in the Sefer Ḥemdat Yamim.91

Aharon Varady, founding director, the Open Siddur Project

Open Siddur Project volunteers completed a raw transcription of Pri Etz Hadar as found in Sefer Ḥemdat Yamim in on January 1, 2011. Many thanks are due to seforimonline.org for making the scanned images of this work available without restriction for transcription. Thanks go to our volunteer transcribers, Aharon Varady (sections 1-4) and Shir Yaakov Feinstein-Feit (section 3). Translations of the Pri Etz Hadar were graciously shared by Rabbi Miles Krassen and Rabbi David Seidenberg with the CC BY-SA 3.0 Unported license.

Our next two steps are to create a new edition with vowels, punctuation, and external references identified, and then to complete the translation of the fourth section of the Pri Etz Hadar with a free culture license. If you are capable, please help us accomplish these goals.

Download Pri Etz Hadar (v.1.1, CC0 Public Domain Transcription): TXT | ZIP (text and source images)

13 comments to ט״וּ בִּשְׁבָט | The Pri Etz Hadar: Fruit of the Majestic Tree seder for Tu biShvat by Rabbi Natan Binyamin Ghazzati (ca. 17th c.) translated by Reb Miles Krassen

Leave a Reply. (All comments are shared with a CC BY-SA 3.0 Unported license unless another free-culture license is indicated.)בסיעתא דארעא