בסיעתא דשמיא

תחנה אן צום גדליהו | Tkhine for the Fast of Gedalyahu (1841)

Source (Yiddish) Contribute a translation אן צום גדליהו. On the Fast of Gedalyahu. מיט אינניגער בעטרו֞בניס געדענקען װיר הײטע אן דיא צײט װאָ אונזרע פֿאָרפֿאהרען דורך נבוכדנאצר קאָ֞ניג פֿאָן בבל אונטעריאָכט, אונד מײזטענטהײלס אױז איהרעם לאנדע פֿערטריעבען װאָרדען זינד. אללגערעכטער אונד גו֞טיגער גאָטט, דוא האיט אונז דײן װאָרט דורך דיא פראָפהעטען אױפֿבעװאהרט, דאמיט װיר . . .


בסיעתא דארעא