Exact matches only
//  Main  //  Menu

 

חלק מהזכויות שמורות

https://opensiddur.org/?p=11360 חלק מהזכויות שמורות 2015-04-30 07:33:50 Text the Open Siddur Project the Hierophant the Hierophant https://opensiddur.org/copyright-policy/ the Hierophant

הסבר על הרישיונות

במסגרת הדיון הקיים על זכויות יוצרים, נהוג לדבר על שני מצבים עיקריים.

מצד אחד, ישנן יצירות המוגנות בזכויות יוצרים על פי דין. יוצריהן של יצירות אלו נהנים מזכויות בלעדיות ומהגנות, כפי שאלו נקבעו בדינים הרלוונטיים. כלומר, זהו מצב בו “כל הזכויות שמורות” (Copyright). מצד שני, ישנן יצירות אשר אינן מוגנות בזכויות יוצרים או שזכות היוצרים בהן פגה. יצירות אלו שייכות לכלל הציבור, כלומר הן חלק מ “נחלת הכלל” (Public Domain).

הדיון בזכויות יוצרים, לרוב נוטה לעבר שני קצוות אלו. אל מול אלו המצדדים בעולם בו יש זכויות יוצרים ו”כל הזכויות שמורות”, נמצאים אלו הדוגלים באנרכיה, בעולם בו אין זכויות יוצרים והאמנים אינם יכולים לשלוט על השימושים הנעשים ביצירותיהם.

cc.large
פרוייקט “Creative Commons” , קם על מנת למצוא איזון וליצור אלטרנטיבה ראויה למבנה הקיים, תוך השגת מטרתה העיקרית של מערכת זכויות היוצרים- עידוד היצירה.

על מנת להבין כיצד פועל CC , נצייר לרגע ציר דמיוני, בו מצידו האחד נמצא עולם בו יש זכויות יוצרים וכל הזכויות שמורות ביצירות המוגנות, ומצידו האחר יש אנרכיה- עולם בו כל היצירות שייכות לנחלת הכלל. פרוייקט CC מאזן בין שני קצוות אלו, ונמצא על התחום ביניהם.

אנו מציעים אלטרנטיבה לפיה “חלק מהזכויות שמורות”. על-ידי שימוש ברשיונות של CC , היוצר יכול להרכיב בעצמו את הרישיון, ולקבוע אילו שימושים הוא מרשה לציבור לעשות ביצירה, ואילו לא. כך לדוגמא, יוצר מסוים יכול לקבוע שהוא מאשר הפצת העתקים של יצירתו, אולם הוא אינו מאשר הפצת יצירות נגזרות של יצירה זו. (יצירה נגזרת היא יצירה חדשה אשר מבוססת ברובה על היצירה המקורית, לדוגמא- תרגום, שינוי המדיום של היצירה, סימפול של מוזיקה, וכו’).

הרישיונות עצמם:

כאמור לעיל, היוצר ברישיונות CC אינו מוותר על זכויותיו ביצירה, אלא מציע חלק מהן לשימוש הציבור, תחת תנאים מסוימים. נכון להיום, קיימים שני רישיונות “פתוחים” של CC אשר מאפשרים לכל יוצר לבחור את השילוב הרצוי עבורו, מבחינת תנאי השימוש ביצירה. ישנו רישיון נוסף CC0 וכן סימן “נחלת הכלל” (PD).

מהם התנאים? התנאים מסומנים ב”תמרורים”-ציורים, המובנים לכל אדם ללא קשר לשפה:

500px-Cc-by_new_white.svg

ייחוס

מאפשרים למשתמשים להעתיק, להפיץ, להציג ולבצע את היצירה המוגנת (או יצירות העזרות ממנה), אולם רק בתנאי שהם ייחסו ליוצר את הקרדיט ילל היצירה.

500px-Cc-sa_white.svg

שיתוף ברישיון זהה

מאפשרים למשתמשים להפיץ יצירות עזרות של היצירה המוגנת, אולם רק כאשר זה נעשה תחת אותם תנאי רישיון כמו של היצירה המקורית.

כל רישיון יסייע:

 • להגן על זכות היוצרים שלך
 • ליידע את המשתמשים שדוקטרינות קיימות כדוגמת שימוש הוגן, דוקטרינת המכירה הראשונה, חופש הביטוי, וכו’, אינן מושפעות מהשימוש ברישיון זה.

המשתמשים ביצירה המוגנת על-ידי רשיון של CC מתחייבים:

 • לצרף הודעה על כך שהיצירה מוגנת, לכל העותקים של היצירה.
 • ליצור קישור לרישיון שלך מכל עותק של היצירה.
 • לא לשנות את תנאי הרישיון שבחרת ליצירה.
 • להימנע משימוש באמצעים טכנולוגיים אשר יגבילו שימושים חוקיים של משתמשים אחרים ביצירה.

כל רישיון מאפשר למשתמשים, בכפוף לתנאי הרישיון, לבצע את הפעולות הבאות:

 • להעתיק את היצירה.
 • להפיץ את היצירה.
 • להציג ו/או לבצע את היצירה בפומבי.
 • לעשות ביצוע דיגיטאלי של היצירה (למשל, שידור באינטרנט).
 • לשנות את המדיום של היצירה.

כל רישיון:

 • ממשיך להיות תקף כל עוד היצירה מוגנת בזכויות יוצרים.
 • הוא בלתי ניתן לביטול או שינוי ללא הסכמתך.

לאחר שבחרת את הרישיון המועדף עליך, הוא יבוא לידי ביטוי בשלושה מסמכים:

 • תקציר רישיון (Deed) – מסמך פשוט וקל לקריאה, המהווה תקציר של הרישיון, מלווה באייקונים מתאימים.
 • רישיון משפטי – מסמך משפטי כולל, המתאר את תנאי השימוש ביצירה באופן מפורט.
 • גרסה דיגיטלית של הרישיון – תרגום לשפת מכונה של הרישיון, אשר יאפשר למשל למנועי חיפוש למצוא את היצירה על פי תנאי השימוש שלה.

אם אתם מגלים הפרה של תנאי הרישיון, יתכן שתהיה לכם עילת תביעה על הפרת זכות היוצרים ביצירה.


Text on this page has been adapted from the relevant text on this page maintained by Creative Commons Israel.