סידור תהילת ה׳ ידבר פי | Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi ~ As I Can Say It (for Praying in the Vernacular), by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi (2009)

DOWNLOAD: ODTPDF

ODTPDF Siddur Tehillat HaShem Yidaber Pi — Sabbath Evening Supplement

TXTSiddur Tehillat HaShem Y’daber Pi — Weekdays and Sabbath Supplement

TXTReb Zalman’s translation of select Tehillim (Psalms: 6, 15, 24, 25, 30, 48, 67, 81-82, 93-94, 100, 104, 139, 145-150)

When Reb Zalman shared his siddur with the Open Siddur Project in 2009, it was the first contribution of a contemporary translation of the siddur with an Open Content license. Thank you so much, Reb Zalman!

If you are not used to reading Hebrew with comprehension and with the ability to dilate the Hebrew from the literal meaning, or if you cannot read Hebrew and need a resource for daily davvenen, I offer you this set of texts, which I, too, use frequently for myself.

I translated the Psalms and the liturgy in the way in which I experience them in my feeling consciousness. This does not offer the ‘pshat’, the literal meaning of the words, but the devotional interpretation that can make it a prayer of the heart.

I suggest that you davven it first all the way through, reading it out loud enough to hear it yourself with feeling. You will like some sections better than others.

However, as you will note, there are 5 sections to this heart siddur. They describe the raising of your awareness from the realm of sensation, the prayer of Assiyah, to the realm of feelings, the prayer of Yetzirah, from there to the realm of reason and the intellect, the world of B’riyah and to the summit, the world of the intuition, Atzilut.

When you are done with this ascent, coming back to the grounded world of sensation and action, you will need to reflect on the stirrings you felt on the way up and ask yourself these questions:

  • How am I to apply this in my consensus reality and with my family and other contacts?
  • How am I to act in a manner that will lead to the healing of our planet and society?

This part is called the bringing down of the Divine influx, yeridat hashefa’.

You may need to pick some paragraphs from each plane of prayer if all of it is too much for you. Some days you may wish to vary some parts and say others. This ‘siddur’ is meant to help you stay in daily touch with God, to gain blessed assistance from God, to lighten your burdens, not to add to them. Then recite some of the sentences of blessings and proceed with your daily tasks.

May you experience
your praying
as a blessed meeting
with your God.

Hebrew English

INDEX


ברכות השחר

Morning Blessings


מודה אני לפניך
Modeh Ani Lefanekha

תפילת העשיה

אשר יצר
נשמה שנתת בי
ברכות התורה
ברכות השחר
ואהבת לרעך כמוך

שחרית

Shaḥarit


תפילת היצירה

תהלים ל׳
תהלים סז
ברוך שׁאמר
תהלים ק׳
יהי כבוד
תהלים קמה (אשרי)
תהלים קמו
תהלים קמז
תהלים קמח
תהלים קמט
תהלים ק״ן
ברוך ה׳ לעולם
ויברך דוד
אתא הוא ואז ישיר (מקוצר)
ישתבח שמך

תפילת הבריאה

הַל״ב מִצְוֺת הַתְלוּיוֹת בַּלֵּב
יוצר אור
אהבת עולם
שמע ישראל
געל ישראל

תפילת האצילות

חִיוּבִיוֹת ליום חול על פי הברכות של העמידה
הבננו (העמידה קצרה)
העמידה
אחרי העמידה
תחנון
תהלים ו׳
תהלים כה
תהלים טו
תפילה אחר תחנון
תהלים כד
תהלים מח
תהלים פב
תהלים צד
תהלים פא
תהלים פג
תהלים קד (ברכי נפשׁי)
עלינו
א-ל מלא רחמים
תהלים כז
ברכות לרעך אחרי התפילה
 

מנחה

Minḥah


אשרי
העמידה
עלינו

Ashrei
Amidah
Aleynu


ערבית

Arvit


מעריב ערבים
אהבת עולם
שמע ישראל
אמת ואמונה
מי כמוֹך
השכיבנו
העמידה
עלינו
Ma’ariv Aravim
Ahavat Olam
Sh’ma Yisrael
Emet v’Emunah
Mi Kamokha
Hashkivenu
Amidah
Aleynu

קריאת שמע על המיטה

Bedtime Shema


ריבונו של עולם הריני מוחל
שמע ישראל

Appendixes


הוראת בית המדרש באילת חיים
תפילה קודם התפילה מרבי רבי אלימלך מליזשענסק

6 comments to סידור תהילת ה׳ ידבר פי | Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi ~ As I Can Say It (for Praying in the Vernacular), by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi (2009)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא