בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   📅︎ Prayers for Civic Days on Civil Calendars   //   United States   //   National Arbor Day (last Friday in April)
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

אמעריקע | America (My Country, ‘Tis of Thee), a patriotic hymn by Samuel Francis Smith (1832) with Yiddish translation by Berl Lapin (1950)

https://opensiddur.org/?p=31758 אמעריקע | America (My Country, 'Tis of Thee), a patriotic hymn by Samuel Francis Smith (1832) with Yiddish translation by Berl Lapin (1950) 2020-05-25 15:20:30 The well-known patriotic hymn with a Yiddish translation. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Berl Lapin (translation) Samuel Francis Smith https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/105 National Arbor Day (last Friday in April) Independence Day (July 4th) 20th century C.E. United States זמירות zemirot 58th century A.M. Yiddish translation Yiddish songs American Jewry of the United States Patriotic hymns doikayt hereness
Translation (Yiddish) Source (English)
מײן לאנד, מײן ליבע דו,
מײן פרײהײט־לאנד, נעם צו
מײן לױב־געזאנג!
דאָ פאָטערס קבר שטײט,
דאָ פּילגרים־שטאָלץ, צעשפּרײט,
שטראָם, לאנד, פון בערגער־קײט,
מיט פרײהײט־קלאנג!
My country, ’tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims’ pride,
From ev’ry mountainside
Let freedom ring!
דו ליבע הײמלאנד מײן,
דו לאנד פון פרײהײט־שײן,
ליב נאָמען דו.
דײן בארג־װאלד, פעלדז — מיר נאָגט,
כ׳האָב ליב דײן קװאל, װאָס שטראָמט,
דײן פרײער האָריזאָנט,
גיט הארץ מײנס רו.
My native country, thee,
Land of the noble free,
Thy name I love;
I love thy rocks and rills,
Thy woods and templed hills;
My heart with rapture thrills,
Like that above.
זאָל שװעבן קלאנג אין רױם,
זאָל זינגען יעדער בױם
דאָס פרײ געזאנג;
זאָל װאך זײן מענטשנס צונג,
גאנץ לאנד אין אײן צעזונג,
ברעך, פעלדז, דײן שטילקײט־רונג,
און קלינג מיט קלאנג.
Let music swell the breeze,
And ring from all the trees
Sweet freedom’s song;
Let mortal tongues awake;
Let all that breathe partake;
Let rocks their silence break,
The sound prolong.
פון מײנע אָבוֹת, — גאָט.
דו האר פון פרײ־געבאָט,
מײן לױב נעם צו!
זאָל שײנען אונדזער לאנד
מיט פרײהײט נאָכאנאנד,
באשיץ אונדז מיט דײן האנט —
באשעפער דו!
Our fathers’ God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing.
Long may our land be bright,
With freedom’s holy light,
Protect us by Thy might,
Great God our King!

This is “America (My Country ‘Tis of Thee)” (1832), the patriotic hymn by Samuel Francis Smith (1808-1895) in its Yiddish translation by Berl Lapin (1889-1952). The transcription here was made from the text published in Der fuler ḳrug lider-zamlung (1950), p. 259. The song can be found in the supplements section of some 20th century prayerbooks, such as the Sabbath Prayer Book of the Jewish Reconstructionist Foundation (1945) and Rabbi Jacob Bosniak’s Prayers of Israel vol.1 for weekdays (1937). –Aharon Varady

Source(s)

My Country! Tis of Thee (Samuel Francis Smith) 1832

Loading

 

Loading

 


 

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries