בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   📅︎ Prayers for Civic Days on Civil Calendars   //   United States   //   Flag Day (June 14)
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

די שטערן־שטרײפיקע פאָן | The Star-Spangled Banner, by Francis Scott Key (1812), Yiddish translation by Berl Lapin (1950)

Translation (Yiddish) Source (English)
אָ זאָג! קאָנסטו זען אין באַגינשײַן די פּראַכט
פֿון געיוּבלטער פֿרײד אין פֿאַרנאַכטיקן בלױען?
װי די שטרײַפֿן און שטערן אין גרױזאַמער שלאַכט
אױפֿן פֿאָרט, העלדיש פֿלאַטערן נאָך מיט פֿאַרטרױען?
רױטער שײַן פֿון ראַקעט, װאָס קאַנאָן שיסט אין לופֿט,
אונדז באַװײַזט, אַז די פֿאָן נאָך צו העלדישקײט רופֿט!
אָ זאָג! איז נאָך שטרײַפֿיקע פֿאָן אױסגעשפּרײט,
איבער הײמען פֿון פֿרײַע און בראַװע צעװײט?
O say, can you see, by the dawn’s early light,
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O’er the ramparts we watched were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air
Gave proof through the night that our flag was still there.
O say, does that star-spangled banner yet wave
O’er the land of the free and the home of the brave?
קאָנסט בײם ים־ברעג קױם זען, דורכן נעפּל פארשטעלט,
אין דער אימהקער שטילקײט דעם שונא דאָרט ליגן;
װאָם באװעגט זיך פון װינט איבער בערגלעך צעהעלט,
גיט א װײ מיט אמאָל און עס װערט באלד אנטשװיגן? —
ערשטער שײן פון באגינען צעגיסט זיך ארום,
אין דעם שטראָם שפיגלען אָפּ זיך די שטראלן פון זון,
און מען זעט: שטערן־שטרײפיקע פאָן אױסגעשפּרײט,
איבער הײמען פון פרײע און בראװע צעװײט!
On the shore dimly seen through the mists of the deep,
Where the foe’s haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o’er the towering steep,
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam of the morning’s first beam,
In full glory reflected now shines in the stream:
‘Tis the star-spangled banner, O long may it wave
O’er the land of the free and the home of the brave.

And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle’s confusion,
A home and a country, should leave us no more?
Their blood has washed out their foul footsteps’ pollution.
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight, or the gloom of the grave:
And the star-spangled banner in triumph doth wave,
O’er the land of the free and the home of the brave.
פלאטער שטענדיק, װען מענטש מיטן שװערד אין זײן האנט
װיל באשיצן זײן הײם קעגן שונאס פארגװאלטן;
גאָט זאָל בענטשן מיט זיג און מיט פריד אונדזער לאנד,
װאָס ער האָט אונדז ביז איצטער געהאָלפן צו האלטן.
מיר גערעכטע, מיר װעלן די זיגער ארױס,
װײל דער גלױבן אין גאָט גײט אונדז שטענדיק פאָראױס!
שטערן־שטרײפיקע פאָן זאָל זײן זיגרײך צעשפּרײט,
איבער הײמען פון פרײע און בראװע צעװײט!
O thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved homes and the war’s desolation.
Blest with vict’ry and peace, may the Heav’n rescued land
Praise the Power that hath made and preserved us a nation!
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto: ‘In God is our trust.’
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O’er the land of the free and the home of the brave!

From the article “Fort McHenry” on Wikipedia:

During the War of 1812 an American storm flag, 17 by 25 feet (5.2 m × 7.6 m), was flown over Fort McHenry during the bombardment. It was replaced early on the morning of September 14, 1814 with a larger American garrison flag, 30 by 42 feet (9.1 m × 12.8 m). The larger flag signaled American victory over the British in the Battle of Baltimore. The sight of the ensign inspired Francis Scott Key to write the poem “Defence of Fort M’Henry” that was later set to the tune “To Anacreon in Heaven” and became known as “The Star Spangled Banner”, the national anthem of the United States.

This translation of three of the four of the anthem’s stanzas into Yiddish appears in the compilation of Berl Lapin’s work, Der fuler ḳrug lider-zamlung, 1908-1950 (1950). Some 20th century siddurim include the National Anthem (in its original English), including that of the Jewish Reconstructionist Foundation’s Sabbath Prayer Book (1945) and Rabbi Jacob Bosniak’s Prayers of Israel vol.1 for weekdays (1937). –Aharon Varady.

Source(s)

Loading

 

Loading

 


 

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries