Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌍︎ Collective Welfare   //   Sovereign States & Meta-national Organizations   //   France   //   תפלת ישירים קריאי העדה אנשי שם סנהדרין | Prière des Membres du Sanhédrin | Prayer for Convening the Grand Sanhedrin in Paris on 1 Adar 5567 (9 February 1807)

תפלת ישירים קריאי העדה אנשי שם סנהדרין | Prière des Membres du Sanhédrin | Prayer for Convening the Grand Sanhedrin in Paris on 1 Adar 5567 (9 February 1807)

TABLE HELP

Source (Hebrew) Source (French)Translation of French (English)
תפלת ישרים קריאי העדה אנשי שם סנהדרין בהתאסף יחדיו בעיר ואם פאריס המהוללה מטעם אדונינו האדיר נפוליאון הראשון קיסר הצרפתים ומלך איטאליה ירום הודו יום ר״ח אדר ראשון שנת על חסדך ועל אמתך׃
Priere des Membres du Sanhédrin, Récitée Dans Leur Assemblée Convoquée a Paris le I.er Jour D’Adar de L’année 5567 [9 Février 1807].
Prayer of the Members of the Sanhedrin, Recited in Their Assembly Convened in Paris on the First Day of Adar in the Year 5567 [February 9, 1807].
פה פאריס נדפס בדפוס הקיסר התקס״ז
A Paris, de L’Imprimerie Impériale. 1807.
In Paris, from the Imperial Printing Office. 1807.
תפלת ישירים קריאי העדה אנשי שם סנהדרין
Prière des Membres du Sanhédrin.
Prayer of the Members of the Sanhedrin.
מזמור ה׳ מי יגור
Psalms 15.
אתה הוא ה׳ לבדך אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כלם וצבא השמים לך משתחוים
Seigneur et unique Dieu, vous avez créé les cieux et tout ce qu’ils renferment: l’armée céleste, la terre et ce qui la couvre, la mer et ce qu’elle contient, sont l’ouvrage de vos mains. C’est vous qui avez donné l’être et la vie à toutes les créatures, et le firmament vous rend hommage.
Lord and only God, you created the heavens and all that is in them: the heavenly host, the earth and all that covers it, the sea and all that is in it, are the work of your hands. You have given being and life to all creatures, and the firmament pays you homage.
אתה כוננת את האדם אחרית כל ברואיך וראשית כל יצורי מטה בתור המעלה ותחסרהו מעט מאלהים בתתך לו לב מבין ונפש משכלת
L’homme, le dernier dans l’ordre de la création, est par vous le premier dans l’ordre de la perfection. Vous l’avez rendu supérieur à tout ce qui a vie, et par le don de l’intelligence vous l’avez rendu presque aussi parfait que les Anges.
Man, the last in the order of creation, is through you the first in the order of perfection. You have made him superior to all that has life, and by the gift of intelligence you have made him almost as perfect as the Angels.
אתה הוא ה׳ האלהים אשר בחרת באברהם ביצחק ובישראל עבדיך ובזרעם אחריהם להיות לך לעם סגולה מכל העמים מעשי ידיך כלם
Vous avez signalé, Seigneur, vos bontés sur Abraham, Isaac et Jacob, vos serviteurs. Parmi les nations qui sont votre ouvrage, c’est dans les descendans de ces saints patriarches que vous avez élu votre peuple chéri.
You have shown your kindness to Abraham, Isaac and Jacob, your servants, Lord. Among the nations which are your work, it is in the descendants of these holy patriarchs that you have chosen your beloved people.
אתה נגלית בענן כבודך ועל הר סיני ירדת ומפיך ביד נאמן ביתך משפטים ישרים ותורות אמת לעמך הודעת ומצותיך פה אל פה גלית לו להורותם את המעשה אשר יעשון
Vous lui avez apparu sur le mont Sinaï dans tout l’éclat de votre gloire: là votre voix s’est fait entendre; elle a dicté ces lois éternelles de justice et de vérité à votre serviteur fidèle; vous l’en avez tendu dépositaire; vous lui avez prescrit de les transmettre à Israël, afin qu’il les observât.
You appeared to him on Mount Sinai in all the splendor of your glory; there your voice was heard; it dictated these eternal laws of justice and truth to your faithful servant; you made him the custodian of them; you commanded him to transmit them to Israel, so that they might observe them.
אם עונינו ענו בנו כי מרינו את פיך ותורתך לא שמרנו לך ה׳ הצדקה לא מאסתנו אבינו ולא געלתנו ולמן היום אשר התהלכנו מעיר אל עיר ומממלכה אל עם אחר נתתנו כפעם בפעם לרחמים ולחנינה לעיני מלכי ארץ היו לנו למחסה ולמסתור בחרות בנו אף העמים ובעבדתנו לא עזבתנו ה׳ אלהינו
Seigneur, notre père, malgré nos péchés et notre désobéissance, vous n’avez point retiré de nous votre clémence infinie. Au milieu des autres nations, vous avez veillé sur nous; et lorsque nous avons été menacés de leurs fureurs, vous avez suscité, pour nous en garantir, des princes instrumens de vos miséricordes.
Lord, our Father, in spite of our sins and disobedience, you have not withdrawn your infinite mercy from us. In the midst of the other nations, you have watched over us; and when we were threatened by their wrath, you raised up princes as instruments of your mercy to protect us.
ועתה הגדלת ה׳ לעשות עמנו ומה רב טובך כהיום אלינו אשר עם חסיד התחסדת ותתן כזאת בלב אדונינו הקיסר ומלך מלא רוח חכמה נפוליאון האדיר יר״ה ויהי שמו לעולם כי מרום הדרת כסאו פקח עינו לטובה על עמך ישראל יושבי צרפת ואיטאליה ויתבונן בחכמתו הנשאה כי מהומות העתים והתלאות אשר מצאונו כתרונו הרדיפונו הן הנה היו בעוכרינו הסבו אותנו אחורנית הקשיחו לבנו מיראתך ותט אשורינו מני ארחות מוסר ומישרים נחלת קדמונינו׃ כי על כל אלה רוח נדיבה מלפניך סמכתהו ויאמר לאסוף אותנו במפקד אחד ושבעים איש כמספר סנהדרי גדולה וקורא לנו מפיהו שם תפארת הלזה לבעבור יהיה לנו כה ורשיון לעמוד בפרץ לתקן ולהורות אל אחינו בני ישראל היושבים בכל מקומות ממשלתו את הדרך הישר ילכו בה
Mais combien, Seigneur, vous nous comblez aujourd’hui de vos bienfaits, en inspirant des sentimens paternels pour votre peuple au génie du Prince immortel, Napoléon le Grand, que vous couvrez de vos ailes, et qui règne si glorieusement sur la France et le royaume d’Italie! Vous avez ajouté à sa bonté naturelle les trésors de votre bonté divine. Du haut de son trône, il a jeté un regard sur les Israélites de ses États: il n’a vu dans notre isolement, dans nos maux, dans l’abus de nos saintes lois, et dans l’imperfection de la civilisation parmi nous, que l’effet des infortunes qui ont affligé Israël; et il a résolu de nous réunir au nombre de soixante-onze en grand Sanhédrin; réunion sacrée, qui nous attribue le pouvoir d’éloigner de nous le vice, et de nous rappeler à la vérité.
But how much, Lord, you are filling us today with your blessings, by inspiring fatherly feelings for your people in the genius of the immortal Prince, Napoleon the Great, whom you cover with your wings, and who reigns so gloriously over France and the kingdom of Italy! You have added to his natural goodness the treasures of your divine goodness. From the height of his throne, he has glanced at the Israelites of his States: he has seen in our isolation, in our evils, in the abuse of our holy laws, and in the imperfection of civilization among us, only the effect of the misfortunes which have afflicted Israel; and he has resolved to gather us together, seventy-one in number, in a great Sanhedrin; a sacred meeting, which attributes to us the power to keep vice away from us, and to call us back to the truth.
רבות עשית אתה ה׳ אלהינו נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אך לזאת יחרד לבנו ונירא מאד לנפשותינו כי כבד ממנו הדבר פן נשחית (חלילה לנו) כרם ה׳ צבאות ולולי אתה ה׳ עזרתה לנו כמעט שכנה דומה נפשנו
Seigneur, ce bienfait est une nouvelle marque de votre inépuisable miséricorde; mais, à la vue des obligations que nous impose une si honorable vocation, nos cœurs palpitent et nos âmes sont saisies de terreur. Faites, grand Dieu, que par nous la vigne du Seigneur ne reçoive aucun dommage. Qu’oserions-nous entreprendre sans votre puissante protection!
Lord, this benefit is a new mark of your inexhaustible mercy; but, at the sight of the obligations imposed on us by such an honorable vocation, our hearts palpitate and our souls are seized with terror. Grant, great God, that through us the Lord’s vineyard may receive no damage. What would we dare to undertake without your powerful protection!
אתה ה׳ אלהים אליך נשאנו את עינינו הישבי בשמים חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה ועמך מקור חכמה אשר בלעדה חכמת אנוש לאפס ותהו נחשבה הננו אתאנו אל היכל קדשך ובשברון לבנו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך הסתר פניך מחטאינו לב טהור ברא לנו אלהים ורוח נכון חדש בקרבנו
Nous vous la demandons, Seigneur, cette protection; ne nous la refusez point, vous qui donnez la science, qui éclairez de vos célestes clartés l’intelligence des mortels, vous de qui tout émane et sans qui l’esprit humain n’est qu’un abîme de ténèbres: nous venons dans votre temple saint, l’ame recueillie et le cœur attendri, réclamer votre assistance, et vous supplier de détourner vos regards de nos péchés, de nous pardonner nos erreurs, et de nous affermir dans la résolution de faire le bien.
We ask you, Lord, for this protection; do not refuse it to us, you who give knowledge, who illuminate with your celestial clarity the intelligence of mortals, you from whom everything emanates and without whom the human spirit is only an abyss of darkness: we come to your holy temple, with a recollected soul and a tender heart, to ask for your assistance, and to beg you to turn your gaze away from our sins, to forgive us our errors, and to strengthen us in our resolve to do good.
אל אלהי הרוחות לכל בשר אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם הביטה וראה כי לעשות רצונך אלהינו חפצנו להגדיל ולהאדיר דגל תורתך לעיני העמים והיה כשבתנו לכסא לדעת ולהורורת מה יעשה ישראל שלח לנו עזרך מקדש והאר שכלנו במאור פניך למען לא נטה ימין ושמאל מנתיב מצותיך ומדבריך אשר שמת בפי אבותינו
Dieu puissant, qui voyez les cœurs, et à qui les actions les plus cachées sont connues, agréez nos vœux ardens pour la gloire de votre sainte loi. Lorsque nous serons assis sur les bancs du grand Sanhédrin pour dicter des ordonnances à Israël, qu’un pur rayon de votre sagesse, lancé du sein de votre sanctuaire, vienne et nous illumine, afin que nous marchions dans vos voies, et que nous suivions les paroles que vous nous avez transmises par la bouche de nos pères.
Mighty God, who sees hearts and to whom the most hidden actions are known, accept our ardent wishes for the glory of your holy law. When we sit on the benches of the great Sanhedrin to dictate ordinances to Israel, may a pure ray of your wisdom, cast from the bosom of your sanctuary, come and illuminate us, so that we may walk in your ways, and follow the words which you have transmitted to us by the mouth of our fathers.
רוחך טובה תנהלנו; בארח מישור בעצתך תנחנו כלנו כאחד בלא לב ולב כאיש אחד חברים
Guidez-nous dans le droit chemin; inspirez-nous par vos conseils; éloignez des nôtres toute dissension. Que la concorde réside au milieu de nous, et que le sentiment du bien nous anime tous!
Guide us in the right path; inspire us with your advice; keep away from us all dissension. May concord dwell among us, and may the feeling of goodness animate us all!
העבר עינינו מראות שוא משגיאות הצילנו הורנו מה שנאמר הביננו מה שנדבר ואל יאמר פינו דבר שלא כרצונך
Préservez-nous des pièges de l’erreur; mettez vos paroles dans notre bouche. Rendez-nous facile ce que nous devons faire, et que notre langue ne profère que ce qui est conforme à votre volonté.
Preserve us from the snares of error; put your words in our mouths. Make it easy for us to do what we ought to do, and let our tongue speak only what is according to your will.
תמכנו בימין צדקך למען נצלח להוציא לאור מחשבתנו לערוך לעיני כל קהל ישראל דברים נכוחים לחזק בלבם אמונת אבותינו כל תמוט עולם ועד ובשלום יחדיו נשמור משמרת תורתך הקדושה ודתי המלך
Soutenus par votre droite, Seigneur, il nous sera facile de réaliser la pureté de nos intentions, de donner à Israël des décisions qui raffermissent dans son cœur la croyance de nos pères, et de mettre en harmonie vos saintes lois avec celles de l’Etat.
Sustained by your right hand, Lord, it will be easy for us to realize the purity of our intentions, to give Israel decisions that strengthen in their hearts the belief of our fathers, and to bring your holy laws into harmony with those of the State.
כי אותה אנו מבקשים למצוא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם
Seigneur, par ce moyen nous obtiendrons grâce devant vous, et nous nous concilierons la bienveillance de la société.
Lord, by this means we will obtain grace before you, and we will conciliate the benevolence of society.
ולא נסוג ממך תחיינו ובשמך נקרא וקיים בנו דברך הטוב אשר דברת ביד נביאך ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר׃
Vous vérifierez par-là, Seigneur notre Dieu, les promesses que vous avez faites à Israël par la bouche de votre Prophète: Dieu m’a dit: Israël, tu es mon serviteur, dans lequel je me glorifie.
By this you will verify, Lord our God, the promises you made to Israel by the mouth of your Prophet: God said to me, “Israel, you are my servant, in whom I glory.” (Isaiah 49:3)
הורני ה׳ דרך חקיך ואצרנה עקב
Enseignez-la moi, Seigneur, cette voie de vos commandemens, et je m’appliquerai toujours à la suivre.
Teach me, Lord, this way of your commandments, and I will always strive to follow it. (Psalms 119:33)
הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב
Donnez-moi l’intelligence, afin que méditant votre loi, je m’attache de tout mon cœur à la garder.
Give me understanding, so that, meditating on your law, I may strive to keep it with all my heart. (Psalms 119:34)
הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי
Conduisez mes pas dans le sentier de vos préceptes; car c’est le seul chemin que je veux tenir.
Lead my steps in the path of your precepts, for that is the only path I want to follow. (Psalms 119:35)
ה׳ אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה׃
Rappelez-nous à vous, Seigneur tout-puissant; jetez sur nous un de vos regards favorables, et nous serons sauvés.
Call us back to you, Lord Almighty; cast one of your favorable eyes upon us, and we shall be saved. (Psalms 80:20)
ברכה לקיסר ומלך יר״ה
On récitera la pri’ere pour S.M. Impériale et Royale.
The prayer for the King and Emperor, yarom hodu, will be recited.
IMPRIME
 
Par les soins de J.J. Marcel, Directeur général de l’Imprimerie impériale, et Membre de la Légion d’honneur.
PRINTED
 
By J.J. Marcel, General Manager of the Imperial Printing Office, and Member of the Legion of Honor.

“Priere des Membres du Sanhédrin” was a prayer composed for convening the Grand Sanhedrin established under the court of Napoleon Bonaparte in 1807. While the prayer is unsigned, we think it was likely written or at the very least, drafted, by Joseph David Sinzheim, whose authorship of prayers for Napoleon and erudite speech had already recommended him to his position as chair of the Grand Sanhedrin in 1806.

We welcome corrections and improvements. The transcription of the French provided machine-readable text for a machine translation by DeepL, which we then edited for accuracy and clarity. –Aharon Varady

Source(s)

Loading

 


 

 

Comments, Corrections, and Queries