תחנון לימים קשים | Taḥanun [Plea for Mercy] on Hard Days by Noa Mazor (trans. by Jonah Rank)

Source (Hebrew) Translation (English)

אלֹהינו ואלֹהי אבותינו ואימותינו,
בזמנים קשים אלה פונים אנו אליך.
שכינה מקור חיינו,
אשר אלייך עיננו בימים רעים כבימים טובים.
תני בנו הכוח לאזור את הכוחות הדרושים
לעמוד בעומס הרגשות.
Our God and God of our forefathers and foremothers–
in these hard times, we turn to You.
Shekhinah [Presence], source of our life,
our eyes seek You on bad days, just as on good days.
Grant us the power to gather the inner strength necessary
to be able to stand in the face of our emotional load.

תני בנו את היכולת לראות את קשיי האדם העומד מולנו.
אדם יסודו בעפר וסופו לעפר,
וימיו כצל עובר.
Grant us the capability to see the struggles of the person standing before us.[1]c.f., Talmud Bavli Brakhot 28b, “Know before whom you stand.” 
A mortal is formed of dust, and is destined to return to dust;[2]Genesis 3:19 
a human’s days pass as a shadow.[3]Psalms 144:4

העבר ה’ אלֹהינו את ימינו בטובה, רחמים חיים ושלום.
תן במנהיגנו את היכולת לראות את נזר הבריאה הטמון בכל אדם.
תני לנו את היכולת לתת אמון בבני האדם,
הנלחמים על דרכם, על חייהם – על חיינו.
Lord, our God, bring us days of good, of mercy, of life and of peace.
Give our leaders the capability to see the natural sanctity embedded in every person.
Give us the ability to trust human beings
fighting for their way, for their lives–for our lives.

הנחנו ה’ בדרכך – דרך אהבת האדם באשר הוא אדם,
ודרך השכנת השלום בין אדם לחברו, בין אדם לצרו.
בימים קשים אלה,
תן בנו הכוח להאמין כי בו יבוא היום
ונשב איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד.
אמן.
Lord, lay us down along Your path–a path for loving humanity as humanity,
a path for welcoming peace between neighbors: between humanity and pain.
In these hard days,
give us the strength to believe that today may be the day of the prophecy:
when all shall sit beneath their vine, underneath their fig-tree; and none shall fear.[4]Micah 4:4 
Amen.

Notes   [ + ]

  1. c.f., Talmud Bavli Brakhot 28b, “Know before whom you stand.”
  2. Genesis 3:19
  3. Psalms 144:4
  4. Micah 4:4

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא