תפילה לשלום ופיוס לישראלים ולפלסטינים ולכל העם | A Prayer for Peace and Reconciliation for Israelis, Palestinians, and all People by Rabbi Samuel Feinsmith

Hebrew English

בעל הרחמים, אדון הסליחות, מלך שהשלום שלו—
למדינו חקיך,
הודיענו אורח חיים.
ראה י-ה-ו-ה כי צר לנו,
מעינו חמרמרו,
נהפך לבינו בקרבינו.
מחוץ שכלה חרב,
בבית כמות.
בקום עלינו אויב לרצוח את טפינו,
בנים אמיצים ויקרים,
מלאי זיו החיים,
כזוהר הרקיע מזהירים,
רגז לבינו,
כלתה עינינו,
ודאבה נפשינו.
ובכל זאת אליך אנו מיחלים—
Master of compassion and forgiveness, Cosmic Majesty Who is peace—
Teach us Your ways,
Show us the path that preserves life.
Take note, Lord, for we are suffering deeply.
Our guts are wrenched,
Our hearts are turning within us.
Violence has devoured outside,
and inside it feels deathly.
When enemies rose up against us to kill our babes,
Courageous, precious boys,
full of the light of life,
shining like the radiance of the sky,
Our hearts became angry,
our vision lost its strength,
and our spirits sunk.
And still we turn to you—

אל, נא!
תקע בליבנו יתד נאמן לזכור את סגולתינו—
רחמנים בני רחמנים,
רודפי שלום, שומרי דרך י-ה-ו-ה לעשות צדקה ומשפט,
שונאי נקימה ונטירה, דמים ומרמה,
אוהבי סליחה ומחילה.
מכריזי ”חביב אדם שנברא בצלם.“ (משנה אבות ג:יד)
תן בליבנו ובלב הפלסטינים מתינות, רחמנות, וסבלנות.
נצור לשונינו משנאה,
ושפתינו מדבר מרמה.
החזירנו בתשובה שלימה לפניך,
למען נבין כי לאלימות אין תקווה.
תן בלב מנהיגינו עצה ותבונה,
בנתיבות שלום תדריכם,
למען יבחרו אורח חיים לטובת כל בריותך.
ברוגז,
רחם תזכור.
כי אתה הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם.
Lord, please!
Plant a steadfast reminder of our inherited mission in our hearts—
To be a compassionate people descended from compassionate people,[1]Sefer HaḤinukh haRokeaḥ 44:1, 498:2. Cf. Talmud Bavli, Beitzah 32b: ואמר רב נתן בר אבא אמר …כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו 
Pursuers of peace and harmony, keepers of God’s way to do charity and justice,
Despisers of revenge and begrudging, bloodshed and deceit,
Lovers of forgiveness and pardon,
The ones who unremittingly declare that “humans are precious, for they were created in Your Image.”[2]Mishna Avot 3:14
Place moderation, compassion, and forbearance in our hearts and in the hearts of the Palestinian people.
Guard our tongues from hate speech,
and our lips from speaking to incite wickedness.
Help us to return to You fully,
So that we will finally understand that there is no hope in perpetual violence.
Place counsel and discernment in the hearts of our leaders,
And guide them on the path of peace,
so that they may choose a path that promotes life for the benefit of all Your creations.
In the midst of intense anger,
remind us all to be compassionate.
For you are the one who heals the broken-hearted and binds their wounds.

רפאינו י-ה-ו-ה ונרפא,
הושיעינו ונושעה.
אל נא רפא נא לכל האמהות השכולות,
מיבבות על בניהן היקרים,
עוללים וטפים אשר נסחפו
בסערת השנאה העזה כמות
בין בני ישראל ובני ישמעאל.
לבי לבי על חלליהם,
עיני עיני יורדה מים.
הלנצח תאכל חרב?
ועתה י-ה-ו-ה עד מתי?
Heal us, Lord, that we may be fully healed.
Save us, so that we may be worthy of being saved.
God please create the conditions for healing for all of the bereft mothers
who are sobbing over their precious boys,
Innocent babes who were swept away
in the torrent of hatred as intense as death itself
between the Children of Yisrael and the Children of Yishmael.
My heart is pained, my heart is deeply pained for their loss.
My eye, my eye is ceaselessly flowing with tears.
Must the sword consume forever?
For how long must this continue, Lord?

הגלה נא,
ופרוש עלינו את סכת שלומך,
ויתמו חטאים מן הארץ.
כי אתה הוא בעל הרחמים והסליחות,
ברוך אתה י-ה-ו-ה אדון השלום והסליחות.
Please! Reveal Yourself fully,
and spread over all of us the shelter of Your peace,
And may wickedness disappear from the face of the earth.
For you are the Master of compassion and forgiveness.
Blessed are You, YHVH, Master of Peace and reconciliation.

Dedicated to the life, teachings, and memory of Reb Zalman, may his memory be for a blessing.

Notes   [ + ]

  1. Sefer HaḤinukh haRokeaḥ 44:1, 498:2. Cf. Talmud Bavli, Beitzah 32b: ואמר רב נתן בר אבא אמר …כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו
  2. Mishna Avot 3:14

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא