הרחמן הוא ישבור עול כיבוש | Prayer to the Compassionate One for the Peace of Two States for Two Peoples (for Inclusion in the Birkat Hamazon) by Ira Tick

Hebrew English

הרחמן הוא יחזיר לנו שלום בגבולינו:
May the Merciful One restore peace within our borders!

הרחמן הוא ישבור עול כיבוש מעל צווארינו
והוא יוליכנו קוממיות בארצנו:
May the Merciful One remove the yoke of occupation from upon our necks
and walk us upright in our land.

יהי רצון שלא יבש עמך ישראל בעולם הזה
ולא יכלם לעולם הבא.
May it be Your Will that Your People Israel never be embarrassed in this world
nor find shame in the World to Come.

דין אחד שפט בינינו ובין הגוים
שלא ישאו חרב אלינו
ולא נשא חרב אליהם.
Let One Judge mediate between us and other nations,
that they not lift sword against us
and we not lift sword against them.

השב בנינו לגבולינו בנחת
וקבץ אחינו הנתונים בצרה לתוכה בשמחה.
Calmly return our children to our borders
and joyfully gather to them our brothers and sisters still afflicted by oppression.

הרם דגל עלינו אהבה
ותן אחווה בקרבינו
ובין כל עם ועם
וטהר ליבנו
ושמר חרותינו.
Raise over us a banner of love,
grant us fellowship among ourselves
and with all nations,
purify our hearts
and preserve our liberty.

ואז ציון במשפט תפדה
ושביה בצדקה
וישכון ישראל לבטח
ויתקע בשופר גדול
ובאו האבדים בארץ אשור
והנדחים בארץ מצרים
והשתחוו לה׳
בהר הקדש בירושלים
אמן סלה:
Then Zion will be redeemed in justice,
its repentant delivered by righteousness,
and Israel will dwell securely.
The great shofar will sound,
the captives will come forth from Syria
and the persecuted up from Egypt,
and together they will serve the Lord
on the Holy Mountain in Jerusalem.
Amen Selah!

9 comments to הרחמן הוא ישבור עול כיבוש | Prayer to the Compassionate One for the Peace of Two States for Two Peoples (for Inclusion in the Birkat Hamazon) by Ira Tick

 • Texts with vowels are much more easier to use ;-)
  I tried to add nikkud. In case you’ll find it helpful (and correct), you are free to use/add it:

  הָרַחְמָן הוּא יַחְזִיר לָנוּ שָׁלוֹם בִּגְבוּלֵנוּ:
  יְהִי רָצוֹן שֶׁלֹּא יָבֵשׁ עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל בָּעוֹלָם הַזֶּה וְלֹא יכלם לְעוֹלָם הַבָּא. דִּין אֶחָד שָׁפַט בֵּינֵינוּ וּבֵין הִגּוּיָם שֶׁלֹּא יִשְׂאוּ חָרֵב אֵלֵינוּ וְלֹא נַשָּׂא חָרֵב אֲלֵיהֶם. הַשָּׁב בָּנִינוּ לִגְבוּלֵנוּ בַּנַּחַת וְקִבֵּץ אָחִינוּ הַנְּתוּנִים בְּצָרָה לְתוֹכָהּ בַּשִּׂמְחָה. הָרָם דֶּגֶל עָלִינוּ אַהֲבָה וְתַן אֶחְוֶה בקרבינו וּבֵין כָּל עִם וְעִם וְטַהֵר לִבֵּנוּ וְשֶׁמַּר חֵרוּתֵנוּ.
  וְאָז צִיּוּן בְּמִשְׁפָּט תִּפְדֶּה ושביה בַּצְּדָקָה וְיִשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל לַבֶּטַח וְיִתְקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל וּבָאוּ האבדים בְּאֶרֶץ אַשּׁוּר והנדחים בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם וְהִשְׁתַּחֲווּ לָהּ’ בָּהָר הֶקְדֵּשׁ בִּירוּשָׁלַיִם אמן סלה:
 • Ira Tick Ira Tick

  I don’t believe all the added nekudot are correct. They should not be added without further peer review.

 • Ira Tick Ira Tick

  Honestly, if this was an enhancement and an undertaking I had preferred, I would have incorporated nekudot in my submissiom from the beginning.

 • […] Hebrew and English text by Ira Tick is a prayer for a peaceful, just solution to the Palestinian-Israeli conflict written for inclusion […]

 • […] Hebrew and English text by Ira Tick is a prayer for a peaceful, just solution to the Palestinian-Israeli conflict written for inclusion […]

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא