א תחנה פאר א כלה קודם החופה | A Tkhine for a Bride [to say] before the Khupe [wedding canopy ceremony]

Source (Yiddish) Translation (English)

שטארקער גאָט!
דרײַ װיכטיגע זאכין נעם איך זיך הײַנט אױף מיר,
דוּרך מײַן חוּפָּה, װער איך א מְחוּיֶבֶת צו זײַן א פרױ, נאָר צוּ מײַן מאן,
א װירטהין צוּ אהוײז,
אוּנ מיט דער צײַט אמוּטער צוּ קינדער,
אוּנ איך פיל מיך אֲפִילוּ שװאך צוּא דיא דרײַ זאכין,
װי נִדָה,
חַלָה,
הַדְלָקַת הַנֵר,
נוּר אָבּער איך װײס, אז דאָס איז דײַן הײליגער פערזאָג
פאר אוּנזער טוֺבָה װעגין,
דרוּם װיל איך דאָס ערפילען,
Mighty God!
Today, I take upon myself [to follow] three important things:
[1] with my Khupe, I become obligated to be a wife, for my husband only,
[2] [to be] a house-keeper to our house —
[3] and with time, [become] a mother to [our] children.
And I will fulfill, even when weak, the following three things:
[1] Nidah [marital purity],
[2] [separating] Chalah,
[3] lighting the [Sabbath] candles.
However, I know that Your holy obligation [to follow the above] 
is for our own benefit;
therefore, I wish to fulfill them.

שטארק אוּנ קרעפטיג מיך ליבּער גאָט,
אַז איך זאָל האָבּין כֹּחַ דײַן פערלאנג צוּ טאָן,
אוּנ צוּ דינען דיר מיטין גאנצין הארצען,
אָמֵן וְאָמֵן:
Strengthen and empower me,
Beloved God, that I have the energy to do what You desire,
and to serve You with my entire heart —
Amen and Amen!

“A Tkhine for a Kaleh before the Khupe” by an unknown author is a faithful transcription of the tkhine published in Rokhl m’vakoh al boneho (Rokhel Weeps for her Children), Vilna, 1910. I have transcribed it without any changes from The Merit of Our Mothers בזכות אמהות A Bilingual Anthology of Jewish Women’s Prayers, compiled by Rabbi Tracy Guren Klirs, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1992. shgiyot mi yavin, ministarot nakeni. Translation by Baruch Jean Thaler.

Source

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא