Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌳︎ Life cycle   //   Living & Struggle   //   Child care   //   Gyermekek üdvéért | Gebet für das Heil des Kindes | Prayer for the well-being of children, by Rabbi Arnold Kiss (1897)

Gyermekek üdvéért | Gebet für das Heil des Kindes | Prayer for the well-being of children, by Rabbi Arnold Kiss (1897)

https://opensiddur.org/?p=38731 Gyermekek üdvéért | Gebet für das Heil des Kindes | Prayer for the well-being of children, by Rabbi Arnold Kiss (1897) 2021-08-25 12:50:20 This prayer for the well-being of children by Rabbi Arnold Kiss, "Gyermekek üdvéért" (Magyar, 1897) and "Gebet für das Heil des Kindes" (German, 1907), was first published in his anthology of prayers for Jewish women, <em><a href="https://opensiddur.org/?p=32503">Mirjam</a></em> on p.291-293 of the original Magyar edition and p. 546-549 of the subsequent German edition. I've set separate English translations side-by-side with the Magyar and German in order to highlight the subtle differences between the two. As I am not a native speaker of German or Magyar, please <a href="https://opensiddur.org/contact/">correct and improve upon my effort</a>. --Aharon Varady Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (translation) Arnold Kiss https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Child care תחינות teḥinot 57th century A.M. Jewish Women's Prayers Prayers on behalf of children Hungarian Jewry teḥinot in Magyar Magyar vernacular prayer 19th century C.E.
TABLE HELP

Source (Magyar, 1897)Translation of Magyar (English)Source (German, 1907)Translation of German (English)
Hozzád fordulok Istenem! az én imáim legforróbb sóhajával. Nagy kincseket adtál énnekem, őrizem őket, mint a szememnek fényét, és bennük, és velük vagyok én boldog. Gyönge karom van énnekem, hanem te tudod Istenem! hogy milyen rettegéssel féltem én ezeket az én javaimat, és milyen harczot tudnék állani, ha életem árán is, vihartól és vésztől megvédhetnem őket.
I turn to you, my God, with the most ardent sigh of my prayers. You have given me great treasures, I keep them as the light of my eyes, and in them and with them I am happy. I have a weak arm, but you know, O God, with what terror I have worried about these my possessions, and what a battle I would put-up, if I could defend them from storm and tempest, even at the cost of my life.
An Dich wende ich mich, mein Gott! mit meinen heissesten, innigsten Gebeten. Grosse Schätze hast Du mir gegeben, wie meiner Augen Licht behüte ich sie, und mit, und in ihnen finde ich mein Glück. Schwach sind meine Arme, doch Du weisst es mein Gott! mit welch zitternder Angst ich diese meine Kostbarkeiten behüte, und welche Kämpfe ich selbst um den Preis meines Lebens bestehen würde, wenn ich sie vor Stürmen und Gefahren erretten könnte.
To you, my God, I turn with my most fervent, intimate prayers. Great treasures you have given me, like the light of my eyes I guard them, and with them and in them I find my happiness. Weak are my arms, but you know it my God! with what trembling fear I guard these my treasures, and what struggles I would endure even at the cost of my life, if I could save them from storms and dangers.
A gyermekeimet ajánlom uram! Istenem! a te kegyelmedbe — a gyermekeim az én szivemnek drágaságos kincsei. De mit érnek az én óhajaim, az én küzdelmeim, az én föltevéseim, az én védelmükben való bátorságom, az én érettük való rettegésem, ha te jóságos Istenem! másképpen végeztél volna az ö jövendőjükről, mint ahogyan én azt hivő szívvel megálmodtam? Akkor hiuságos volna az én törekvésem és czéltálán az én egész életem.
I commend my children, my lord! O God, into your mercy — my children are the precious treasures of my heart. But what are my desires, my struggles, my assumptions, my courage in their defence, my fears for them, worth, if you, good God, had decided their future in a different way from what I had dreamed of with a believing heart? Then would my endeavour and my whole life have been vain.
Meine Kinder empfehle ich Deiner Gnade, mein Gott und Herr! — meine Kinder, die kostbarsten Schätze meines Herzens. Doch was nützen meine Wünsche, meine Kämpfe, meine Vorsätze, mein Mut, wenn es gilt sie zu beschützen, — meine Angst um sie, wenn Du, mein gütiger Schöpfer! über ihre Zukunft anders verfügt hättest, als wie ich es mit gläubigem Herzen erträumte? Nichtig und eitel wäre dann mein Streben, und zwecklos mein ganzes Leben.
My children I commend to your mercy, my God and Lord! — my children, the most precious treasures of my heart. But what use are my wishes, my struggles, my resolutions, my courage, when it is necessary to protect them, — my fear for them, if you, my kind Creator! would have decreed for their future differently than I dreamed with a believing heart? Then my striving would be futile and vain, and my whole life useless.
Oh légy az én segítségemre nagy munkámban, magasztos hivatásomban! Váltsad be boldog valóra éjszakáim gyakori álmodásait, imáim sejtelmes kivánságait! Ne ejtsed el a terveimet ővelük, amidőn halálom napjáig szerencsésnek, boldognak, megelégedettnek szeretném őket látni, — és akkor is majd, ha én már nem leszek, onnan a túlvilágból hadd lássam okét, és a házaikat a földi üdvösségnek napfényétől megaranyozott boldogságban.
O be my help in my great work, in my lofty calling! Turn into happy reality the frequent dreams of my nights, the mysterious desires of my prayers. You shall not frustrate my plans for them, while I wish to see them happy, contented, and happy till the day of my death, — and even when I am gone, let me see from thence in the hereafter their cause, and their homes in the gilded bliss of earthly salvation.
Oh stehe mir bei in meiner grossen Aufgabe, bei meinem erhabenem Berufe! Oh lasse zur glücklichen Wahrheit werden die häufigen Träume meiner Nächte, meine ahnungsvollen Gebete! Verhindere nicht meine Pläne, wenn ich sie bis zur Stunde meines Todes glücklich und zufrieden sehen möchte, und selbst dann, wenn ich nicht mehr bin, oh lasse es mich noch vom Jenseits erschauen, dass ihr Heim in den goldenen Sonnenstrahlen der irdischen Seligkeit des Glückes leuchtet.
Oh help me in my great task, in my sublime profession! Oh let the frequent dreams of my nights, my foreboding prayers become a happy truth! Do not hinder my plans, if I want to see them happy and satisfied until the hour of my death, and even then, when I am no more, oh let it still be seen by me from the hereafter that their home shines in the golden sunbeams of the earthly bliss of happiness.
Annyi veszedelem fenyegeti az ember testét és lelkét ezen a világon: ármány és irigykedés, gonoszság és tőrvetés, bánat és csalatkozás, betegség és fájdalom: óh ne engedj ezek közül egyet sem az én édes gyermekeimhez közel férkőzni! Tartsad meg a testüknek épségét, hogy bármerre járnak, hogy bármilyen utakra vezetné őket jövendőjüknek végzete, a te kegyelmed virrasszon fölöttük mindenkoron. Oltalmazd meg a lelkűket, hogy szenvedés fel ne dúlja nyugalmukat; maradjanak, haladjanak mindég a nemes gondolatok és érzelmek, a vallásosság és istenbizodalom ösvényein, hogy lebenned bízva el ne csüggedjenek sohasem.
So many dangers threaten the body and soul of man in this world: treachery and envy, malice and cruelty, sorrow and disappointment, sickness and pain: oh let none of these things come near my sweet children! Keep their flesh intact, that wherever they go, whatever paths their future destiny may lead them, your grace may watch over them always. Protect their souls, that suffering may not overtake their tranquillity; let them abide, let them go on ever in noble thoughts and of piety and godliness, so that they may live trusting in you, and never be discouraged.
Von so vielen Gefahren wird der Körper und die Seele des Menschen bedroht auf Erden: von Missgunst und Neid, Bosheit und Feindseligkeit, Kummer und Enttäuschung, Krankheit und Schmerz — oh vor allem Bösen behüte meine teuern Kinder! Erhalte sie mir in Gesundheit, dass wo sie auch sein mögen, auf welchen Pfaden das Schicksal ihre Zukunft auch lenken wird, Deine Gnade stets zu allen Zeiten über sie wache. Behüte ihre Seele, dass kein Leid, kein Kummer ihren Frieden störe; sie mögen stets auf dem Wege der edlen Denkungsart, der Gottesfurcht und Frömmigkeit wandeln, auf dass sie Dir vertrauend, niemals verzagen sollen.
From so many dangers the body and the soul of man is threatened on earth: from ill-will and envy, malice and hostility, sorrow and disappointment, illness and pain — oh from all evil protect my dear children! Keep them in good health, that wherever they may be, on whatever paths fate may direct their future, your grace may always watch over them at all times. Protect their souls so that no sorrow, no grief may disturb their peace; may they always walk on the path of noble thinking, the fear of God and piety, so that they, trusting in you, may never despair.
Köszönöm néked jóságos Istenem! hogy eddig is megőrizted őket az én örömömre és üdvösségemre és látnom engeded életük zavartalan folyását. Köszönöm neked, hogy fájdalom nélkül viselhetem a nőnek legszebb disznevét, az „anya“ nevet, és hogy hálával ismerhetem meg a te irgalmadnak, a te jóságodnak végtelenségét irányomban, és gyermekeimmel szemben.
I thank you, good God, that you have preserved them hitherto for my joy and salvation, and have allowed me to see the unhindered course of their lives. I thank you that I can wear without pain the most beautiful, honorable title of a woman, “Mother,” and that I can know with gratitude the infinitude of your mercy, your goodness toward me and my children.
Aus tiefstem Herzen danke ich Dir mein Gott! dass Du sie bisher, zu meiner Wonne, zu meinem Glück bewahrtest, behütetest, und ich ihren ungestörten Lebenslauf sehen konnte. In Dankgebeten lobpreise ich Deinen heiligen Namen, dass ich den schönsten Ehrennamen der Frau: Mutter, ohne Schmerzen tragen, und in Dankbarkeit Deine endlose Güte und Barmherzigkeit gegen mich und meine Kinder annerkennen kann.
From the bottom of my heart I thank you, my God, that you have preserved and protected them until now, to my delight, to my happiness, and that I could see their undisturbed course of life. In prayers of thanksgiving I praise your holy name, that I may bear the most beautiful honorary title of a woman: Mother — without pain, and in gratitude acknowledge your endless goodness and mercy towards me and my children.
Jusson elébed imádságom ez órán, Istenem! Ámen.
May my prayer come to you this hour, O God. Amen.
Mein Gebet komme vor Dich in dieser Stunde, mein Gott! Amen.
May my prayer comes before you in this hour, my God! Amen.

This prayer for the well-being of children by Rabbi Arnold Kiss, “Gyermekek üdvéért” (Magyar, 1897) and “Gebet für das Heil des Kindes” (German, 1907), was first published in his anthology of prayers for Jewish women, Mirjam on p.291-293 of the original Magyar edition and p. 546-549 of the subsequent German edition. I’ve set separate English translations side-by-side with the Magyar and German in order to highlight the subtle differences between the two. –Aharon Varady

Source(s)

Loading

 

Loading

 


 


 

 

Comments, Corrections, and Queries