דיא װײבּער װאס האבּין אײן שׁװערין מזל צו קינדר זאלין דיא תחנה זאגין | Women who Have Bad Luck with Children Should Recite this Tkhine (1910)

Source (Yiddish) Translation (English)

איך קוּם צוּא דיר בּעטין דוּא זאָלסט בּאלד פוּן מיר ליבּער גאָט
אָפּ טאָן דעם צער װאָס איךְ טראָג אױף מײַן הארצין,
װעגין װָס איך האָבּ אשװערין מַזֶל צוּ מײַנע קינדר,
איך בּעט דיך ליבּער הער גאָט,
טוּא צוּא מיר אזױ װיא אײן פאָטער צוּ א קינד,
אוּנ טוּא װײַטער פוּן מיר אָפּ דײַן צאָרין,
I come pleading to You, Beloved God,
that You rid me of this pain that I carry in my heart,
of having bad luck with my children.
I beseech You, Beloved Lord God:
do to me like a father [would] to his children,
and continue ridding me of Your wrath.

דיא קינדער װאָס איך האָבּ לאָזין מיר אלע לעבּין
אוּנ קײַן קינד זאָל ניט שטארבּין,
אוּנ מיר זאָלין זוֺכֶה זײַן זײא צוּא דר ציען לְתּוֺרָה
וּלְחוּפָּה
וּלְמַעֲשִׂים טוֺבִים מיט יִרְאַת שָׁמַיִם,
אָמֵן וְאָמֵן׃
The children I have, let them all live,
and not one child die.
And may we merit to raise them to [follow] Torah,
to [the wedding] Khupe,
and to [a life of] good deeds with fear of Heaven —
Amen and Amen!

“Women who Have Bad Luck with Children Should Recite this Tkhine” by an unknown author is a faithful transcription of the tkhine published in Rokhl m’vakoh al boneho (Raḥel Weeps for her Children), Vilna, 1910. I have transcribed it without any changes from The Merit of Our Mothers בזכות אמהות A Bilingual Anthology of Jewish Women’s Prayers, compiled by Rabbi Tracy Guren Klirs, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1992. shgiyot mi yavin, ministarot nakeni. Translated by Baruch Jean Thaler.

Source

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא