בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   Life cycle   //   Living & Struggle   //   Learning, Study, and School
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

א תחנה פאר א מוטער װאס פירט איהר קינד דעם ערשׁטען מאל אין חדר | Tkhine for a Mother Who Leads their Child for the First Time to Religious School (1910)

Source (Yiddish) Translation (English)
רִבּוֺנוֺ שֶׁל עוֺלָם!
דו האָסט גיבּאָטען אין דער הײליגר תוֺרָה
דאָס עלטערין זאָלין לערנען תּוֺרָה מיט זײערע קינדער,
דארום אזױ װיא מיר האָבּין קײַן צײַט ניט צוא לערנען מיט אונזער זאָהן,
האָבּין מיר געדונגען אַ מְלַמֵד פר אים,
Master of the cosmos!
You have commanded in the holy Torah
that parents should teach their children Torah.[1] Deuteronomy 6:7  
However, since we have no time to teach our child,
we have hired a melamed (teacher) for them.
דארוּם בּעט איך דיך גאָט
נעם אָן אונזער געלד װיא מיר אלײן װאָלטען מיט אים געלערינט,
דער זְכוּת פון דר תּוֺרָה זאָל אױף אונז מגין זײַן
אז מיר זאָלין האָבּין פון אים נַחַת
אָמֵן׃
Therefore, I beseech You, God,
to accept our money as if we ourselves were teaching them.
May the merit of the Torah protect us
so that we may have much parental joy from them.
Amen.

“Tkine for a Mother Who Leads Her Child for the First Time to Kheyder” by an unknown author is a faithful transcription of the tkhine published in רחל מבכה על בניה Rokhl m’vakoh al boneho (Rokhl Weeps for her Children), Vilna, 1910. I have transcribed it without any changes from The Merit of Our Mothers בזכות אמהות A Bilingual Anthology of Jewish Women’s Prayers, compiled by Rabbi Tracy Guren Klirs, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1992.

Source

Loading

 


 

Notes

Notes
1 Deuteronomy 6:7

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries