Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌳︎ Life cycle   //   Living & Struggle   //   Marriage   //   A nő imája férjéért | A woman’s prayer for her husband, by Rabbi Arnold Kiss (1897)

A nő imája férjéért | A woman’s prayer for her husband, by Rabbi Arnold Kiss (1897)

https://opensiddur.org/?p=38746 A nő imája férjéért | A woman's prayer for her husband, by Rabbi Arnold Kiss (1897) 2021-08-26 09:33:21 This prayer by Rabbi Arnold Kiss for the well-being of a husband by their wife, "A nő imája férjéért," was first published in his anthology of prayers for Jewish women, <em>Mirjam</em> (1897) on p.246-248. It doesn't appear to me to have been translated in the subsequent German edition (1907). I've set my English translation side-by-side with the Magyar. --Aharon Varady Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (translation) Arnold Kiss https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Marriage 19th century C.E. תחינות teḥinot 57th century A.M. Jewish Women's Prayers Angelic Protection Hungarian Jewry teḥinot in Magyar Magyar vernacular prayer
TABLE OPTIONS
Source (Magyar)Translation (English)
Könyörgő imával lépek a te fenséges szined elé mindenható Istenem! hogy a te védő irgalmadat hívjam le férjem fölébe, hogy a te oltalmadat esdekeljem minden tettei és minden vállalatai számára.
With supplication I come before your majestic presence, Almighty God, to invoke your protecting mercy upon my husband, to ask your protection for all his deeds and all his enterprises.
Te tudod azt, hogy élettársam üdvétől függ az én boldogságom is. Te látod szivemnek gerjedelmeit, és látod az én gyönge, védtelen voltomat, az én asszonyi remegésemet földi üdvösségemért. Mert hiszen te vagy az, aki úgy rendeled, hogy a női lélek vezetőre találjon a lét harczaiban, te voltál az, aki a nászórának ünnepi idejétől fogva a földi szövetségek legerősebb kötelmével fűzted össze hitvestársain keblét az én keblemmel.
You know that my happiness also depends on the happiness of my life-partner. You see the stirrings of my heart, and see my frail and helpless self, my feminine trembling for my mortal survival. For it is you who has ordained that the female soul should find a guide in the struggles of existence, it was you who from the solemn time of the wedding hour joined the bosom of your bride and groom with the strongest bond of earthly alliances.
Támaszom, menedékem, bizodalmám és erősségein a féfiu, akit nekem kijelöltél. Érettem küzd, érettem áldozza fel munkás kezének fáradalmait, értem száll ki a gondok és a szenvedések csatasikjára — nélküle elhagyatott és sötét lenne az én életem. Kenyeremet a le kegyelmeddel ő keresi, utámból rögöt és szúró tövist a te segítségeddel ő simít el. Hajlékomban örömet, derűt kényelmet és gondatlanságot ő varázsol, (gyermekeimnek jóságos atyja, jövendőjük reménysége, lételük mentőhorgonya) erős karjára támaszkodva bizton haladok mindvégig én.
My support, my refuge, my trust, and my strength, is the bridegroom whom you appointed for me. For me he struggles, for me he sacrifices the toils of his laboring hand, for me he goes forth to the battlefield of troubles and sufferings — without him my life would be desolate and dark. He seeks my bread with your mercy, He smoothes away the nails and thorns from my path with your help. He makes my dwelling place joyful, cheerful, comfortable, and carefree; (the good father of my children, the hope of their future, the anchor of their life) leaning on his strong arm, I shall go on safely to the end.
Oh én Uram! Istenem! Jutalmazzad meg jóságát, gyöngédségét énhozzám, tedd eredményes áldássá munkálkodását, hogy ne légyen hiábavaló küzdelme és vergődése, hogy házamba csüggedés, csalatkozás és szomorúság ne költözzék. Vigyázzad meg terveit, a törekvéseit és váltsad azokat valóra a te végtelen irgalmaddal.
O my Lord! My God! Reward his goodness, his tenderness to me, make his labours a fruitful blessing, that his struggles and his labours may not be in vain, that despondency, disappointment and sorrow may not enter my house. Watch over his plans and his aspirations and make them come true with your infinite mercy.
Állítsad oldala mellé a te őrangyalaid legerösebbikét, hogy baj, csapás, sújtó fájdalom sohase érje öt. Tartsd meg épségben, erőben, egészségben férjemet, hogy reá ne törjön semmiféle betegség, semmiféle szenvedés. Őrizd meg otthonának falai között lelki nyugalomban, megelégedésben, vidámságban. Úton ha jár, légy az ö védelme minden viszontagságok között — mindég. Védelmezzed meg gonosz emberek rosszaságától, ármánytól és támadástól és tedd semmivé ellenségeinek, rosszakaróinak terveit, hogy azok diadalt ne ülhessenek rajta.
Place at his side the strongest of your guardian angels, so that he may never be afflicted by harm, adversity or pain. Keep my husband safe, strong and healthy, so that no sickness or suffering may come upon him. Keep him within the walls of his home in peace of mind, contentment and joy. When he is on the road, be his protection in all adversity — always. Protect him from the wickedness of wicked men, from treachery and assault, and frustrate the designs of his enemies, his traitors, that they may not sit in triumph over him.
Tartsad meg az én számomra szivének nemességét, gyöngédségét változatlan szerelemben az utolsó pillanatig. Lengjen béke, egyetértés, szeretet és kölcsönös bizalom hajlékunk fölött és add meg nekem ezt az erőt, hogy férjem örömének fokozója, bátorságának élesztője tudjak lenni derűs, napfényes időkben, de hogy vigasza és biztatója is legyek az élet sötétebb óráiban, hogy kezet kézben, úgy haladhassunk végig a földi léten, amiglen hosszabbak lesznek majd az árnyak, hajunkban őszhajak lesznek, s a nászórának emléke mindegyre halványabb lesz életünk fogytáig, mindég. —
Keep for me the nobleness and tenderness of his heart in unchanging love to the last. Let peace, understanding, love, and mutual trust hover over our dwelling, and give me this strength to be the enhancer of my husband’s joy, the animator of his courage in bright, sunny times, but also to be his comfort and encouragement in the darker hours of life, that we may pass through earthly life holding hands, until the shadows grow longer, the gray hairs in our hair, and the memory of our wedding hour grow fainter and fainter, until the end of our lives, forever. —
Úgy legyen a te szentséges akaratod! Ámen.
So be it your holy will. Amen.

This prayer by Rabbi Arnold Kiss for the well-being of a husband by their wife, “A nő imája férjéért,” was first published in his anthology of prayers for Jewish women, Mirjam (1897) on p.246-248. It doesn’t appear to me to have been translated in the subsequent German edition (1907). I’ve set my English translation side-by-side with the Magyar. –Aharon Varady

Source(s)

Loading

 


 


 

 

Comments, Corrections, and Queries