בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   Life cycle   //   Living & Struggle   //   Conception, Pregnancy, and Childbirth
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

תחנה פאר אײן אִשָׁה װאָס דארף האָבּין אײַן קינד | Tkhine for a Woman who is about to Have a Child (1910)

https://opensiddur.org/prayers/life-cycle/living/pregnancy/tkine-for-a-woman-who-is-about-to-have-a-child/ תחנה פאר אײן אִשָׁה װאָס דארף האָבּין אײַן קינד | Tkhine for a Woman who is about to Have a Child (1910) 2020-02-03 12:54:24 A prayer for a pregnant woman whose childbirth is immanent. Aharon N. Varady (transcription) Blog post Conception, Pregnancy, and Childbirth 20th century C.E. תחינות tkhines תחינות teḥinot 57th century A.M. Jewish Women's Prayers Yiddish vernacular prayer pregnancy prayers for pregnant women
Source (Yiddish) Translation (English)
אֵל רַחוּם וְחַנוּן! שטארקער בּאשעפער, האָבּ רַחֲמָנוֹת אױף די אִשָׁה (פב״פ) (מען דארף דא דערמאנען דעם נאמען פון די יוֹלֶדֶת, אונ דעם נאָמען פון איר מוטער) אז זי זאָל האָבּין דאָס קינד בְּשָׁלוֹם, דער זְכוּת פון אונזערע הײליגע אִמָהוֹת, שָׂרָה, רִבְקָה, רָחֵל, וְלֵאָה, אונ דעם זְכוּת פון אונזערע נְבִיאוּת מִרְיָם, דְבוֹרָה, חַנָה, חוּלְדָה, אונ דער זְכוּת פון יָעֵל זאָלין איר בּײַשטײן אין די סַכָּנָה צײַט, אז זי זאָל האָבּין דאָס קינד גרינג אן יְסוּרִים, דען דו גאָט קאָנסט װײַזין אזא נֵס, בִּזְכוּת די צִדְקָנִיוֹת פון אונזערע עלטערין, אונ דאס קינד זאָל גיבָּארין װערין אײַן רײַנע זעלע צו דײַן דינסט, אײַן צַדִיק, אונ ער זאָל עוֹסֵק זײַן בַּתּוֹרָה וּבְּמִצְוֹת, אונ אױבּע א נְקֵבָה, זאָל זי זײַן אײַן אִשָׁה צְנוּעָה, אײַן אִשָׁה יִרְאַת ה׳ אונ זאָל האָבּין אגוטין מַזָל, עס זאָל גיזונד זײַן די מוטער מיט די קינד, אונ זי זאָל קומען אױף דער װעלט, צוא יֽשׁוּעֹות וְנֶחָמוֹת אױף כְּלַל יִשְׂרָאֵל, אין איר צײַט זאָלין יודען זוֹכֶה זײַן אײַן װארע גְאוּלָה אָמֵן׃
Merciful and gracious El! Mighty Creator, have compassion on the woman (ploynes bas ploynes) that she may have this child safely. May the merit of our holy matriarchs — Sarah, Rivkah, Raḥel, and Le’ah — and the merit of our prophetesses – Miriam, Devorah, Ḥanah, and Ḥuldah[1] Ḥuldah; see II Kings 22:14-20. The only prophetess associated with the period of the monarchy, she was consulted by Josiah concerning the Book of the Law discovered during the restoration of the Temple.  — and the merit of Ya’el[2] Yael; she slew Sisera in the war of Devorah and Barak against the Canaanites: see Judges 4:17-22 and 5:24-27.  sustain her in this time of danger so that she may have this child easily and without suffering. For you, God, can perform such a miracle, through the merits of the righteous women from among our ancestors, that the child should be bom a pure soul for your service, a righteous person who will devote himself to the study of Torah and perform mitsvot. And if it is a female, may she be a modest woman, a God-fearing woman, and may she have good fortune. May both mother and child be healthy and may she come into the world to help bring salvation and comfort to all Yisrael. May the Jewish people merit a true redemption in her lifetime. Amen.

This is a faithful transcription of the תחנה פאר אײן אִשָׁה װאָס דארף האָבּין אײַן קינד (“Tkhine for a Woman who is about to Have a Child”) as it appears in the compilation of tkhines, Rokhl Weeps for Her Children (1910). I have transcribed it without any changes from The Merit of Our Mothers בזכות אמהות A Bilingual Anthology of Jewish Women’s Prayers, compiled by Rabbi Tracy Guren Klirs, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1992. shgiyot mi yavin, ministarot nakeni.

Source

Loading

 


 

Notes

Notes
1 Ḥuldah; see II Kings 22:14-20. The only prophetess associated with the period of the monarchy, she was consulted by Josiah concerning the Book of the Law discovered during the restoration of the Temple.
2 Yael; she slew Sisera in the war of Devorah and Barak against the Canaanites: see Judges 4:17-22 and 5:24-27.

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries