אלהים בישראל | Elohim B’Yisrael :: A piyyut containing the 42 Letter Name, recorded in Sefer haPeliah

Print Friendly, PDF & Email
Initials (Hebrew) Source (Hebrew) Contribute a translation

אב״ג ית״ץ

אלהים בישראל
גדול יחודך
תשגבינו צדקתיך

קר״ע שט״ן

קדוש
ראה עלילות שונאינו
טהר נחלתיך

נג״ד יכ״ש

נשגב גאל דורשיך
יגדל כח שמותיך

בט״ר צת״ג

בשמך טכס רוחינו
צמח תבא גאולתינו

חק״ב טנ״ע

חסיד קדוש
ברוב טובך
נוי ענותנותיך

יג״ל פז״ק

יהמו גודל לבבינו
פדנו זכר קדושתיך

שק״ו צי״ת

שעה קול וידויינו
צדק יודע תהלתך

For more on the 42 letter divine name and the piyyutim, including Ana B’Koaḥ, which provide it as an acrostic, please enjoy Ben Newman’s article, here. Rabbi Newman writes:

Following this (very likely spurious) derivation of the name, Sefer Peliah recounts a piyyut which it recommends saying instead of the name itself….It is quite likely, as stated above, that this piyyut in Sefer Peliah is the first instance of a prayer being written based on the name of 42. My research is by no means exhaustive, however, I have not come across a piyyut written based on the name of 42 in any text which predate Sefer Peliah. Now that we have found a probable source for this practice, let us turn briefly to a discussion of the significance of this divine name. In another section of Sefer Peliah it equates every six letter unit with one of the planets. It puts forth the idea that each six letter unit is able to draw extraordinary power to the individual from the planet to which it corresponds:

המ״ב אותיות היוצאים מהם אב״ג ית״ץ ושאר הו׳ שמות תמצאו כל כחות של ז׳ כוכבי לכת איך מתפשטים עליהם הכוחות מכח שם יהו״ה וי״ס ומכח שם בן מ״ב והם ראשי פרקים. וכאשר תחפוש במקרא תמצא לכ״א וא׳ פסוקים מן התורה והם הם ראשי פרקים של הכוחות ויהיו תמיד לעיניך ובהם יודע כל עתיד בשם יהו״ה אדנ״י יתברך ויתעלה:

אב״ג ית״ץ רקיע שבתי שבתי וארצו. ושמטתו ויובל יום אחד. עין ימין. וחיים. ימים. שבת. חודש:
קר״ע שט״ן רקיע צדק. צדק וארצו, ושמטתו ויובל יום שני. עין שמאל, ושלום. ימים. שבת. חודש:
נג״ד יכ״ש רקיע מאדים. מאדים וארצו. ושמטתו ויובל יום ג׳. אוזן ימין. וחכמה. ימים. שבת. חדש:
בט״ר צת״ג רקיע חמה. חמה וארצו. ושמטתו ויובל יום ד׳. אוזן שמאל. וחן. ימים. שבת. חדש:
חק״ב טנ״ע רקיע נוגה. נוגה וארצו. ושמטתו ויובל יום ה׳. נחיר ימין. ועושר. ימים. שבת. חדש:
יג״ל פז״ק רקיע כוכב. כוכב וארצו. ושמטתו ויובל יום ו׳. נחיר שמאל. וזרע. ימים. שבת. חדש:
שק״ו צי״ת רקיע לבנה. לבנה וארצו. ושמטתו. ויובל יום שביעי. פה. וממשלה. ימים. שבת. חדש:[1]ספר הפליאה – ד״ה המליך אות ת׳ מבג״ד כפר״ת

It would seem from this passage from Sefer Peliah that the reason recital of the name was considered a dangerous enterprise was because it drew down such extraordinary power. We see here also the division of the name of 42 into 7 six letter words. This theme is continues throughout later literature discussing the meaning of the name. As stated before, this 6 times 7 numerical division is probably the reason that Ana be-Koach came to be recited on Shabbat as well as on the Omer.

Source

Notes   [ + ]

1. ספר הפליאה – ד״ה המליך אות ת׳ מבג״ד כפר״ת

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא