בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   🌔︎ Prayers for the Moon, Month, and Festival Calendar   //   Commemorative Festivals & Fasts   //   Fast Days   //   Tsom Gedalyah
Search
Exact matches only

תחנה אן צום גדליהו | Prayer for the Fast of Gedalyahu (1841)

https://opensiddur.org/?p=18031 תחנה אן צום גדליהו | Prayer for the Fast of Gedalyahu (1841) 2017-10-28 16:35:25 A teḥinah written in Judeo-German for the Fast of Gedalyah on the day after Rosh Hashanah. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Unknown Author(s) https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tsom Gedalyah 19th century C.E. תחינות teḥinot 56th century A.M. Jewish Women's Prayers Teḥinot in German German vernacular prayer assassination Judeo-German Needing Translation (into English) elegies
Source (Yiddish) Contribute a translation
אן צום גדליהו.
On the Fast of Gedalyahu.
מיט אינניגער בעטרו֞בניס געדענקען װיר הײטע אן דיא צײט װאָ אונזרע פֿאָרפֿאהרען דורך נבוכדנאצר קאָ֞ניג פֿאָן בבל אונטעריאָכט, אונד מײזטענטהײלס אױז איהרעם לאנדע פֿערטריעבען װאָרדען זינד. אללגערעכטער אונד גו֞טיגער גאָטט, דוא האיט אונז דײן װאָרט דורך דיא פראָפהעטען אױפֿבעװאהרט, דאמיט װיר לערנען, װיא דיר געהאָרכען, לעבען אונד זעליגקײט איזט; װיא יעדער אבפֿאלל פֿאָן דײנען געבאָטען, יעדע װידערספענזטיגקײט װידער דיא, דיא אין דײנעם נאמען לעהרען, זו֞נדע איזט אונד״ אונגלו֞ק ערצײגט. דער פֿראָממע גדליהו דער נאך דען לעהרען דעז פראָפהעטען ירמיהו, אונזרע פֿאָרפֿאהרען בעלעהרט האט אין איהרעם לאנדע צו בלײבען, אונד דען געזעטצען דעו עראָבערערז צו געהאָרכען, ביס איהנען דאו ערבארמען גאָט׃ ײטעז בעססערע צײטען הערבײא פֿו֞הרען װאו֞רדע, װאורדע אײן אָפפֿער דער װאוטה װילדער מענשען, שיא אויף אײגנע װײזהײט, אויף אײגנע קראפֿט מעהר פֿערטרויען זעטצטען אלז אויף גאָטט. אונצא֞הליג זינד דיא טרויריגען פֿאָלגען יענעז שרעקליכען שֿערברעכענז, אונד ניכט אָהנע אײנפֿלוס אויף ספא֞טערע געשלעכטער. דרום גיעב אָ גאָטט, דאס דיעזע עראיננערונג אונז װארנענד פֿאָרטװעבע, סטעטס דען געבאָטען דײנער טרײא אונטערטהאן דער אָבריגקײט צו זײן, דיא או֞בער אונז געזעטצט איזט. דענן ניכטס געשיעהט אָהנע דײנען װיללען הערר, אונד אױך דאזקלײנזטע אמט װירד אָהנע דײנע ערװא֞הלונג אָדער צוסטיממונג ניכט ערטהײלטֿ. דאז הארץ דעז קאָ֞ניגז אבער, איזט װיא װאססערבא֞כע, דוא לײטעזט עס נאך דײנעם װיללען. זאָ װירזט דוא דענן סטעטס דאז הערץ אונזרער בעהעררשער צור בארמהערציגקײט לײטען דאס זיט אונז װאָהלטהון. אמן

The fast over the assassination of Gedalyah on the first of Tishrei, occurs the day after Rosh Hashanah.

Source

Loading

 

 PDF (or Print)

 
 
 

 

1 comment to תחנה אן צום גדליהו | Prayer for the Fast of Gedalyahu (1841)

Comments, Corrections, and Queries