זאָג ניט קײן מאָל | Partisaner Lid (the Partisan Song), by Hirsh Glik (Vilna Ghetto, 1943)

Yiddish (source) English (translation)

זאָג ניט קײן מאָל, אַז דו גײסט דעם לעצטן װעג,
כאָטש הימלען בלײַענע פֿאַרשטעלן בלױע טעג.
קומען װעט נאָך אונדזער אױסגעבענקטע שעה –
ס׳װעט אַ פּױק טאָן אונדזער טראָט: מיר זײַנען דאָ!
Never say this is the final road for you,
though leadened skies may cover over days of blue.
As the hour that we longed for is so near,
our step beats out the message: we are here!

פֿון גרינעם פּאַלמענלאַנד ביז װײַסן לאַנד פֿון שנײ,
מיר קומען אָן מיט אונדזער פּײַן, מיט אונדזער װײ,
און װוּ געפֿאַלן ס׳איז אַ שפּריץ פֿון אונדזער בלוט,
שפּראָצן װעט דאָרט אונדזער גבֿורה, אונדזער מוט!
From lands so green with palms to lands all white with snow.
We shall be coming with our anguish and our woe,
and where a spurt of our blood fell on the earth,
there are courage and our spirit have rebirth!

ס׳װעט די מאָרגנזון באַגילדן אונדז דעם הײַנט,
און דער נעכט װעט פֿאַרשװינדן מיט דעם פֿײַנט,
נאָר אױב פֿאַרזאַמען װעט די זון אין דער קאַיאָר –
װי אַ פּאַראָל זאָל גײן דאָס ליד פֿון דור צו דור.
The early morning sun will brighten our day,
and yesterday with our foe will fade away,
but if the sun delays and in the east remains –
this song as password generations must remain.

דאָס ליד געשריבן איז מיט בלוט, און ניט מיט בלײַ,
ס׳איז ניט קײן לידל פֿון אַ פֿױגל אױף דער פֿרײַ,
דאָס האָט אַ פֿאָלק צװישן פֿאַלנדיקע װענט דאָס ליד
געזונגען מיט נאַגאַנעס אין די הענט.
This song was written with our blood and not with lead,
it’s not a little tune that birds sing overhead,
this song a people sang amid collapsing walls,
with pistols in hand they heeded to the call.

טאָ זאָג ניט קײן מאָל, אַז דו גײסט דעם לעצטן װעג,
כאָטש הימלען בלײַענע פֿאַרשטעלן בלױע טעג.
קומען װעט נאָך אונדזער אױסגעבענקטע שעה –
ס׳װעט אַ פּױק טאָן אונדזער טראָט: מיר זײַנען דאָ!
So, never say the road now ends for you,
though leadened skies may cover over days of blue.
As the hour that we longed for is so near,
our step beats out the message: we are here!

The Yiddish resistance song, “Partisaner Lid” (The Partisan Song) was composed by Hirsh Glik (1922-1944) in the Vilna Ghetto in 1943. This song is included in “Aharon and Nomi’s Ḥanukkah Madrikh

Source

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא