בּרידער | “Brothers” – Y.L. Peretz’s Sardonic Rejoinder to Friedrich Schiller’s Paean to Universal Enlightenment, An die Freude (Ode to Joy)

Source (Yiddish) Translation (English)

ברידער
“Brothers”

ווייסע, ברוינע, שווארצע, געלבע —
מישט די פארבן אויס צוזאמען!
אַלע מענטשן זיינען ברידער…
פון איין טאַטן, פון איין מאַמען!
White, Brown, Black, Yellow –
mix the colors all together!
All people are brothers,
From the same father, from the same mother!

אויך — איין גאָט האָט זיי באַשאַפן,
און — איין, פאָטערלאַנד די וועלט —
אלע מענטשן זיינען ברידער,
דאָס איז איינמאָל פעסטגעשטעלט!
And one god has created them all,
and one homeland: the world!
all people are brothers,
that is absolutely certain!
* * *

אלע מענטשן זיינען ברידער,
שווארצע, ווייסע, ברוינע, געלבע…
אַנדערש זיינען נאָר די פאַרבן,
די נאַטור איז — די זעלבע:
All people are brothers
Black, White, Brown, Yellow…
only the colors are different –
but their Nature is the same!

אומעטום דאָס זעלבע פּראַלן,
כ׳האָב עס טויזנט מאָל געהערט!
און פון זאָגן ביז צו טראָגן —
איז פון הימל ביז צו דר׳ערד!
Everywhere the same bluster,
I’ve heard it thousands of times!
And from talking to bearing (fruit)[1]i.e., from flirting to getting pregnant
It’s (as distant as) heaven to earth!

אלע מענטשן זיינען ברידער:
געלבע, ברוינע, שוואַרצע, װײסע…
פעלקער, ראַסן און קלימאַטן —
ס׳איז אן אויסגעקלערטע מעשה.
All human beings are “brothers”:
Yellow, Brown, Black, White…
nations, races, and climates –
it’s all an Enlightenment fiction!

אומעטום דער זעלבער מוסר,
אומעטום דאָס זעלבע לײַגן —
מיטן מויל דער גאנצער עולם,
די פּאָליטיקער מיט שווײַגן!
Everywhere the same mussar, [2]moral, ethic, instruction, rebuke 
everywhere the same lie –
the whole world with their mouth,
the politician with their silence![3]Thanks to Sabine Arndt for offering this interpretation.

אלע מענטשן זיינען ברידער!
און — זיי שפּילן זיך אין פלישקעס,
די נשמות זיינען ווערעמלעך —
אינעם טאַבעק פון די שישקעס…
All people are brothers!
And they amuse themselves with frivolities,[4]plishkes, probably from pliszka, although literally referring to wagtail, a kind of bird, is used metaphorically to mean “small thing.” 
Their souls are (as) little worms –
in pinecone snuff.[5]lit., in the tobacco of pinecones. The idioms employed here, “a shmek tabek” (a sniff of tobacco) and “shishke” (pine cone), can have the connotation of something worthless. The simile employed here is to emphasize the second line, “they play with frivolous things.”

Still a popular song thanks to Beethoven’s 9th Symphony, its inclusive universalist principles were being ignored in a late-19th and early-20th century Europe awash with anti-Semitism, racism, and nationalist zeal. In this poem, Peretz is shouting at the hypocrisy of a Europe that sings the Ode to the tune of Beethoven, but neglects its meaning.

I have not been able to learn any more details on when and where exactly Peretz wrote this poem. In 1889, Peretz’s license to practice law was revoked by the Imperial Russian authorities on the basis of suspicion of Polish nationalist feelings. From his article on wikipedia, “Y.L. Peretz rejected cultural universalism, seeing the world as composed of different nations, each with its own character. Liptzin comments that “Every people is seen by him as a chosen people…”; he saw his role as a Jewish writer to express “Jewish ideals…grounded in Jewish tradition and Jewish history….While most Jewish intellectuals were unrestrained in their support of the Russian Revolution of 1905, Peretz’s view was more reserved, focusing more on the pogroms that took place within the Revolution, and concerned that the Revolution’s universalist ideals would leave little space for Jewish non-conformism.”

I have transcribed Y.L. Peretz’s poem from Oysgeṿeylṭe ṿerḳ in tsṿey bender (1951), p.278-279. Many thanks to Dr. Raphael Finkel for his help with translation and interpretation.–Aharon N. Varady

Source

A ceremony at the Jewish cemetery in honor of an anniversary of the Russian Revolution of 1905, Dvinsk (now Daugavpils, Lat.), ca. 1910. The Yiddish and Russian banners honor "fallen comrades" and one Yiddish banner (second from left) reads, in part: "Long live the national and social liberation of all peoples! (YIVO)

A ceremony at the Jewish cemetery in honor of an anniversary of the Russian Revolution of 1905, Dvinsk (now Daugavpils, Lat.), ca. 1910. The Yiddish and Russian banners honor “fallen comrades” and one Yiddish banner (second from left) reads, in part: “Long live the national and social liberation of all peoples! (YIVO)

Notes   [ + ]

  1. i.e., from flirting to getting pregnant
  2. moral, ethic, instruction, rebuke
  3. Thanks to Sabine Arndt for offering this interpretation.
  4. plishkes, probably from pliszka, although literally referring to wagtail, a kind of bird, is used metaphorically to mean “small thing.”
  5. lit., in the tobacco of pinecones. The idioms employed here, “a shmek tabek” (a sniff of tobacco) and “shishke” (pine cone), can have the connotation of something worthless. The simile employed here is to emphasize the second line, “they play with frivolous things.”

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא