בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   🌔︎ Prayers for the Moon, Month, and Festival Calendar   //   Pilgrimage Festivals (Ḥagim/Regalim)   //   Pesaḥ   //   Leil Pesaḥ   //   Nirtsah
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

חַד גַּדְיָא | Ḥad Gadya, a Latin translation by Johann Stephan Rittangel (1644)

https://opensiddur.org/?p=36379 חַד גַּדְיָא | Ḥad Gadya, a Latin translation by Johann Stephan Rittangel (1644) 2021-03-20 14:15:52 A Latin translation of the popular Passover song, Ḥad Gadya. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Isaac Gantwerk Mayer (transcription & naqdanut) Johann Stephan Rittangel (Latin translation) Unknown Author(s) https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nirtsah זמירות zemirot Aramaic פיוטים piyyutim predation salvation 16th century C.E. 53rd century A.M. נרצה Nirtsah Latin translation חד גדיא Ḥad Gadya
Source (Hebrew) Translation (Latin) Translation (English)
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
דְּזַבִּן אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Unum hœdulum, unum hœdulum,
quem emit pater duobus solidis,
unum hœdulum, unum hœdulum.
One little goat, one little goat
that my father bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא שֻׁנְרָא
וְאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Et venit catus,
& comedit hœdulum,
quem emerat pater duobus solidis,
unum hœdulum, unum hœdulum.
A cat came and ate the goat
that my father bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא כַּלְבָּא
וְנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Et venit canis
& momordit catum,
qui comederat hœdulum,
quem emerat pater duobus solidis,
unum hœdulum, unum hœdulum.
A dog came
and bit the cat
that ate the goat
that my father bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא חֻטְרָא
וְהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Et venit baculus
& percussit canem,
qui momorderat catum,
qui comederat hœdulum,
quem emerat pater duobus solidis,
unum hœdulum, unum hœdulum.
A stick came
and hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא נוּרָא
וְשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Et venit ignis,
& combussit baculum,
qui percusserat canem,
qui momorderat catum,
qui comederat hœdulum,
quem emerat pater duobus solidis,
unum hœdulum, unum hœdulum.
A fire came
and burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא מַיָּא
וְכָבָה לְנוּרָא,
דְּשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Et venerunt aquæ
& extinxerunt ignem,
qui combusserat baculum,
qui percusserat canem,
qui momorderat catum,
qui comederat hœdulum,
quem emerat pater duobus solidis,
unum hœdulum, unum hœdulum.
Water came
and put out the fire
that burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא תּוֹרָא
וְשָׁתָא לְמַיָּא,
דְּכָבָה לְנוּרָא,
דְּשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Et venit bos,
& ebibit aquas,
quæ extinxerant ignem,
qui combusserat baculum,
qui percusserat canem,
qui momorderat catum,
qui comederat hœdulum,
quem emerat pater duobus solidis,
unum hœdulum, unum hœdulum.
An ox came
and drank the water
that put out the fire
that burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא הַשּׁוֹחֵט
וְשָׁחַט לְתוֹרָא,
דְּשָׁתָא לְמַיָּא,
דְּכָבָה לְנוּרָא,
דְּשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Et venit lanius,
& mactavit bovem,
qui ebiberat aquas,
quæ extinxerant ignem,
qui combusserat baculum,
qui percusserat canem,
qui momorderat catum,
qui comederat hœdulum,
quem emerat pater duobus solidis,
unum hœdulum, unum hœdulum.
A butcher came
and slaughtered the ox
that drank the water
that put out the fire
that burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא מַלְאַךְ־הַמָּ֫וֶת
וְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט,
דְּשָׁחַט לְתוֹרָא,
דְּשָׁתָא לְמַיָּא,
דְּכָבָה לְנוּרָא,
דְּשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Et venit Angelus mortis,
& mactavit lanium,
qui mactaverat bovem,
qui ebiberat aquas,
quæ extinxerant ignem,
qui combusserat baculum,
qui percusserat canem,
qui momorderat catum,
qui comederat hœdulum,
quem emerat pater duobus solidis,
unum hœdulum, unum hœdulum.
The Angel of Death came
and slaughtered the shoḥet
who slaughtered the ox
that drank the water
that put out the fire
that burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא
וְשָׁחַט לְמַלְאַךְ־הַמָּ֫וֶת
וְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט,
דְּשָׁחַט לְתוֹרָא,
דְּשָׁתָא לְמַיָּא,
דְּכָבָה לְנוּרָא,
דְּשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Et venit Deus sanctus, benedictus (sit) ille,
& mactavit Angelum mortis,
qui mactaverat lanium,
qui mactaverat bovem,
qui ebiberat aquas,
quæ extinxerant ignem,
qui combusserat baculum,
qui percusserat canem,
qui momorderat catum,
qui comederat hœdulum,
quem emerat pater duobus solidis,
unum hœdulum, unum hœdulum.
Then the blessed Holy One came
and slaughtered the Angel of Death
who slaughtered the shoḥet
who slaughtered the ox
that drank the water
that put out the fire
that burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.

This is the medieval piyyut, Ḥad Gadya, in its Latin translation by Johann Stephan Rittangel as found in his translation of the Pesaḥ seder haggadah, Liber Rituum Paschalium (1644). Transcription of the Latin by Isaac Gantwerk Mayer, and of the Hebrew (with English translation) by Aharon Varady.

Source(s)

Loading

 


 

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries