Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌔︎ Prayers for the Moon, Month, and Festival Calendar   //   Pilgrimage Festivals (Ḥagim/Regalim)   //   Shavuot   //   תְּחִינָה לִשָּׁבוּעוֺת נאָך ליכט צינדן | Tkhine upon Candlelighting at the Onset of Shavuot

תְּחִינָה לִשָּׁבוּעוֺת נאָך ליכט צינדן | Tkhine upon Candlelighting at the Onset of Shavuot

https://opensiddur.org/?p=13617 תְּחִינָה לִשָּׁבוּעוֺת נאָך ליכט צינדן | Tkhine upon Candlelighting at the Onset of Shavuot 2016-06-09 22:14:05 This tekhina (supplication) upon candlelighting for Shavuot in Hebrew and Yiddish appears in the <em>Maḥzor for Shavuot Rav Peninim</em> (Vilna 1911) although we are uncertain whether it first appeared here. We welcome your help in correctly attributing and translating it. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Unknown Author(s) Jonah S. Boyarin (translation) https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Shavuot 57th century A.M. Jewish Women's Prayers Yiddish vernacular prayer Torah as intercessor 19th century C.E. kindling תחינות tkhines candle lighting תחינות teḥinot Needing Attribution
TABLE HELP

Source (Yiddish and Hebrew)Translation (English)
די תְּחִינָה זאָגט מען בּײדע טעג שָּׁבוּעוֹת נאָך ליכט בּענטשּׁן מיט גרויס כַּוָונָה׃
This Teḥinah is said on both nights of Shavues after lighting candles with intense concentration:
אַתָּה נִגְלֵיתָ בַּעֲנַן כְּבוֹדֶך עַל הַר סִינַי׃
You revealed your Kavod in a cloud on Mount Sinai,
רִבּוֹנוֹ שֶּׁל עוֹלָם דו בּיסט אַנטפּלעקט געװאָרן מיט דעם װאָלקן פון דײַן כָּבוֹד אויף דעם בּארג סִינַי צו דײַן ליבּ פאָלק יִשְׂרָאֵל צו געבּן זײ די הײליגע תּוֹרָה הײַנטיגן טאָג׃
Master of the Cosmos, you were revealed in the cloud of your kavod on Mount Sinai, to your beloved people Yisro’el, to give them the holy Toyreh on this day.
בְּקוֹלוֹת וּבְרָקִים וְקוֹל שּׁוֹפָר חָזָק מְאוֹד׃
with thunder and lightning and a shofar blast mighty and strong,
מיט דינערן און בּליצן בּיסטו צו זײ אַנטפלעקט געװאָרן און א שׁטארק קֹול פון שּׁוֹפָר האָסטו געמאַכט שּׁײנען אויף זײ אין דער צײט װאָס דו האָסט געטאָן נידערן אויף דעם הַר סִינַי׃
With thunder and lightning were you revealed to them, and you made a mighty shofar blast roll out to them, as you descended onto Mount Sinai.
הֶרְאֵיתָ אֶת גְבוּרָתֶךָ וְהוֹדֶךָ לְעַם סְגוּלָתֶךָ׃
you showed your power and glory to your treasured nation.
דו האָסט בּאַװיזן דײַן גרויסע שּׁטאַרקײט און דײַן שּׁײנקײט צו דײַן ליבּ פאָלק יִשְׂרָאֵל׃
You displayed your great strength and beauty to your beloved people Yisro’el.
אָנָא יְיָ זַכֵּנִי שֶּׁאֶשְּׁמְרָה אֶת תּוֹרָתֶךָ׃
Please, YHVH, let me merit to keep your Torah.
איך בּעט דיך דערבּאַרמדיגער גאָט זײ מיך מְזַכֶּה איך זאָל היטן דײַן הײליגע תּוֹרָה און די תרי״ג מִצְוֺת װאָס דו האָסט אונז געבּאָטן׃
I ask you, merciful God, to grant me the merit to keep your holy Toyreh and its 613 mitzves with which you have commanded us.
הַצִילֵנִי מִיֵצֶר הָרָע וְאַל יִשְּׁלוֹט בִּי כָּל אָוֶן:
Save me from the predatory inclination and let not iniquity rule over me.
בּאַשּׁירעם מיך ליבּער גאָט פון דעם יֵצֶר הָרָע איך זאָל נישּׁט נאָך גײן נאָך זײן ראָט און עס זאָל אין מיר נישּׁט געװעלטיגן קײן שּׁוּם אומרעכט אין גאָר מײן לעבּן׃
Shield me, dear God, from the evil inclination, so that I not heed its counsel, and so that in my entire life. I should not be ruled at all by evil.
וּתְצַוֶה לְמַלְאָכֶיךָ הַקְדוֹשִּׁים שֶּׁיַעַטְרוּנִי הוֹד וְהָדָר׃
Command your holy angels, to crown me with splendor and majesty.
און זאָלסט געבּיטן צו דײנע מַלְאָכִים אַז זײ זאָלן מיך בּאַקרוינען מיט אײן קרוין פון שּׁײנקײט אַזוי װי זײ האָבּן געקרוינט די יִשְׂרָאֵל בְּשַּׁעַת מַתַּן תּוֹרָה׃
and may you command your holy angels that they crown me with a crown of beauty, like how they crowned Yisro’el during the giving of the Toyreh.
אֵל רַחוּם עוֹרְרָה רַחֲמֶיךָ עַל עַם שּׁוֹמְרֵי תּוֹרָתֶךָ׃
Compassionate El, arouse your compassion upon the people which preserves your teaching,
דערבּאַרמדיגער גאָט דערװעק דײַן פיל דערבּאַרמקײט אויף דײַן ליבּ פאָלק יִשְׂרָאֵל און געדענק זײ דעם זְכוּת װאָס זײ האָבּן מְקַבֵּל געװען דײַן הײליגע תּוֹרָה׃
Merciful God, arouse your great mercy upon your beloved people Yisro’el, and remember of them their merit, that they received your holy Toyreh.
יִשְׁמָעאֵל וְעֵשָׂו מֵאֲנוּ לְקַבְּלָה וְהֵם קִבְּלוּהָ׃
Yishma’el and Esav refused to receive her, but they (Yisro’el) welcomed her.
אז דוא בּיסט געגאנגען צו דיא קינדער פון יִשְׁמָעאֵל און עֵשָׂו צו געבּען זײ די תּוֹרָה האָבּען זײ זי ניט געװאָלט נעהמען, נור דײַן ליעב פאלק יִשְׂרָאֵל האָבּען זי גענומען׃
When you went to the children of Yishma’el and Esav to give them the Toyreh, they didn’t want to receive it–but your beloved people Yisro’el received it.
שֶּׁמָסְרוּ אֶת נַפְשָּׁם וְחַיָתָם עַל קְדוּשַּׁת תּוֹרָתֶךָ׃
Upon those who sacrificed their souls and lives for the sake of your holy Torah,
געדענק אונז ליבּער גאָט װאָס פיל פון דײַן פאָלק יִשְׂרָאֵל האָבּן איבּער געענטפערט זײער לײבּ און זײער ליבּן װעגן דעם הײליגקײט פון דײַן תּוֹרָה און דײנע מִצְוֺת זײ זאָלן חָלִילָה נישּׁט פאַרשּׁװעכן׃
Remember of us, dear God: many of your people Yisro’el have sacrificed their bodies and their lives for the sake of the holiness of your Toyreh and your commandments to ensure that they not be desecrated (Heaven forbid).
נִשְׁפַּךְ דָמָם כַּמַּיִם בְּרֹאשׁ כׇּל־חוּצוֹת׃
you spilled their blood like water at the head of every street.[1] Lamentations 4:1 partial  
עס איז פארגאָסען געװאָרען זײער בּלוּט אין יענע צײַטען אזױ װי װאסער אין אלע גאסען דורך די אומות װאָס האָבּען געװאָלט מאכען איבּערפאָהרען זײ אױף דיא געזעץ פון דער הײליגער תּוֹרָה׃
In those times, their blood was spilled like water in the streets by the nations which wished to force them to transgress the law of the holy Toyreh.
לָכֵן קַבֵּל שְׁפִיכַת תְּפִלָתִי וְזַעֲקָתִי רְצֵה׃
Therefore accept my outpouring of prayers,
דערום בּעט איך דיך דערבּאַרמדיגער גאָט דו זאָלסט אָננעמען מײן תְּפִלָה װאָס איך טו פאַר דיר פאַרגיסן און מײן געשּׁרײ פון מײן מויל זאָלסטו בּאַװיליגן׃
Therefore I beg you, merciful God, to accept my prayer which I pour out before you, and that you heed my mouth’s cry,
וְתַעֲלֶה לְפָנֶיךָ לְרָצוֹן בִּרְכָתִי עַל נֵרוֹתַי׃
and accept favorably my blessing of my candles.
און עס זאָל פאַר דיר אויף גײן צום גוטן װילן מײן בְּרָכָה װאָס איך האָבּ געמאַכט אויף די ליכט װאָס איך האָבּ געבּענטשּׁט לְכָבּוֹד דעם הײליגן יוֹם טוֹב׃
and let my blessing which I have made over these candles, in honor of the sacred holiday, rise to find favor before you,
וְתָאִיר אֶת עֵינֵי בַּעְלִי וְזַרְעִי בְּתּוֹרָתֶךָ הַקְדוֹשָּׁה׃
Illuminate the eyes of my husband and children in your holy Torah,
און דו זאָלסט דערלײכטן די אויגן פון מײן מאַן און מײנע קינדער אין דײַן הײליגע תּוֹרָה אַזוי װי איך האָבּ געטאָן דערלײכטן מיט די לעכט גאָר מײן הויז׃
and may you fill the eyes of my husband and my children with the light of your holy Toyreh, as I have illuminated my entire house with these candles.
וְתַצִילֵנוּ מִמִיתָה עַל יְדֵי קוֹלוֹת וּבְרָקִים׃
and let not thunder and lightning bring about our demise.
און בִּזְכוּת װאָס מיר האָבּן מְקַבֵּל געװען דײַן הײליגע תּוֹרָה װאָס זי איז געגעבּן געװאָרן מיט דינערן און בְּליצן זאָלסטו אונז בּאַשּׁירמען עס זאָל חָלִילָה אונז נישּׁט שּׁאָדען קײן דינער און בּליץ׃
And on account of our merit, that we have received your holy Toyreh, which was given with thunder and lightning, may you protect us, so that no thunder or lightning shall, Heaven forbid, harm us.
וּתְזַכֵּנוּ לִשְּׁמוֹעַ קוֹל שּׁוֹפָר שֶׁל מָשִּׁיחַ׃
Let us merit hearing the shofar blast of the Moshiaḥ,
און אין דעם זְכוּת װאָס מיר האָבּן מְקַבֵּל געװען דײַן הײליגע תּוֹרָה װאָס זי איז געגעבּן געװאָרן מיט אײן קוֹל פון שּׁוֹפָר זאָלסטו אונז מְזַכֶּה זײן מיר זאָלן הערן גיך און בּאַלד דאָס קוֹל פון דעם שּׁוֹפָר שֶּׁל מָשִּׁיחַ׃
And on account of our merit, that we have received your holy Toyreh, which was given with a shofar’s blast, may you grant us the merit to hear the call of the Moshiaḥ’s shofar, speedily and soon.
וְתַצִילֵנוּ מִמִדַת הַגַאֲוָה וּמִשִׂנְאַת הַבְּרִיוֹת׃
and save us from pride and from baseless hatred.
און זאָלסט אונז בּאַשּׁירמען דערבּאַרמדיגער גאָט פון צו האַלטן די מִדָה פון גַאַוָה און מיר זאָלן זיך אָפלערנען פון דיר װאָס דו האָסט אויסדערװײלט אין דעם בּאַרג סִינַי מײן אײדער די אַנדערע בּערג וױיל ער איז נידעריג אויך זאָלן מיר נישּׁט האָבּן די מִדָה פון צו פײנט האָבּן לײטן נײערט מיר זאָלן זײן אײנער מיט דעם אַנדערן מיט ליבּשּׁאַפט אַזוי װי אידן זענען געװען בִּשְּׁעַת מַתַּן תּוֹרָה׃
And may you shield us, merciful God, from retaining any arrogance, and may we thus follow in your example—for you selected Mount Sinai from among all the other mountains, because it is low in stature. May we also avoid any hatred of other people, may we only treat one another with love, just as Jews did during the giving of the Toyreh.
עֲשֵׂה לְמַעַן תִּינוֹקוֹת שֶּׁל בֵּית רַבָּן׃
Do it for the sake of innocent schoolchildren.
טו מיט אונז גוטס ליבּער גאָט אין דעם זְכוּת פון אונזערע קֹלײנע קינדער װאָס לערנען בּײ זײער רַבִּי אין חֵדֶר דײַן הײליגע תּוֹרָה׃
Deal us with us kindly, dear God, on account of the merit of our little children who learn your holy Toyreh with their Rebbe in kheyder.
וּתְבָרְכֵנוּ לְפַרְנָסָה וְכַלְכָּלָה מִיָדְךָ הַמְלֵאָה׃
Bless us with livelihood and sustenance from your full hand,
און זאָלסט אונז בּענטשּׁן צו פַּרְנָסָה און שּׁפײז פון דײנע פולע געבּענטשּׁטע האַנט מיר זאָלן חָלִילָה נישּׁט דאַרפן אָנקוּמען צו קײן פרעמדן טישּׁ צו דער גאָבּ פון אײן בָּשָּׁר וָדָם׃
And may you bless us with livelihood and sustenance from your full, blessed hand, so that we shall not need, Heaven forbid, to turn to a stranger’s table to receive that sustenance from someone who is mere flesh-and-blood.
וּתְבָרֵךְ אֶת פֵּירוֹת הָאִילָנוֹת לְטוֹבָה וְלִבְרָכָה׃
and bless the fruit of the trees.
און זאָלסט בּענטשּׁן ליבּער גאָט די פֵּירוֹת פון די בּײמער װאָס דו טוסט הײנטיגן טאָג מִשְּׁפָט׳ן צו גוטס און צו בּענטשּׁונג אַז די בּײמער זאָלן אויסציען פיל פרוכט׃
And may you bless, dear God, the fruits of the trees which face your sentence today with goodness and blessing, that the trees may bear many fruits.
וְנִזְכֶּה לִשְּׁמוֹעַ דְבָרֶיךָ שֶּׁתְּדַבֵּר עִמָנוּ שֵּׁנִית׃
May we merit hearing the words which you will speak to us once again,
און מיר זאָלן זוֹכֶה זײן צו הערן דײנע רײד װאָס דו װעסט מיט אונז רעדן בּאַשּׁײנפּערליך װי דו האָסט גערעדט מיט אונזערע עלטערען פֶּה אֶל פֶּה בִּשְּׁעַת מַתַּן תּוֹרָה׃
And may we merit hearing your speech, that you shall speak to us directly, like you spoke to our ancestors, mouth speaking to mouth, during the giving of the Toyreh.
וְתֶחֱזֶינָה עֵינֵינוּ: בְּשּׁוּבְךָ לְצִיוֹן בְּרַחַמִים׃
and may our eyes merit seeing your merciful return to Tsiyon.
און אונזערע אױגן זאָלן זוֹכֶה זײן צו זעהן אין דײַן טוען אומקערן זיך קײן צִיוֹן מיט גרויס דערבּאַרימקײט׃
And may our eyes merit seeing your return to Tsiyon, with great mercy.
תּוֹרָה תּוֹרָה עִמְדִי נָא לִפְנֵי אֵל שּׁוֹכֵן מְרוֹמִים׃
Torah! Torah! Stand before El Who Dwells on High,
תּוֹרָה תּוֹרָה שּׁטעל זיך אַנידער פאַר גאָט װאָס ער רוהט אין די הױכע הימלען און זײ אײן גוטע מֵלִיצָה פאַר אונז אויס צו לײזען׃
Toyreh, Toyreh! Stand before God who rests in the high heavens, and intercede in heaven for our salvation.
וְהַעֲלִי אֶת תְּחִנָתֵינוּ לִפְנֵי כִּסֵא כְּבוֹדוֹ׃
and carry our supplications before the Throne of Kavod,
און בּרענג אויף אונזערע תְּפִלוֹת וּבַּקָשּׁוֹת פאַר זײן כִּסֵא הַכָּבוֹד ער זאָל זײ מְקַבֵּל זײן בְּרָצוֹן און זאָל מְמַלֵא זײן אונזערע בַּקָשּׁוֹת װאָס מיר טוען אים תָּמִיד בּעטן׃
And carry up our prayers and requests before his Throne of Kavod, that he may receive them with favor and fulfill our requests with which we constantly entreat him:
שֶּׁיָאִיר אֶת מַזָלֵנוּ לִישּׁוּעָה וְלִרְוָחָה׃
so that haShem may illuminate our fortune for salvation and tranquillity.
אַז ער זאָל דער לײכטן אונזער מַזָל צו אײן גוטע הילף און צו בּרײטקײט אונזער פַּרְנָסָה זאָל אונז גרינג אָן קומען און איך און מײן מאַן זאָלן מיר זוֹכֶה זײן צו מְגַדֵל זײן אונזערע קינדער צו דער הײליגע תּוֹרָה בִּזְכוּת אַבוֹתֵינוּ הַקְדוֹשִּׁים אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעַקֹב אָמֵן וְאָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן׃
that he brighten the stars of our fortune, with help to be kind to us and to provide assurance; may we easily earn our livelihood and may my husband and I merit to raise our children to your holy Toyreh, on the merit of our holy ancestors, Avraham, Yitsḥak, and Yaakov—ameyn, ameyn, may it be your will.

This tekhinah (supplication) upon candlelighting for Shavuot in Hebrew and Yiddish appears in the Maḥzor for Shavuot Rav Peninim (Vilna 1911) although we are uncertain whether it first appeared here. Please help to provide a complete attribution. We are grateful to Rivka Zakutinsky for including it in her collection of Tekhinot: Tekhinas, A voice From the Heart (Aura 1992).

The girsah that Morah Zakutinsky used is different than the one which found in the Rav Peninim. There are a couple of extra stanzas in Rav Peninim absent in Zakutinsky’s girsah, and a handful of stanzas in her girsah that are absent in Rav Peninim. The transcription above includes all stanzas found in both versions. We are grateful to Jonah S. Boyarin’s help in reviewing and translating the remaining text.

I have faithfully transcribed the Yiddish according to the orthography in Zakutinsky although I have modified the layout to its appearance in the Maḥzor for Shavuot Rav Peninim. shgiyot mi yavin, ministarot nakeni. –Aharon N. Varady

Source

Loading

Notes

Notes
1Lamentations 4:1 partial

 

 

Comments, Corrections, and Queries