Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   📜︎ Prayers During Torah Reading Services   //   Shabbat Məvorkhim   //   תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ מְנַחֵם אָב | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Menaḥem Av (1877 and 1910)

תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ מְנַחֵם אָב | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Menaḥem Av (1877 and 1910)

Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Menaḥem Av (1910)

TABLE HELP

Source (Yiddish)Translation (English)
הַבֶּט נָא עַמְךָ כֻּלָנוּ, פאָטער אין הימל זע אז מיר דײַן פאָלק יִשְׂרָאֵל שטײען און בעטן דיך, אז דו זאָלסט אונז טרײסטן אזױ װי א פאָטער, און פארגיבּ אונז אונזערע זינד װאָס איבער זײ זײַנען מיר פון אונזער לאנד פארטריבן געװאָרן, און פון אונזער ערד דערװײַטערט, און דײַן הײליגער װאױנונג, דעם בֵּית הַמִקְדָּשׁ, איז אין דעם חוֺדֶשׁ מְנַחֵם אָב פארברענט געװאָרן. אױ לָנוּ ואױ לְנַפְשֵׁנוּ, װײ איז אונז און װײ איז צו אונזערע נְפָשׁוֺת, אז עס איז צוגענומען געװאָרן די ליכט פון אונזערע אױגן, דאס איז דער בֵּית הַמִקְדָּשׁ, װאָס ער פלעגט פארגעבן אױף אונזערע זינד. אױך װען ער איז געשטאנען, איז אין דעם חוֺדֶשׁ געװען אזױ װי א יוֺם טוֺב װאָס עס איז זײַן גלײַכן ניט געװען. אָבער יעצט איז ער צו אונז נאָר פול מיט טרױער און געװײן, װען מיר טוען זיך באטראכטן די גְדוּלָּה װאָס עס איז פון אונז אװעקגענומען געװאָרן.
Father in Heaven, see how we, your nation Yisra’el, stand and beg you to comfort us like a Father. Forgive our sins for which we were driven out of our land and sent far away from our soil. In this month of Menaḥem Av[1] In the blessing of the new month, Av is referred to as מנחם אב (Menaḥem Av, “Av of Comfort”), a reference to the consoling legend that the Moshiaḥ will be born on Tishah b’Av and the day turned into the most joyous day of the year.    your Holy Temple was burned. Woe unto us, and woe unto our soul, when the light of our eyes, that is the Holy Temple, was taken from us. When it stood it caused our sins to be forgiven. In this month there was a joyous holy day to which there was no comparison.[2] A reference to the festival of Tu b’Av. Cf. Mishna Taanit 4:8, Babylonian Talmud, Ta’anit 30b-31a   But now, this month is only full of tears and cries, when we remember the grandeur that was taken from us.
ליבער גאָט! הער צו דעם יאמער פון ציּוֺן, און פארנעם די געשרײ פון יְרוּשָׁלַיִם, װאָס זי טוט מיט א ביטער הארץ קלאגן, און אזױ װי דו האָסט איר מיט פײַער, פארברענט, אזױ זאָלסטו זי בױען מיט פײַער אזױ װי אין פָּסוּק שטײט וְאֲנִי אֶהְיֶה לָּהּ נְאֻם יְיָ חוֺמַת אֵשׁ סָבִיב, דער אױבערשטער זאָגט איך װעל זײַן צו יְרוּשָׁלַיִם א מױער פון פײַער ארום און ארום. געלױבט ביסטו גאָט דער טרײסטער פון ציּוֺן, און דער בױער פון יְרוּשָׁלַיִם, אָמֵן.
Dear God, hear the weeping of Tsiyon and accept the anguished cries of Yerushalayim, for she wails with a bitter heart. Just as you burned her with fire, so rebuild her with fire. As it says, “I will be to her (Yerushalayim) a wall of fire encircling her.”[3] Zechariah 2:9   Praised are you, the Comforter of Tsiyon and the Builder of Yerushalayim. Amen.

Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Menaḥem Av (1877)

TABLE HELP

Source (Yiddish)Contribute a translation
אַב הָרַחֲמִים דר בּארעמינער פאטער װען מיר קומען איצונד פר דיר דעם חוֹדֶשׁ מְנַחֵם אָב בּענטשין דאָס אין דעם רֹאשׁ חוֹדֶשׁ איז אונזער פאָטער אַהֲרֹן הַכֹּהֵן גישטאָרבּין אזו זאָל דער װעקט װערין זײַן גרױסער זְכוּת צו בענטשין אונז אױף דעם זְכוּת דאָס ער פלענט פיל לײַט מַחֲזִיר בִּתְּשׁוּבָה זײַן דען װען זער האָט גיזעהען דאָס אײנער האָט אײַן עֲבֵירָה גיטאן פלענט ער אים ליבּשאפט װײַזין אונ דער מענטש האָט זיך גיטראכט װען אַהֲרֹן זאָל װיסין װאָס פר אײַן חוֹטֵא איך בּין װאָלט ער דאָך בּװַדאי מיט מיר ניט נישמועסט דרום פלענט דער מענטש תּשׁוּבָה טאָן • איצוּנד ליבּער גאָט גידײנק אונז זײַן זְכוּת דאָס מיר זאָלין זיך אלײן אום קוּקין אױף אונזערע בײזע מַעֲשִׂים אונ זאָלסט אָפּ מעקין אונזערע זינד אונ עס זאָל זײַן שָׁלוֹם אונ פריד אין אונזערע גיצעלטין אין דעם זְכוּת פון אַהֲרֹן הַכֹּהֵן דער דאָ איז גיװאוֹנט גיװען צוא שָׁלוֹם מֵאבִין צװישין אײַן מענטש מיט זײַן חַבֵר אונ צװישין אײַן מאן מיט זײַן װײַבּ • (יְהִי שָׁלוֹם בְּחֵילֵנוּ שַׁלְוָה בְּאַרְמְנוֹתֵינוּ) עס זאָל זײַן אײַטיל פריד אין אונזערע מױערין אונ שטילקײַט אין אונזערע פאלאצין אַמֵן סֶלָה:
הַבֶּט נָא עַמְךָ כֻּלָנוּ, לוג נון דאָס מיר אלע דײַן פאָלק שטײן אונ בּעטין דיך דאָס דוא זאָלסט אױף אונז בּענטשין דעם חוֺדֶש מְנַחֵם אָב װאָס מיר בּענטשין איצונד אונ זאָלסט אונז טרײסטין אזוא װיא אײַן פאָטער אונ פאר גיבּ אונזערע זינד דאָס איבּער זײא זײַנען מיר פון אונזער לאנד פאר טריבּין געװאָרין און פון אונזער ערד דער װײַטערט גיװאָרין אונ דײן היליגע װאונונג איז אין דעם חוֺדֶשׁ מְנַחֵם אָב פר ברענט גיװאָרין • (אױ לָנוּ וְאױ לְנַפְשֵׁנוּ) ווײא איז צוא אונז אונ ווײא איז צוא אונזערע לײַבּער דען עם איז צוא גינומען גיװארין די ליכט פון אונזערע אױגין דאם איז דר בֵּית הַמִקְדָּשׁ װאָס עס פלעגט פר געבּין אױף אעזערע זינד אויך װען דער בֵּית הַמִקְדָּשׁ איז גישטאנען איז אין דעם חוֺדֶשׁ גיװען אזו אײַן יוֹם טוֹב דאם עס איז זײַן גלײַכין ניט גיװען אָבּער איצונד איז ער צו אונז נאָר אײַטיל קלאָג אונ גיװײן דען מיר טוען זיך באדינקען דיא גְדוּלָה וואָס עס איז פון אונז אװעק גינומען גיװאָרין ליבּעד גאָט הער צוא דאָס קוֹל פון צִיוֹן אונ פאר נעם דאס גישרײא פון יְרוּשָׁלַיִם וואָס זיא טוּט מיט אײַן בּיטער הארץ קלאָגין אונ אזוא װיא דוא האָסט זיא מיט פײער פאר בּרענט אזוֹא זאָלסטו זיא בּױען פון פײַער אזוֹא װיא אין פָּסוּק שטײט (וְאֲנִי אֶהְיֶה לָּהּ נְאֻם יְיָ חוֺמַת אֵשׁ סָבִיב) דאָס איז טײַטש אונ איך וועל זײַן צו איר דאָס זײַנען דיא רײד פון גאָט אײַן מױער פון פײַער ארום און ארום • געלױבּט בּיסטו דר טרײסטער פון ציּוֺן, און דער בױער פון יְרוּשָׁלַיִם אָמֵן׃

This is a faithful transcription of the תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ מְנַחֵם אָב (“Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Menaḥem Av”) as printed in Shas Tkhine Ḥodoshe (1910) and תחנות מקרא קודש (Teḥinot Miqra Ḳodesh, Widow & Brothers Romm, Vilna 1872/3, 1877). English translation adapted slightly from Techinas: A Voice from the Heart “As Only A Woman Can Pray” by Rivka Zakutinsky (Aura Press, 1992). Using Shas Tkhine Ḥodoshe as her source, Moreh Zakutinsky probably had not seen the additional paragraph in the earlier printing. –A.N. Varady

Sources

Loading
Loading

Notes

Notes
1In the blessing of the new month, Av is referred to as מנחם אב (Menaḥem Av, “Av of Comfort”), a reference to the consoling legend that the Moshiaḥ will be born on Tishah b’Av and the day turned into the most joyous day of the year.
2A reference to the festival of Tu b’Av. Cf. Mishna Taanit 4:8, Babylonian Talmud, Ta’anit 30b-31a
3Zechariah 2:9

 

 

Comments, Corrections, and Queries