תְּחִנָה פון רֹאשׁ חוֹדֶשׁ בענטשן | Tkhine for the Rosh Ḥodesh Blessing, by Sarah Rivka Raḥel Leah Horowitz (ca. 18th c.)

Source (Yiddish) Translation (English)

אָנָא איך בּעט דיך גאָט יִתְבָּרֵךְ דער דא ברײט אָן דיא שפײַז צו אלע בּאשעפענעש און בּרײט אָן מַלְבּוּשִּׁים, שיק מיר מײַן דער נערונג און דו זאָלסט מיך שפײַזן און מײַן הױז געזינד און כָּל יִשְׂרָאֵל אײַן פַּרְנָסָה טוֺבָה מיט נַחַת רוּחַ און ניט ניט מיט צַעַר מיט כָּבוֹד און ניט מיט בִּזָיוֺן דאס איך זאָל ניט פאר שעמט װערן. און צו גוטן זאָל זײַן אונזער אַרבּעט מיט בְּרָכָה און הַצְלָחָה און עס זאָל זײַן אײַן בּענטשונג אין אונזער װערק און זאָלסט אונז באגליקן. און אױף צו ברײנגען מיך, דער בּארעם דיך איבּער אונז אין אלעם װאָס מיר פאר לאנגען. און דו זאָלסט בּאגיטיגן אונזער װילן און אונזער האַרץ צו גוטן.
Please, I beseech you, blessed God, who generously provides food and clothing to all creatures, give me my sustenance and provide food for my household and a decent living for all Yisra’el, with contentment of spirit and not with sorrow, with honor and not with indignity, so that I may not be ashamed. May all our endeavors bring good results, with blessing and success, and may there be benediction in our work. May you bring us joy and raise me up high. Have mercy upon us in all that we ask and strengthen our will and our hearts to do good.

און בּאשירעם אונז ציא אונז אױס פון דיך פינצטערנעש אונ דר לײַכט אונז אונ זײַ אײַן בּאשיצער צו מיר אונ צו מײַן הױז גיזינד אונ צוא כׇּל יִשְׂרָאֵל און בּאשירעם מיך פון אלע מִינֵי צָרוֺת און צַעַר אין דעם יאָר און אין אלע נאָך קומעמדיגע יאָר און אין אלע חַדָשִּׁים און װאָכן און אלע שָׁעוֺת און אלע אױגן בּליק און בּאעשירעם מיך פון אלע פאַר טומלונג און פון אלע בּײַזע דער שרעקעניש פון מײַן הארץ (נ״א: מיט דעם כֹּחַ פון דעם פָּסוּק: ”אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה וְאָנֹכִי אַעַלְךָ גַם־עָלֹה“‏)
Shield us from darkness and give us light. Be a protector to me and to my household and to all Yisra’el, and shield me from all kinds of trouble and sorrow this year and in all years to come and in all months and weeks and in all hours and in the time it takes to blink the eyes. Protect me from all confusion and from all the ominous fears of my heart (with the strength from the verse that states: “I will go down with you to Mitsrayim and I will take you up.”[1]Genesis 46:4, partial)

און זאָלסט מיך לאָזן הערן בְּשׁוּרוֺת טוֺבוֺת װאָרהאפטיגע און רעבט פארטיגע און זאָלסט מיר פאַר געבּן מײַנע חֲטָאִים וַעֲוֺנוֹת שֶׁחָטָאתִי וְשֶעֶוִיתִי ושֶׁפָּשַׁעתִּי און עס זאָל ניט גלוסטן אין מיר דער יֵצֶר הָרָע, און זאָלסט מיר בּאַשירמען פאַר גַזְלָנִים און פאַר בּײזע לײַט און פון קרענק און פון בִּלְבּוּלִים און פאַר שֵׁדִים וּמַזִיקִין און פאר אלע בּײזע בּאגעגענעש און פאר הונגער און פאַר בּײזע צו קומעניש און פאר טרױערקײַט און זאָלסט מיר געבּן חֵן וְחֶסֶד וְרַחֲמִים אין דײַנע אױגן
May we hear good tidings,[2]Isaiah 52:7 true and righteous. Forgive the sins and misdeeds that I have committed. I have sinned and wronged and offended. May there be no more sin or misdeed in me. May the predatory desire (yetser hora) not lust within me and may you protect me from thieves and malicious people, from sickness and false accusations. May you save me from evil spirits such as sheydim and mazikim and from all evil encounters, and from hunger and from mishaps and sorrows, and may I be worthy of grace and mercy in your eyes.

און צו דיר טו איך האָפן און דו זאָלסט מיר ענטפערן און צו דײַנעם נאָמען טו איך מיך קערן דאָס דײַן הײליגער נאָמען זאָל גערופן זײַן אױף מיר זײ זאָלן זיך פאָרכטן פאַר מיר, מײַן פָּנִים זאָל דער לײַכטן, מײַן פאָרכט זאָל זײַן געװאָרפן אױף אלע בּאשעפעניש און מיר זאָלן געלױבּט זײַן אױבּן אין אלע הימלען און אונטן אױף דער ערד און מײַן גוטער נאָמען זאָל זײן אין אלע לענדער
I turn towards your Holy Name so that your Holy Name will be identified with me, and my enemies will be in awe of me. May my face be illuminated, and may this awe envelop all creatures. May we be praised on high in all the heavens and upon all of the earth and may my good name be known throughout all the land.

און מײַנע חַלוֺמוֺת זאָלן מיר זײַן צו גוטן מיט דעם קראפט דאָס הײליקײַט דער זיך אַלס שטארקט און דער (מֶרְכָּבָה עֶליוֺנָה,) און דער זְכוּת פון די דרײצן מִדוֺת דאָס דו האָסט פאַר זיכערט דורך מֹשֶׁה דײַן קנעכט אז דאָס זאָל ניט װערין לײדיג װידער גיקערט דער זְכוּת זאָל מיר בּײַא שטײן דאָס זעלבּיגע זײַנען דיא דרײַצעהען מִדוֹת: ”יְיָ יְיָ אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת: נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה“׃
May my dreams be fulfilled and bring good results through the power of holiness that strengthens everything and by virtue of your thirteen attributes, which, we have been assured through Moshe, your servant, will never be reversed. May this merit stand me in good stead. These are the thirteen attributes: “YHVH, YHVH El compassionate and kind, slow to anger, abounding in kindness and faithfulness, assuring love for a myriad [of generations], forgiving iniquity transgression, and sin, and granting pardon.”[3]Exodus 34:6-7

יְהִי רָצוֺן עס זאָל זײן דער װילן פאַר דיר גאָט מײַן גאָט און גאָט פון מײַנע עלטערן אַז דו זאָלסט מיר געבּן לײַט זעליקײַט און דער בּארמקײַט און פרײַד און דער פרײאונג און מאך בּאגליקן מיר אין אלע מײַנע װערק און זאָלסט מיר געבּן לײַט זעליקײט (נ״א: חֵן וְחֶסֶד) אין דײנע אױגן און דער לײכט מײַנע קינדער זײערע אױגן אין דר תּוֺרָה און מײַנע קינדער זאָלן ניט פאַר געסן װאָס זײ האָבּן געלערנט און אין מײַנע רײד זאָלסטו געבּן לױטערקײַט און שונהײט און לײַט זעליקײַט און גענאָד און אלץ װאָס איך בּעט זאָלסטו מיר בּאװערן צו גוטן׃
May it be your will, God, my god and god of my ancestors, that you grant me grace and compassion and joy and happiness and bring good luck to me in all my endeavors and may I merit grace (alt: grace and lovingkindness) in your eyes. Illumine my children’s eyes[4]Cf. Psalms 19:9 through the study of Torah, and may they not forget what they have learned. May you give clarity, beauty felicity, and grace to my speech, and may everything that I request come to pass and bring good results.

אָנָא איך בּעט דיך גאָט פין יַעֲקֹב װעגן דײַן הײליגן נאָמען דו װערסט דאָך דער קענט אין דער גאנצער װעלט דען דו בּיסט דער דא האָט געהערט דאָס געבּעט פון יַעֲקֹב און האָסט אים בּאהיט פאר אלעם בּײזן און האָסט אים געגעבּן זײַן מַלְבּוּשֵּׁי כָּבוֺד מיט דײַנע גוטע מאַכט און האָסט געטאָן װאונדער און צײכן מיט די יִשְׂרָאֵל. דרום טו איך אױך בּאגערן פון דיר אז דו זאָלסט עפענען דײַן האנט מיך צו שפײַזן, און זאָלסט מיך בּאהיטן הײַנט און אײבּיג פון אלע בּײַזע בּאגעגעניש פון בּײַזע קראנקײַט און זאָלסט מיר נִסִים טאָן צו גוטן אלע צײַט און אלע אױגן בּליק דרום בּעט איך דיר הער פון מיר מײַן געבּעט דען דו הערסט די געבּעט פון אלע מײלער רַחוּם וְצַדִיק יוֺשֵׁב עַל כִּסֵא רַחֲמִים דער זאָל מיך אױף טאָן צו מײַנע תְּפִלָה אלע זיבּן הימלען און מיך פאַר נעמען װאָס איך װיל האָבּן פון פאר דיר׃
Please, I beseech You, God of Ya’akov, for the sake of your Holy Name. You are known throughout the world. You heard the prayers of Ya’akov and shielded him from evil. You gave him his garments of glory and with your great power you performed wonders and signs for Yisra’el. Thus, I also ask that you open your hand and sustain and protect me forever from all evil encounters and from debilitating illness. Perform miracles for my benefit, always and in the blink of an eye. I beg of you, my Lord, listen to my plea, for you listen to everyone’s prayers. You, who are compassionate and just, seated on the throne of mercy, open all the seven heavens[5]Louis Ginzberg, Legends of the Jews V, 9-12 to my prayer and accept my requests.

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם איך טוא דיך בעטין דוא זאָלסט מיר פר געבּן מײַנע זינד װאָס איך האָבּ װידער דיר גיטאָן אָדער װאָס איך האָבּ װידער לײַטין גיטאָן דר מיט כְּדֵי איך זאָל קענען קומען אױף ײענער װעלט לױטר כְּדֵי אז איך זאָל מְנוּחָה האָבּין אין קֵבֶר אונ בּײַא מײַן לעבּין זאָלסטו מיט מיר טאָן לױטר דר בארימקײַט דו זאָלסט דר הערין מײַן גיבּעט גלײַך אז דו האָסט דר הערט אונזרע עלטרין אױך װיא דוא האָסט דיר הערט אונזר פרומע מוטר חַנָה דען איך אָרום װײַבּ איך װיל דיר אױס זאָגין װאָס מיר אױף מײַנעם הארצין ליגט דען איך טוא דיר בעטין גלײַך װיא אײַן קינד טוט בעטין צוא זײַנעם פאָטר װיא עס שטייט גישריבּין כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים זאָלסטו מיר אױך טאָן װיא אײַן פאָטער טוט צוא זײַן קינד׃
Master of the Cosmos, I beseech you to forgive my sins against you and against all people, so that I may come in purity to the other world and so that I may have rest in my grave. Be compassionate to me in my lifetime, and hear my prayer, just as you heard our ancestors’ prayers, and as you heard the prayer of our pious mother Ḥanah.[6]1 Samuel 1:19-20 For I, a poor woman, want to reveal to you all that is in my heart, just as a child confides to their father. Even as it is written, “like a father is compassionate to his children,”[7]Psalms 103:13 so may you also be compassionate to me, as a father to his child.

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם װיא דו האָסט מיר גיהאָלפין ביז אהער אזו זאָלסטו מיר װײַטר העלפין דוא זאָלסט מיר שיקין גוטע מַלְאָכִים דיא זאָלן מיך פירן אין רעכטין װעג כְּדֵי אז איך אונ מײַנע קינדער זאָלין גישפּײַזט װערין פון דיַין האנט אונ ניט ח״ו פון די לײַט דס איך זאָל ניט קומען צו שִׁפְלוֹת עס זאָל אין זײ קײַן עַיִן הָרָע ניט שׁוֹלֵט זײן אונ זײַא אונז מַצִיל פון אלע שלעכטיקײַט אונ איך זאָל לעבּין אין שָׁלוֹם׃
Master of the Cosmos, as you have helped me until now, continue to help me by sending good angels to lead me on the right path, so that I and my children may be nourished by your hand and not – ḥas vesholem – by others. May I not be degraded, and may the ayin hore not have any power over me. Save us from all evil, and may I live in peace.

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם הער פון דער גאנצער װעלט דו האָסט באשאפן דעם מענטשן ניט אום זונסט דו האָסט גיעפנט מײנע אױגן צו זעהן דײַן קעניגרײַך און מײנע אױערן צו הערן דײַנע װאונדער פון דער גאנצער װעלט און מײַן מױל זאָל דער צײַלן דײַנע גְבוּרוֺת און מײַנע הענט זאָלן טאָן דײַנע מִצְוֹת.
Master of the Cosmos, Lord of the whole world, you have not created man in vain. You have opened my eyes to see your Kingdom, my ears to hear your wonders throughout the world; You have opened my mouth to tell of your might and my hands to do your mitsvot.

ליבּער גאָט דו האָסט אונז געבּאָטן חַלָה צו נעמען און ליכט צו צינדן און בּוֺדֵק צו זײַן פון נִדָה דִי נְשָּׁמָה זאָל רײן בּלײַבּן און מיט מײַנע פיס צו גײן אין דער שול און צו לױבּן דיך און צו גײן אין דײַנעם װעגן און מײַנע בּריסט צו זײגן קינדער דאָס זײ זאָלן שטאַרק
Dear God: You have commanded us to separate the dough for ḥallah, kindle the Sabbath candles, and to inspect ourselves for menstrual impurity, so that our souls may remain pure. May my feet walk to shul to praise You and may I walk in Your path. May my breasts nurse children who will be strong.

דערום בּעט איך דיך ליבּער גאָט עס זאָל אין זײ נישט שוֺלֵט זײַן קײַן (עַיִן הָרָע און קײן רוּחוֺת רָעוֺת קײן) מִיתָה מְשׁוּנָה און זאָלסט מײַנע קינדער שטאַרקן דאָס האַרץ אין דער תּוֺרָה און זײער האַרץ זאָל אָפן זײַן אַז די טויערן פון אוּלָם וְהֵיכָל און מיר זאָלן זעהען פון זײַ בָּנִים עוֺסְקִים בַּתּוֺרָה וּבְּמִצְוֹת
I beg of You, dear God, may violent death not overtake them. May you strengthen my children’s hearts through the study of Torah and may their hearts be as open as the gates of the entry way and the hall of Gan Aden, and may we see them grow up to devote themselves to the study of your Torah and mitsvot.

און אין מײַנע אױגן זאָל ניט זײַן קײַן טרױערקײַט פון דַאֲגָה און ניט צו הערן קײַן יאָמער און קלאָג אין גאָר מײַן הױז געזונט און ניט צו געשפּײַזט װערן דורך דער האַנט פון אײַן בָּשָׂר וָדָם און מיר זאָלן זוֺכֶה זײַן צו זעהן יְשׁוּעוֺת וְנֶחַמוֺת:
May there be no tears in my eyes because of worry, and may there be no sound of wailing or mourning in my household. May we not have to be fed by others, and may we merit to see salvation and consolation.

רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם איך בּעט דיך דו זאָלסט בּאגיטיגן מײַן מַזָל און אױבּ דאָס מַזָל איז חַס וְשָׁלוֺם ניט בּאגליקט בּאהיט מיך אֵל שַׁדַי און צו בּרעך דאָס שװערע מַזָל דאָס יאָר און אלע װאָך און אלע טאָג און אלע רֶגַע און זײַא זײא מְחַדֵשׁ לְטוֺבָה וְלִבְרָכָה וְהַצְלָחָה
Master of the cosmos, I beseech you, that you should grant me a good fortune (mazal), and that if it is not fated for me – ḥas vesholem – then, protect me, El Shadai, and destroy the misfortune of this year and of every week, every day and every moment. Renew my weeks and my days, that they may be blessed with success.

און הײל די צו בּראָכענע הערצער און גיבּ מיר חֵן וָחֶסֶד אין דײַנע אױגן און אין לײטנס אױגן דאָס קײַנער זאָל ניט האָבּן אױף מיר צו רעדן,
May you heal all broken hearts and allow me to find grace and favor in your eyes and in the eyes of all people, so that no one should gossip about me.

מײנע אױגן הײבּ איך אױף צום הימל און גאָר מײַן צו בּראָכן הארץ טו איך צו דיר זאָגן אזױ װי דָוִד הַמֶלֶךְ עָלָיו הַשָׁלוֺם האָט אָן געשריבּן אײַן צובּראָכן הארץ און אײן פאַר שטױסן הארץ טוסט דו גאָט ניט פאַר שעמען און זײַ מיר ”מְמַלֵא כָּל מִשְׁאַלוֺת לִבִּי לְטוֺבָה כִּי אֵל רַחוּם אָתָּה“׃
I raise my eyes to the heavens, and with my broken heart do I say to you, just as King David, may he rest in peace, had written: “God will not despise a broken heart and a rejected heart.”[8]Cf. Psalms 51:19. Favorably fulfill all the requests of my heart,[9]from the liturgical Prayer for the New Moon on Shabbat Mevorkhim because you are El the compassionate.

יִהְיוּ לְרָצוֺן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֺן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה׳ צוּרִי וְגוֺאַלִי:
May the utterances of my mouth and the thoughts of my heart find favor before you YHVH, my fortress and my redeemer.[10]Psalms 19:15

This is a transcription of the תחינה פון ראש חודש בענטשן (“Tkhine for the Rosh Ḥodesh Blessing”) a pamphlet of tkhines by Sarah Rivka Raḥel Leah Horowitz (flourished 18th century), as it appears published by Y.R. Rom (1851). Translation slightly adapted from that found In the Merit of Our Mothers by Rabbi Tracy Klirs (CCAR Press, 1992), p. 78-83. An incomplete transcription and translation can also be found in Techinas: A Voice from the Heart, “As Only A Woman Can Pray” by Rivka Zakutinsky (New York: Aura Press, 1992), p.46-61, based upon the version commonly found in the siddur Korban Minḥah. In general, I have maintained the Yiddish orthography of the latter, while including any substantial deviation found in Korban Minḥah in parentheses. –A.N. Varady

The Teḥina for the blessing of the new moon is recited each Shabbat Mevorkhim (the shabbat prior to Rosh Ḥodesh), in addition to the specific Teḥinah for the upcoming month. The prayer is recited when the Aron HaKodesh is opened, signifying the opening of the heavenly gates of mercy (an especially propitious time to pray for health, livelihood, and all good).

Source

Notes   [ + ]

  1. Genesis 46:4, partial
  2. Isaiah 52:7
  3. Exodus 34:6-7
  4. Cf. Psalms 19:9
  5. Louis Ginzberg, Legends of the Jews V, 9-12
  6. 1 Samuel 1:19-20
  7. Psalms 103:13
  8. Cf. Psalms 51:19.
  9. from the liturgical Prayer for the New Moon on Shabbat Mevorkhim
  10. Psalms 19:15

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא