☞   //   Prayers & Praxes   //   🌔︎ Prayers for the Moon, Month, and Festival Calendar   //   Prayers for the Moon's Renewal   //   Shabbat Məvorkhim

תחנה אמהות מן ראש חודש אלול | Prayer for the New Moon of Elul, from the Tkhine of the Matriarchs by Seril Rappaport (ca. 18th c.)

Source (Hebrew) Translation (English)

דיא נײע תחנה האט מתקן גיװען האשה הרבנית מרת סעריל בת הרב המפורסם מוהר״ר יעקב סג״ל מדובנא אשת הרב המאור הגדול הבקי בחכמה מוהר״ר מרדכי כ״ץ זצ״ל ראפפורט׃ מען זאל זיא לײענן גאנץ אלול אלע טאג; אויך איז דערינן פון ראש השנה װען מען נעמט אױס דיא ספר תורה. אויך די שלש עשרה מדות. אויך פון שופר בלאזין. דאם איז ארויס גינומען פון פיל ספרים׃
This new tkhine was written by the Rebetsn Seril, daughter of the well-known Rabbi Yankev Sega”l of Dubno,[1] Most famous of the eighteenth-century preachers in Lithuania.  wife of the great and learned and profoundly wise Rabbi Mordkhe Ka”Ts Rapaport[2] Rabbi and author from the town of Olesnica in Silesia, Poland.  – may the memory of the righteous be a blessing. It should be read daily throughout the month of Elul. It also contains tkhines for Rosh HaShanah when the Sefer Torah is taken out, [for] when the thirteen attributes[3] Exodus 34:6-7.  are recited, and when the Shofar is blown.[4] Also, a tkhine for Yizkor services  These tkhines have been compiled from many sforim.[5] The other tkhines are transcribed and presented separately here by the Open Siddur Project. 

אָנָא יְיָ סָמַכְתִּי בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים לְבַקְשֶׁךָ׃
“Please YHVH, I have trusted in your great mercy and I entreat you.”[6] The vocabulary and syntax of these quoted passages echo, if not duplicate, supplicatory verses in the Psalms and in the Rosh Hashanah and Yom Kippur liturgy. 

איך בעט דיך גאט איך טוא מיך אן לעהנן אין דײן דער בארמיקײט צו בעטן דיך. דער הער מײן תפלה מיט מײן צו בראכן הארץ אונ טוא מיר ענטפערן אויף מײן גיבעט װיא אין דײן הײליגע תורה שטײט גשריבן׃
I beseech you, God, I trust in your compassion and I ask that you hear the bitter prayer of my broken heart and answer my plea. As it is written in your holy Torah:

טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה׃
“Before they will call, I shall reply.”[7] Cf. Isaiah 65:24. 

אײ זײ װעלן רופן װעל איך דיר ענטפערן (אל מלא רחמים) דו בישט פול מיט דער בארמיקײט דער בארם זיך אויף מיר אונ פר נעם מײן גבעט װאש איך װעל טאן בעטן נעם אן מײנע (װידוײם) װאש איך בין זיך פר דיר (מתודה) אויף מײנע ביטערע עבירות װאש איך האב װידר גישפעניגט דײנע הײליגע מצות איך האב ניט גיהאלטן דײן גיבאט װאש דוא האשט אונז גיבאטן הער פון דער גאנצר װעלט אײ איך הײב אן פאר דיר מתודה צו זײן טוא איך פאלן אויף מײן פנים אונ טוא בעטן דיך דאש דײן (רחמים) זאל זיך שטארקן איבר דעם (רוגז) זאלשט מײן װידוי צו הערן מיט גרויש דער בארמיקײט דו זאלשט מיר מײן מויל עפענן דאש איך זאל זיך רעכט מתודה זײן פאר דיר אמן׃
This means, before they call, I will answer. El, full of compassion, have mercy on me and accept my plea. Accept this confession of my bitter sins, for I have mocked your holy mitsvot. I did not observe the mitsvot which you commanded us. Lord of the whole world, before I begin to confess before you, I fall upon my face[8] “Falling on one’s face” is found in the Yom Kippur liturgy and in the daily supplication taḥanun; cf. Deuteronomy 9:18 and Joshua 7:6.  and beseech you that your compassion should be stronger than your anger. Hear my confession with great mercy. Open my mouth that I may confess properly. Amen.

עֲשֵׂה עִמָדִי כְּחַסְדְךָ הַגָדוֺל׃
“Treat me according to your great kindness.”

טוא מיט מיר חסד אונ משפט מיך מיט גרויש דער בארמיקײט איך טוא דיך בעטן נעם אן מײן גבעט איך האב דאך גאר קײן (מליץ יושר) ניט פאר דײן הײליגן נאמן נײערט דײן הײליגע (מדה) פון רחמים טוא איך בעטן אז דוא זאלשט מײנע װידוים אן נעמן אונ זאלשט עפינן די טויערן פון (תשובה) אונ די טויערן פון די זיבן הימלן אזו װי דו האשט גיעפינט די טויערן פון די הימלן אז די ישראל האבן די תורה מקבל גיװען אויף דעם בארג סיני אונ איך טוא בעטן אז דו זאלשט אן נעמן מײנע ביטערע טרערן אזו װי דוא האשט אן גינומן דיא טרערין פון די מלאכים װאש האבן גיװײנט אז אברהם אבינו האט גיבראכט זײן ליבן זון יצחק צו דער עקידה זײנן די טרערין פון די מלאכים גפאלן אויף דעם מעסר פון אברהם אונ האבן אים ניט גלאזט שעכטען זײן זון יצחק אזו זאלן אויך מײנע טרערין פאלן פר דיר אונ זאלין ניט לאזן אװעק ברײנגן מיך אדר מײן מאן אדר מײנע קינדר אונ אלע מײנע גוטע פרײנד פון דר װעלט. אונ איך בעט דיך דוא זאלשט זיך איבר מיר דר בארעמן אונ זאלשט אלײן זײן אײן (מליץ יושר) בײא דעם משפט װאס דוא װעשט מיך אשפטן. אונ נעם אן מײן גבעט אונ פאר גיב מיר אויף מײנע זינד אמן׃
Treat me with lovingkindness and judge me with great mercy. I beseech you to accept my plea, for I have no defender before your Holy Name, other than your holy attribute of mercy. I therefore pray that you accept my confession and open the gates of repentance[9] Midrash, Genesis Rabbah 38:14 and Deuteronomy Rabbah 2:12.  and the gates of the seven heavens,[10] Louis Ginzberg, Legends of the Jews, V, 9-12.  just as you opened the gates of heaven when Yisro’el received the Torah on Har Sinai. And I also beseech you to accept my bitter tears, just as you accepted the tears of the angels who wept when Avraham Avinu brought his beloved son Yitsḥak to the binding. The angels’ tears fell on Avraham’s knife and did not let him slaughter his son Yitsḥak.[11] Legends, I, 281.  So, too, may my tears fall before you and prevent me and my husband and my children and all my good friends from being taken away from this world. I beseech you to have mercy on me and that you yourself should be my defender in the trial in which you will judge me.[12] Babylonian Talmud, Rosh Hashanah 16b  Accept my plea and forgive me my sins. Amen.

רַחֲמֶיךָ הַגְדוֺלִים יָגֵנוּ עָלָי׃
“May your great compassion protect me.”[13] Cf. Psalms 69:17 and 119:153-54. 

דײן גרויש דר בארמיקײט זאלין מיר בשיצין איך טוא מיך זײער שרעקן פאר מײנע זינד דען איך האב מיט מײנע מעשים גװיס ניט פאר דינט איך װײש ניט װיא זאל איך אן הײבין דיך צו בעטן דוא זאלשט מיר פאר געבן נאר מײן גבעט זאל פאר דיר אן גינומן װערין (מכח זכות אבות) װיא אין דײן הײליגע תורה שטײט גישריבן איך װעל טאן גינאד אונ װעל גידײנקן דעם זכות פון די אבות אויף זײערע קינדר אונ קינדש קינדר דו בישט גאט אונזר גאט אונ גאט פון אונזרע עלטערן אונ גאט אונזר טרײסטער דוא זאלשט זיך איבר אונז דר בארעמן אונ זאלסט אונז טרײשטן אונ דער פרײען אמן׃
May your great compassion protect me. I am very frightened because of my great sins. I have not deserved your mercy because of my deeds. I do not know how to begin to beseech you to forgive me. May my plea be accepted by you for the sake of the merits of my forefathers. As it is written in the holy Torah: “And I shall be gracious and I shall remember the merits of the fathers for the sake of their children and their children’s children.”[14] Cf. Exodus 20:5-6 and Psalms 103:17.  You are God, our God and God of our ancestors. God, our consoler, have mercy upon us, console us, and bring us joy. Amen.

יְהִי נָא חַסְדְךָ לְנַחֲמֵנִי׃
“May your mercy console me.”[15] Cf. Psalms 119:76. 

עש זאל זײן דײן גינאד צו מײן טרײסטונג דוא זאלשט מיך טרײסטין אויף מײן צער װאש איך האב. אונ עש זאל מקוים װערין דער פסוק גאט װעט טאן מיט אונז דר בארימקײט צו גוטן דען דוא בישט גאט װאש איז אײן העלפער אונ אײן טרײשטר צו אלע װאס טוען דיך רופן מיט אײן צו בראכן הארץ׃
May your mercy console me in my pain. May the verse come to pass: “Make for us a favorable sign, that our enemies may see and be confounded, for you are God, our helper and our consolation.”[16] Cf. Psalms 86:17.  God will act graciously toward us. For you are God, who is a helper and consoler to all who call upon you with broken hearts.

לְמִשְׁפָּטֶיךָ נַעֲמוֺד כֻּלָנוּ׃
“We will all stand before your judgment.”

צו דײן משפט װעלן מיר זיך טאן שטעלן. דרום טוא איך װײנען אונ שרײען פאר דײן הײליגן נאמן אז דוא זאלשט דיך אן רופען מיט געאד אונ דער בארמיקײט אונ דו זאלשט דיך אלײן זעצין איבער מײן משפט. אונ שטראף אונז ניט ח״ו מיט גזרות אכזריות אונ לאז אונז דר ציהען אונזערע קינדער צו גוטן אונ אונזערע קינדר זאלן זוכה זײן צו דער ציהן זײערע קינדר דען דוא ביסט גאט דער װאס איז זיך מרחם איבר קלײנע קינדר׃
Before your judgment seat will we stand. Therefore, I weep and cry before your Holy Name that you may respond with grace and mercy and that you yourself will preside over my judgment. Do not – ḥas vesholem – punish us with harsh decrees, and let us raise our children to be good. And may our children live to raise their children, for you are the God who is merciful to little children.

בַּמָה אֲקַדֵם לְחָנְנֶךָ׃
“How shall I begin to beseech you?”

מיט װאש זאל איך מיך פעדערן פאר דײן הײליגן נאמן צו בעטן נאר דאך בעט איך דיר אז דו זאלסט אויף מײנע עבירות פאר געבן. איד װײס דאך אז איך האב גאר קײן מליצים ניט. נאר איך האב אײן מליץ מײנע טרערן װיא עס שטײט גישריבין׃
How can I bring myself to rise early to plead before your Holy Name? Nevertheless, I beseech you to forgive my sins. I know that I have no defenders other than my tears, as it is written:

כֻּלָם נִנְעָלוּ רַק שַׁעֲרֵי דְמָעוֺת לֹא נִנְעָלוּ׃
“All the gates are locked but not the gates of tears.”[17] Babylonian Talmud, Berakhot 32b. 

אלע טויערן זײנן פר שלאסין נאר דיא טויערן פון טרערין זײנן ניט פר שלאסן דרום פאטר דר בארמיגר נעם מײנע טרערין װאש איך טוא דיך בעטן טוא ארײן אין לאגיל. װאש אפ מיט דיא טרערן אונזרע זינד זאלשט דיר זעצין פון (מדת הדין) אויף דעם (מדת הרחמים) אמן׃
All the gates are locked but the gate of tears is not locked. And so, merciful Father, accept my tears and place them in a jug and wash away our sins with these tears. Move from the seat of your attribute of justice to the seat of your attribute of mercy.[18] Midrash, Leviticus Rabbah 29. God ascends to the Throne of Mercy when He hears the shofar.  Amen.

תִּקְרַב רִנָתִי לְפָנֶיךָ׃
“Draw my outcry near to you.”[19] Cf. Psalms 88:3 and 119:169. 

עש זאל גינעהנען פר דיר מײן גיבעט אונ קײן בײזע מלאכים אונ קײן מקטרג זאל ניט קענען מפסיק זײן צװישן מײן גיבעט אונ צװישען דעם כסא הכבוד דוא זאלשט אלײן דײן האנט אויש שטרעקן נאך מײן תפלה זיא זאל ניט דארפן גײן דורך דיא מלאכים װאש זײנן בשאפן גיװארין דורך מײנע בײזע מעשים װאש איך האב גיטאן זײא זאלן ניט אװעק נעמן מײן תפלה אום װילין ניט צו דער לאזין דאש מײן תפלה זאל צו דיר אן קומן. אונ איך טוא דיר בעטן אז דוא זאלשט ארײן טאן דײן שװערד אין דײן שײד אונ זאלשט דײן האנט האלטן איבר אונזרע קלײנע קינדר אמן׃
May my plea come near to you, and may no evil angel or accuser be able to come between my plea and the Throne of Glory. May you yourself stretch out your hand to receive my prayer so that it should not have to pass through the angels who were created by my wicked deeds.[20] Cf. Psalms 78:49.  May they not take away my prayer or prevent it from reaching you. I beseech you to put your sword back into its sheath and to place your hand over our little children. Amen.

הַט אָזְנְךָ לִתְפִלָתִי׃
“Bend your ear to my prayer.”[21] Cf. Psalms 17:6 and Daniel 9:18. 

טוא נײגין דײנע אויערן צו מײן תפלה ליבער הער גאט בהיט מיך פר אלעם בײזן פר שאנד אונ פר לעסטרונג אונ פר אײן מענטשינס גאב אונ לאז אן מיר מקוים װערן װי אין פסוק שטײט דוא טושט עפנן דײן האנט מאכשטו זאט צוא אלע לעבענדיגע׃
Bend your ears to my prayer, dear God. Guard me from all evil, from shame, from blasphemy, and from dependence upon others and let this verse come true for me: “When you open your hand you satisfy all living things.”[22] Cf. Psalms 145:16. 

רְאֵה בְעָנְיֵנוּ וְהוֺשִׁיעֵנוּ׃
“See our suffering and save us.”[23] Cf. Psalms 25:18 and 119:153. 

זעה מײן פײן דו זאלשט מיר העלפן נעם אן מײן גבעט איך װײש דאש איך בין ניט װערט אויף צו עפענן מײן מויל צו בעטן דיך דען איך האב מיט מײן מויל גרוישע עבירות גיטאן אונ האב ליצנות גיטריבין. אונ האב (נבול פה) גירעט נײערט דוא בישט אײן דער בארמיגר גאט דער בארם דיך איבר מיר אונ איבער מײן גיבעט װיא דו האשט אן גינומן די גיבעט פון אונזר צדקת חנה אונ זאלשט אן נעמן מײן תפלה אונ פאר מײד מײנע (עבירות)׃
See my suffering and help me. Accept my plea. I know that I am not worthy of opening my mouth, for I have committed great sins with my mouth and have promoted mockery and spoken obscenities. But you are a merciful God. Have mercy on me and hear my plea. As you accepted the plea of our righteous Ḥanah,[24] I Samuel 1:10.  so, too, may you accept my prayer and forgive my sins.

בְּכָל לִבִּי אֶקְרָאֶךָ׃
“I call upon you with all my heart.”

מיט מײן גאנצין הארצן טוא איך דיך אן רופין דוא זאלשט מיר העלפן װיא דוא האשט מיר גהאלפן ביז אהער דען איך טוא דיך בעטו װיא אײו קינד אײן פאטר זאלשטו איר ענטפערן. אונ דר בארם זיך איבר מיר װיא אײן פאטר איבער זײנע קינדער. װיא אין פסוק שטײט (כרחם אב על בנים כן תרחם ה׳ עלינו) אזו זאלשטו זיך דער בארימן איבר אינז אמן׃
With my whole heart, I call upon you that you may continue to help me as you have until now. I plead to you as a child pleads to a father. Answer me. Have mercy upon me like a father upon his children. As it is written: “As a father has pity upon his children,[25] Psalms 103:13.  so does the Lord pity us. Have compassion upon us.” Amen.

הַעֲבֵר מִמֶנִי אַפְּךָ וַחֲרוֺנֶךָ׃
“Remove from me your anger and your wrath.”[26] Cf. Psalms 78:38. 

טוא אפ פון מיר גאט מײן גאט דײן רוגז אונ דײן גרים צארין. אונ טוא אן נעמן מײן גיבעט װאש איך טוא בעטן זאלשט מיר פאר געבן מײנע זינד דען איך װעל שוין נימער טאן. איך װעל טאן דײנע מצות אונ בעט דיך זאלשט שטארקין מײן הארץ מקײם זײן דײנע מצות װאש דוא האשט גיבאטין דער סימן איז (חנה) אונ זאלשט שטארקן מײנע הענט צדקה צו געבן ליכט צו צינדן אונ מײנע פיס צו שטארקן אין שול צו גײן דיך צו לויבן אמן׃
Take away from me, God, my God, your anger and your great wrath. Accept my plea as I beg you to forgive my sins which I shall never again commit. I will observe your mitsvot, and I beseech you to strengthen my heart to fulfill your mitsvot as you have commanded. The acronym of these mitsvot is ḥ-n-h.[27] Taking ḥallah, observing menstrual purity, and lighting the candles.  May you strengthen my hands to give tsedakah and to light candles, and may you strengthen my feet that I may go to shut to praise you. Amen.

מַה נֹאמַר וּמַה נְבַקֵשׁ׃
“What shall we say and what shall we request?”[28] From the taḥanun supplication in the daily liturgy. 

װאש זאלין מיר רײדן אונ װאש זאלן מיר בעטן איך װײש אן מײנע אום װירדיקײט װאש איך האב גיטאן נײערט איך לעהען מיך אן אויף דעם זכות פון מײנע קלײנע קינדר װאש װעלין לערנן דיא תורה אונ אין דעם זכות זאלשטו מיר העלפין אז עש זאל בײא מיר קײן מאל ניט זײן קײן טרויערקײט אונ קײן יאמאר נאר פרײד אונ שמחה אמן׃
What should we say and what should we request? I know that I have committed unworthy acts. But I rely on the merits of my little children who will study Torah, that through their merits you may help me, so that I may never have any sorrow or lamentation, but only happiness and joy. Amen.

אוֺדְךָ בְּכָל לִבִּי׃
“I praise you with all my heart.”[29] Psalms 9:2 and 86:12. 

איך טוא דיך לויבין מיט מײן גאנצן הארצן דען דוא גאט בישט אײן בשיצר בײא אלע לײט דען דו טושט פר געבין אלע עבירות װאס מיר האבין גיטאן דען דו בישט פר הוילן פון אלע לײט דוא טושט הערן ארימע דוא בישט הײליג אונ פארכטיג נײערט איך טוא בעטן דײן ליבן נאמן דאס דוא זאלשט ארײן לאזן אין דײן (מדת הדין מדת הרחמים) װיא מען טוט ארײן אין אײן שארפע זאך אביסל זיסע. אונזרע מעשים זאל זיס זײן (אמן)׃
I praise you with all my heart for you, God, are the protector of all people and you provide for all. You forgive all the sins we have committed, yet you are hidden from us all. You hear the cries of the poor. Though you are holy and awesome, I beseech your dear Name to allow the attribute of mercy to enter into your attribute of justice. For, just as one puts a little sweet stuff into a sharp-tasting food, so, too, may our deeds become sweetened. Amen.

אַל תּוֺכִיחֵנִי בַּחֲמָתֶךָ׃
“Do not rebuke me in your wrath.”[30] Cf. Psalms 6:2. 

דוא זאלסט מיך ניט שטראפין מיט דײן צארין דען דײן נאמן װערט גירופין (שופט אמת) דײן משפט איז אמת אונ טושט חסד ואמת אונ פר גיבשט אונזרי זינד דרום טוא איך מיך פרײען דען איך האף צו דיר אז דוא װעשט מיר פר געבין מײנע זינד דען איך האב חרטה דרויף איך װעל שוין מער קײן עבירות ניט טאן נײערט איך װעל לויבן אונ דינן דיך מיטן גאנצן הארצן אמן׃
Do not punish me with your anger for your Name is the True Judge.[31] Babylonian Talmud, Berakhot 20.  Your judgment is true and you act with grace and truth when you forgive our sins. Therefore, I rejoice in my hope that you will forgive my sins, for I regret them. I will not sin any more; rather, I will praise you and serve you with all my heart. Amen.

רִחַקְתִּי מַעֲשֶׂיךָ הַטוֺבִים׃
“I distanced myself from your good deeds.”[32] Cf. Psalms 119:150. 

איך האב דער װײטערט דײנע גוטע גיבאט איך האב גזינדיגט איך האב װידר גשפעניגט דײנע ליבע (מצות) װאס דוא האשט ניט גהײשין טאן האב איך דאס יוא גטאן. אונ װאס דו האשט (גיאסרת) האב איך (מתיר) גמאכט װאס דוא האשט (מתיר) גמאכט האב איך (גיאסרת) װאס דו האשט (טמא) גימאכט האב איך (טהור) גימאכט נײערט גאט מײן גאט איך האב דאך ניט (מתכוין) גיװעזין דיך צו דער צארנען. נישט מער דער יצר הרע האט מיר אן גירעט דרום פאר גיב מײן ליבר גאט אויף מײנע זינד׃
I distanced myself from your mitsvot. I have sinned. I mocked your dear mitsvot. That which you said not to do, I did, and that which you forbade, I allowed. That which you allowed, I forbade. That which you made unclean, I made clean.[33] From the Confession of Nissim Gaon, eleventh century.  But God, my God, I did not really intend to anger you. It was the yeytser hore that seduced me. Therefore, dear God, forgive my sins.

הָקֵם לַאֲמָתְךָ חַסְדֶךָ׃
“Support your maidservant with your mercy.”[34] Cf. Psalms 86:16. 

מאך בײא שטײן דײן דער בארמיקײט אויף דײן דינסט מויד דען איך טוא מיך אײן בײגן אונ בעט דײן גנאד דען װיא זאל איך מיך ניט דר שרעקין װיא זאל מיך ניט אן נעמן אײן ציטערנעש אונ אײן פארכט װען איך װעל מוזין שטײן צום משפט פאר (ב״ד של מעלה) אונ װעל מוזן ענטפרן אויף מײנע עבירות נאר דוא אלמאכטיגער גאט טושט אלץ אין (משפט) בװײזין דער בארמיקײט. דרום דער בארם דיך איבר מיר אונ שײנק מיר אונ מײן מאן אונ מײנע ליבע קינדר לעבן אונ גיזונד אמן׃
Let your compassion stand by your maidservant. I bow down and beseech your favor. How can I not be fearful, how can I control my trembling and my awe when I will have to stand in judgment before the heavenly court to answer for my sins? But you, Almighty God, show compassion in your judgment. Therefore, have mercy on me and grant me and my husband and my children life and health. Amen.

גַל מֵעָלַי חֲרוֺנֶךָ׃
“Remove your anger from me.”[35] Cf. Psalms 119:22. 

אנטפלעק פון מיר דײן רוגז דוא זאלשט מאכן אײן שטילין דעם שטן װאש ער איז אויף אונז (תמיד מקטרג) מיט דעם קול שופר. אונ פאר גיב אויף אונזרע זינד דורך דעם קול שופר דען װיא דער שופר איז אײן גבויגין אזוא װעלין מיר אונזר הארץ אײן בײגין צו טאן תשובה אויף אונזרע זינד אונ מיט דעם קול פון שופר זאלשטו ארויש ציהן דיא פלעקין װאס מיר האבין גימאכט אן אונזר נשמה. דען מיט דעם װינט װאס מען טוט בלאזין אין שופר זאלשטו מאכן בלאזין אויף דיא שאל פון מצות זײ זאלין איבר װעגין דיא עבירות אונ מיר זאלין זוכה זײן דעם יאר צו הערין (בשורות טובות)׃
Take away your anger from me. May you silence Satan, who constantly accuses us at the sounding of the shofar.[36] Babylonian Talmud, Rosh Hashanah 16b.  And forgive our sins through the sound of the shofar. Just as the shofar is bent, so will we bend our hearts to repent for our sins. And with the sounding of the shofar, may you remove the stains which we have made upon our souls. With each breath which is blown into the shofar, may you blow upon the scale of our mitsvot[37] Babylonian Talmud, Ḳiddushin 40b.  so that they may outweigh our sins. And may we merit to hear good tidings this year.

דָבַקְתִּי בְּמַעֲשַׂי הָרָעִים׃
“I clung to my evil deeds.”[38] Cf. II Kings 3:3. 

איך האב מיך בהעפט אן מײני בײזי מעשים דען איך האב זיך גילאזט דעם יצר הרע אן רײדן איך האב גאר ניט גטראכט איך װעל מוזין שטײן צום (משפט) איך בין נאך גיגאנגן נאך (תאות לבי). רבש״ע הער פון דר גאנצר װעלט װען איך זאל זיך װעלן מתודה זײן פר דײן הײליגן נאמן אויף מײני עבירות װעלין די טעג אװעק גײן דען איך װעל ניט קענן אויש זאגן מײנע ביטערע עבירות װארום זײ זײנן צו פיל אויף װעלכע עבירות װאס איך האב גיטאן במזיד אדר אויף דיא װאס איך האב גיטען בשוגג. רבש״ע איך בעט דיך װי איך האב גיװאשין מיט מײנע טרערן די עבירות װאס איך האב גיטאן אונ מאך מיך רײן פון זינד אמן׃
I have become one with my evil deeds, for I have allowed the yetser hara to seduce me. I did not think about having to stand in judgment, but only followed the passions of my heart. Ribono shel Olam, were I to wish to confess all my sins before your Holy Name, the days would go by and I would not have completed the accounting of my bitter transgressions, which are so numerous. There are the sins I committed intentionally and those I committed unintentionally.[39] Cf. the al khet litany in the High Holy Day liturgy.  Ribono shel Olam, I beseech you. As I have washed my sins with my tears, so may you cleanse me from sin. Amen.

וְאֶשָׂא שְׂפָתַי לְבַקְשֶׁךָ׃
“And I open my lips to beseech you.”[40] Cf. Psalms 51:17. 

איך טוא אויף הײבן מײנע לעפצין צו בעטן דײן גינאד נײערט איך הײב אן צו רײדן מיט גרויש ציטערנש דען װײא אונ אך איז מיר װיא איך האב מיך ניט גיפארכט פר מײנע צװײ עדות דיא צװײא מלאכים װאס טוען (עדות) זאגין אויף מײנע ביטערע זינד דענסט מאל אז מען טוט מיר שטעלין צוס משפט אז מען טוט מיר װײזין דעם צעטעל װאס מײן האנט האט אלײן גישריבין מײנע עבירות װײא איז מיר װיא האב איך קײן רחמנות ניט גיהאט איבער מײנע קלײנע קינדר עש זאל פון מיר אװעק קומן ח״ן פר מײנע עבירות דרום טוא איך בעטן דײן גינאד אז דוא זאלסט דיך דר בארעמן אויף מיר אמן׃
As I open my lips to ask for your favor, I begin to speak with great trembling. Woe unto me that I did not stand in awe before my two witnesses, the two angels who will testify about my bitter sins when I stand in judgment, when I am shown the list of my sins, written by my own hand.[41] Cf. the u’nsane tokef prayer in the High Holy Day liturgy.  Woe unto me. How did I not have mercy on my little children? For I may – ḥas vesholem – be punished for my sins. Therefore I plead for your grace, that you may have mercy upon me. Amen.

לוּלֵי חֲסְדֶיךָ עַל מָה אֶסְמוֺךְ׃
“If not for your mercy, what can I depend on?”[42] Cf. Psalms 13:6. 

װען ניט דײן גנעדיקײט אויף װאס העט איך מיך גיהאט אן צו לעהנן אין זעלכע טעג דען די טעג זײנן זײער ביטר דען מען זעהט איטלכן איבר אונ מען טוט לײענן איטליכינש מעשים װאס איטליכר האט גיטאן אונ אויף װאס האב איך זיך סומך צו זײן נאר אויף תשובה װאס דו האשט בשאפן פריער פר די עבירות. דרום בין איך אויף זיך מקבל תשובה צו טאן. אונ װידר דינן דיך מיט מײן גאנצין הארצין אמן׃
What can I depend on, if not your mercy, in such bitter days when each person is investigated and each one’s deeds are read aloud? Upon what can I depend, if not on repentance, which you created before you created sins? Therefore, I accept the obligation to repent and to serve you with all my heart. Amen.

כְּחַסְדְךָ תְּדִינֵנִי׃
“Judge me with mercy.”

גאט מײן גאט טוא מיך משפטין מיט דײן גינאד מיר טוען פאדערן גיבעט אז דו זאלשט אונז פר געבין אונזרע זינד אונ זאלשט אן נעמן אונזר תשובה דר װעקט אײך אונזרע אבות װאס ליגן אין דר (מערת המכפלה) צו אונטר לעהנן מיך דען קײן מעשים טובים זײנען אן מיר פר האנדן נאר גאט זאל זיך אויף מיר דער בארמן. גאט קער אונז װידר צו דיר מיר זאלן װידר גירופן װערן דײן הײליגע פאלק לאז מיר דר בארימן דײן גינאד פון װעגן זכות אבות׃
God, my God, judge me with mercy. We beseech you to forgive our sins. Accept our repentance. Awaken, O patriarchs who he in the Ma’arat haMakhpelah. Lend me your support, for I have no good deeds to my credit.[43] Cf. the avinu malkeynu prayer in the High Holy Day liturgy.  May God have mercy upon me. God, make us return to you once again[44] Lamentations 5:21.  so that we may again be called your holy people. Let your grace flow over me because of the merits of my forefathers.

מֵצַר לִי בְּמַעֲשֵׂי הָרָעִים׃
“I regret my evil deeds.”

עש טוט מיר באנק אויף מײנע בײזע מעשים װאס איך האב גיטאן מיט װאס פר אײן פריזענט זאל איך דיר איבר בעטן צו פאר געבין מײנע עבירות עש איז דיך גוט איבער צו בעטן מיט תשובה טאן אונ מתודה זײן פאר דיר איך האב גיזינדיגט קעגין דיר אויך פאר דיר איז אן גינומען דאש װײנען אונ שרײען פאר גיב מיר אלע מײנע זינד׃
I regret the evil deeds which I have committed. With what kind of gift can I be reconciled to you? How can I beg your pardon so that you will forgive my sins? It is proper to beg your pardon by repenting and confessing before you. I have sinned against you. Crying and wailing are acceptable to you. Forgive me for all of my sins.

הֵן רַחֲמֶיךָ חָפַצְתִּי׃
“Indeed I desire your mercy.”

דײן דר בארימקײט בגער איך עש זאל קומן מיט אונז צום משפט. דען מיר װעלן ניט קענן שטײן בײא דעם משפט. דײן גינאד אונ דער בארימקײט זאל זיך פעדרין פר דײן פנים פון פר דיר זאל אונזר משפט אויש גײן דײנע אויגן זאלן זעהן רעכט פארטיקײט אונ גינאד זאלשטו אומ געבן. דוא בישט דאך אונזר פאטר אונ מיר זײנען דײנע קינדר װיא קענסטו צו הערן גיװײן זײא זיך מרחם איבער אונז אונ טוא אויס הערן אונזער גיבעט אמן׃
I implore that your compassion may accompany us to judgment, for otherwise we will not be able to stand before that judgment. May your grace and compassion rise early and may you personally judge each of us. May your eyes see uprightness and may you grant us favor. You are our Father and we are your children. How can you listen to our crying? Be merciful to us and listen patiently to our plea. Amen.

וְעַל בָּנֶיךָ תְּרַחֵם׃
“And have mercy upon your children.”

אונ אויף דײנע קינדר זאלשטו דיך דר בארעמן װען מיר זײנן דײנע קינדער דר בארם זיך אויף אונז װיא אײן פאטר איבר זײנע קינדער. אזו װען מיר זײנן דײנע קנעכט גיהערשטו דיר דער בארימן אויף אונז װיא אײן הער איבר זײנע קנעכט אלע טאג װערין מיר װײניגר טוא דיך דער װעקין אונ העלף אונז אמן׃
Have mercy upon us since we are your children. Have mercy upon us as a father does upon his children. And since we are your servants, you are obligated to have mercy upon us as a master does upon his servants. We are diminished every day. Awaken and help us. Amen.

רַעַשׁ יוֺם מִשְׁפָּט יִקְרָב׃
“The sound of the Day of Judgment approaches.”[45] Cf. Isaiah 13. 

דער (רעש) פון דעם טאג (יום כפור) טוט גינעהנען טוא מיט אונז גינאד װיא לאנג נאך װעשטו אן אונז פאר געסין דר מאן דיך אן אונזרע עלטרן העלף אונז אין אונזרע נויטן ליבר גאט דר בארם זיך איבר אונז אונ העלף אונז׃
The trepidation of Yom Kippur approaches. Treat us with mercy. How long will you be forgetful of us?[46] Cf. Psalms 13:2.  Remember our parents. Help us in our need, dear God. Have mercy upon us and help us.

רַחֲמֶיךָ יָלִיץ בְּעַד חֲתוּמִים בַּכִּסֵּא׃
“May your compassion defend those who are inscribed on your throne.”[47] Cf. Midrash, Leviticus Rabbah 29. 

דײן גינאד אונ דײן דער בארימקײט זאלן זײן פיר שפרעכר פר דיא ישראל דען דער נאמן איז אויש גקריצט אויף דײן הײליגן כסא הכבוד אונ אויך דער זכות פון יוסף דאס ער האט אן גיטאן כבוד צו זײן פאטר ישראל אונ דער בארם דיך דאס איך זאל ניט אן קומן צו קײן (שפלות) אונ קײן ארימקײט׃
May your grace and your compassion serve as defenders of Yisro’el, whose name is inscribed on your holy Throne of Glory. May the merit of Yosef, who honored his father Yisro’el,[48] Genesis 45-47.  defend us. Have mercy so that we may not come to rejection and poverty.

יָדַעְתִּי כִּי סַרְתִּי מִמִצְוֺתֶיךָ׃
“I know that I have strayed from your mitsvot.”

איך װײש אלײן דאס איך האב װידר גישפעניגט דײנע ליבע גיבאט איך טוא האפין אין דײן הײליגן נאמן אז דו װעשט מיט מיר ניט מדקדק זײן לאז אן מיר מקוים װערן דער פסוק װאס שטײט גשריבן גאט טוט אװעק װארפין דיא גרוישע עבירות דאס דער זכות זאל אונז איבער װעגן דיא עבירות אמן׃
I know that I have mocked your dear mitsvot. I have faith in your Holy Name that you will not be harsh. Let the verse that is written come to pass on my behalf: “God throws away the big sins.”[49] Cf. Micah 7:19.  May our merits outweigh our sins. Amen.

עֵת תָּקוּם לְמִשְׁפָּטֶךָ׃
“It is time for you to rise to judgment.”

עש איז דיא צײט צו שטײן צו דײן משפט איך טוא דיך בעטן דו זאלשט זיך אויף הײבין פון (דין) אונ זעץ דיך אויף דעם שטול פון (מדה״ר) זאלסט אונז משפטן מיט רחמים אונ זאלשט מיך ניט שטראפן נאך מײנע עבירות נאך אונ איך װעל מיך שוין מאכן אײן חוק דאס איך זאל שוין ניט מער טאן עבירות׃
It is time to stand before your judgment. I beseech you, arise from the seat of justice and seat yourself upon the seat of the attribute of compassion, so that you may judge us with compassion. Do not punish me for my sins, and I will surely make it a rule not to sin any more.

קוֺל שַׁוְעָתֵנוּ תִּשְׁמַע וְתַאֲזִין׃
“Hear our cry and give heed.”

פאר נעם מײן גשרײא אונ מײן גיבעט איך טוא שוין תשובה אויף מײנע זינד עש זאל אויף מיר מקוים װערין אז מען װעט טאן תשובה אויף דיא עבירות װעט דער פון װערין (זכיות אמן)׃
Accept my cry and my plea. I repent for my sins, so that it may come to pass, as it is written, that when one repents, one’s sins will be turned into merits. Amen.

בְּצִדְקָתְךָ תָּדִיחַ כְּתָמִים׃
“With your righteousness may you wash out stains.”[50] Cf. Ezekiel 36:25 and Psalms 51:4. 

מיט דײן גירעכטיקײט זאלסטו אפ מעקין די פלעקן װאס איך האב גימאכט אין דר קלײד פון מײן נשמה מיט מײנע גרוישע עבירות דען װאס װעט דיר ארויס קומען אויש אונזר ביטערן טויט אדער חס וחלילה אויש דעם טויט פון אונזרע קינדערלאך. װאס האבן מיר דען גיטאן צו דײן הײליגן נאמן מיט אונזרע עבירות נײערט מיר האבין זיך שלעכץ גטאן דײן נאמן איז הײנט אונ אימר אונ אײביג דרום דער בארם דיך איבר אונז לאז אויף אונז מקוים װערין דער פסוק דו בישט נאהנט צו דיא װאס טוען דיך אן רופין מיט גיבעט אונ דר בארעם דיך איבר דײן קיניגרײך דען מיר זײנען דיא שאף פון דײן װײדונג אונ עס זאל אויף אונז מקוים װערין (ובא לציון גואל אמן)׃
With your righteousness may you erase the stains that I have made with my great sins upon the garment of my soul. How would our bitter death or – khas vekholile – the death of our little children, benefit you? What have we done to your Holy Name by means of our sins? Instead, we have only done evil to ourselves. Your Name remains holy and everlasting. Therefore, have mercy on us and let the verse come to pass: “You are near to those who call upon you with their pleas.”[51] Psalms 145:18.  Have mercy upon your kingdom, for we are the sheep of your pasture.[52] Cf. Psalms 23:1, 95:7, and 100:3.  May it come to pass for us: “The Redeemer will come to Tsiyon.”[53] Isaiah 59:20.  Amen.

This is a faithful transcription of the “Tkhine of the Matriarchs for the New Moon of Elul” by Rebbetsin Seril Rappaport published in Vilna, 1874, as re-published in The Merit of Our Mothers בזכות אמהות A Bilingual Anthology of Jewish Women’s Prayers, compiled and translated by Rabbi Tracy Guren Klirs, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1992. shgiyot mi yavin, ministarot nakeni. –Aharon N. Varady

Recording

Transcription Source

Loading

Notes

Notes
1 Most famous of the eighteenth-century preachers in Lithuania.
2 Rabbi and author from the town of Olesnica in Silesia, Poland.
3 Exodus 34:6-7.
4 Also, a tkhine for Yizkor services
5 The other tkhines are transcribed and presented separately here by the Open Siddur Project.
6 The vocabulary and syntax of these quoted passages echo, if not duplicate, supplicatory verses in the Psalms and in the Rosh Hashanah and Yom Kippur liturgy.
7 Cf. Isaiah 65:24.
8 “Falling on one’s face” is found in the Yom Kippur liturgy and in the daily supplication taḥanun; cf. Deuteronomy 9:18 and Joshua 7:6.
9 Midrash, Genesis Rabbah 38:14 and Deuteronomy Rabbah 2:12.
10 Louis Ginzberg, Legends of the Jews, V, 9-12.
11 Legends, I, 281.
12 Babylonian Talmud, Rosh Hashanah 16b
13 Cf. Psalms 69:17 and 119:153-54.
14 Cf. Exodus 20:5-6 and Psalms 103:17.
15 Cf. Psalms 119:76.
16 Cf. Psalms 86:17.
17 Babylonian Talmud, Berakhot 32b.
18 Midrash, Leviticus Rabbah 29. God ascends to the Throne of Mercy when He hears the shofar.
19 Cf. Psalms 88:3 and 119:169.
20 Cf. Psalms 78:49.
21 Cf. Psalms 17:6 and Daniel 9:18.
22 Cf. Psalms 145:16.
23 Cf. Psalms 25:18 and 119:153.
24 I Samuel 1:10.
25 Psalms 103:13.
26 Cf. Psalms 78:38.
27 Taking ḥallah, observing menstrual purity, and lighting the candles.
28 From the taḥanun supplication in the daily liturgy.
29 Psalms 9:2 and 86:12.
30 Cf. Psalms 6:2.
31 Babylonian Talmud, Berakhot 20.
32 Cf. Psalms 119:150.
33 From the Confession of Nissim Gaon, eleventh century.
34 Cf. Psalms 86:16.
35 Cf. Psalms 119:22.
36 Babylonian Talmud, Rosh Hashanah 16b.
37 Babylonian Talmud, Ḳiddushin 40b.
38 Cf. II Kings 3:3.
39 Cf. the al khet litany in the High Holy Day liturgy.
40 Cf. Psalms 51:17.
41 Cf. the u’nsane tokef prayer in the High Holy Day liturgy.
42 Cf. Psalms 13:6.
43 Cf. the avinu malkeynu prayer in the High Holy Day liturgy.
44 Lamentations 5:21.
45 Cf. Isaiah 13.
46 Cf. Psalms 13:2.
47 Cf. Midrash, Leviticus Rabbah 29.
48 Genesis 45-47.
49 Cf. Micah 7:19.
50 Cf. Ezekiel 36:25 and Psalms 51:4.
51 Psalms 145:18.
52 Cf. Psalms 23:1, 95:7, and 100:3.
53 Isaiah 59:20.

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries