☞   //   Prayers & Praxes   //   🌔︎ Prayers for the Moon, Month, and Festival Calendar   //   Prayers for the Moon's Renewal   //   Shabbat Məvorkhim

תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ תַּמּוּז | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Tamuz (1877)

Yiddish (source) English (translation)

רִבּוֺן הָעוֺלָמִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים! האר פון אלע װעלטן, און האר איבער אלע הארן, מיר קומען פאר דיר יעצט בענטשן און הײליגן דעם חוֺדֶשׁ תַּמוּז, װאָס אין דעם צװײטן טאָג רֹאשׁ חוֺדֶשׁ האָט אונזער מוטער רָחֵל איר טײַערן זון יוֺסֵף הַצַּדִּיק געבאָרן. עס זאָל זײַן דער װילן פאר דיר ה׳ אונזער גאָט, אז עס זאָל דערװעקט װערן אױף אונז דער זְכוּת פון אונזער מוטער רָחֵל, אזױ װי דו האָסט געהערט איר געבעט װען זי האָט גרױס צער געליטן, װאָס זי האָט קײן קינדער ניט געהאט, און האסט איר א טײערן זון יוֺסֵף געגעבן, אזױ זאָלסטו צוהערן די געבעט פון די אלע װאָס האָבן קײן קינדער ניט, אז זײ זאָלן דערמאנט װערן צו האָבן גוטע קינדער אזױ װי יוֺסֵף הַצַּדִּיק. אָבער אונזערע קינדער זאָלן חָלִילָה ניט צוגענומען װערן פון אונז, און מיר זאָלן פון זײ גרױס גְדוּלָּה זען, אזױ װי אונזער פאטער יַעֲקֹב האָט צום סוֺף געזען גרױס גְדוּלָּה פון זײַן זון יוֺסֵף הַצַּדִּיק, און עס זאָל ניט פארשטערט װערן זײער גְדוּלָה ביז אײביג.
Master of all Worlds and Ruler of all rulers! We come before you now to bless and sanctify the month of Tammuz. On the second day of Rosh Ḥodesh our mother Raḥel gave birth to her dear son Yosef the Righteous. May it be your will, Hashem our god, to awaken for us the merit of our mother Raḥel. You heard her pleas when she suffered great anguish because she didn’t have any children, and you gave her her treasured son Yosef. So too listen to the pleas of all those who don’t have any children. They should be remembered to have good children just like Yosef the Righteous. Let our children not be taken from us and let us see much greatness from them just as our father Yaakov saw, in the end, the greatness of his son Yosef the Righteous. Let their greatness not be impaired.

הײליגער גאָט, אזױ װי יוֺסֵף איז בײגעשטאָנען בײַ דעם גרױסן נִסָּיוֺן װאָס זײַן װירטהין (פוטיפר׳ס פרוי) האָט אים אָנגערעט, הַגֲם ער איז געװען א יונגער מענטש (אין די רעכטע היציקײט) און אין אזא הײסע קלימאט װי מִצְרַיִם און דערװײַטערט פון זײַן פאמיליע (ער האט זיך פאר קײנעם ניט געהאט צו שעמן), און דאך האָט ער געזיגט דעם יצה״ר פון זְנוּת אן איז געבליבן רײן און ציכטיג, װײַל ער האָט געהאט בּוּשָׁה פאר דיר צו טאָן אזא שענדליכע זאך. אזױ ליבער גאָט זאלסטו העלפן אונזערע זין און טעכטער ובפרט די װאָס זײנען פאררײַזט פון זײער הײם, זײ זאָלן האָבן בּוּשָׁה פאר דיר װאָס דו זעסט אומעטום, און זיך ניט פארפלעקן אין די שמוציקע עַבֵירָה פון זְנוּת, און זאָלן בלײַבן ביז זײער ענדע לעבן רײן און ציכטיג. וּבִּזְכוּת יוֺסֵף הַצַּדִּיק װאָס ער איז געבענטשט געװאָרן פון זײַן פאָטער יַעֲקֹב מיט פיל בְּרָכוֺת, און נאָכהער האָט מֹשֶׁה רַבֵּינוּ געבענטשט זײַן לאנד (זײן טײל װאס ער װעט נעמען אין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל) מיט גרױס גערעטענעס, אזױ זאלסטו אונז אױך בענטשן אין דעם חוֺדֶשׁ, אז די תְּבוּאָה פון די פעלדער זאָל חָלִילָה ניט פארברענט װערן פון היץ, און קײן הײשעריג זאָל חָלִילָה זײ ניט אָפעסן. רִבּוֺנוֺ שֶׁל עוֺלָם, מַלֵּא אֲסָמֵינוּ שָׂבָע, דערפיל אונזערע אוֺצְרוֺת מיט זאט פון דײַן געבענטשטע האנט, עס זאָל חָלִילָה ניט זײַן קײן הונגער און קײן יַקְּרוּת, עס זאָל אין אונז מְקּוּײָם װערן דײַן בְּרָכָה וְנָתַתִּי גִשְׁמֵיכֶם בְּעִתָּם וְנָתְנָה הָאָרֶץ יְבוּלָהּ וְעֵץ הַשָׂדֶה יִתֵּן פִּרְיוֺ, איך װעל געבן רעגן אין איר צײַט, די ערד װעט געבן אירע פרוכט, און אלע בױמער, אֲפִילוּ די אִילָנֵי סְרַק (די װאלד־בױמער) װעלן געבן פרוכט, בִּכְדֵי מיר זאָלן זײַן רואיג דיר צו דינען מיט ליבשאפט, אָמֵן.
Holy God! Yosef the Righteous withstood the great test of the enticements of the wife of his master. Even though he was young, living in the hot climate of Mitsrayim and far from his family, with no one there to be embarrassed from, still he overruled the impulses of immorality and remained pure and spotless, because he was ashamed to do such a disgraceful thing before you. So dear God, help our sons and daughters and especially those that are torn from their home; they should have shame before you because you see everything. Let them not be soiled with the transgression of immorality and let them remain till the end of their lives clean and spotless in the merit of Yosef the Righteous, who was blessed by his father Yaakov with abundant blessings, and by Moshe who, with great exuberance, blessed Yosef’s portion in the Erets Yisra’el. So too bless us in this month, that the produce of the fields not be burned by the heat, nor eaten by locusts. Master of the World, “Fill our storehouses with plenty” from your blessed hand. Let there not be hunger nor scarcity, God forbid. Your blessing should be fulfilled in us, “I will give rain in its time and the earth will give her produce and all the trees, even the trees of the forest, will give fruit,”[1] Leviticus 26:4  so that we can serve you in peace with love. Amen.

This is a faithful transcription of the תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ תַּמוּז (“Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Tamuz”) which appeared in תחנות מקרא קודש (Teḥinot Miqra Ḳodesh, Widow and Brothers Romm, Vilna 1877) before its adaptation in Shas Tkhine Ḥadashe (Ben-Tsiyon Alfes 1910), the source from which this translation was made. English translation adapted slightly from Techinas: A Voice from the Heart “As Only A Woman Can Pray” by Rivka Zakutinsky (Aura Press, 1992). –A.N. Varady

Transcription Source

Notes

Notes
1 Leviticus 26:4

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries