תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ סִיוָן | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Sivan (1877)

Yiddish (source) English (translation)

אַתָּה נִגְלֵיתָ בַּעֲנַן כְּבוֺדֶךָ עַל הַר סִינַי, רבש״ע דו האָסט ערשײַנט צו דײַן פאָלק יִשְׂרָאֵל אוֺיף דעם בּאַרג סִינַי, און האָסט זײ די הײליגע תּוֺרָה געגעבּן דעם זעקסטן טאָג אין חוֺדֶשׁ סִיוָן, װאָס מיר קומען יעצט בּענטשן און הײליגן. דרום ליבּער גאָט געדענק אונז דעם זְכוּת װאָס מיר האָבּן דײַן ליבּע הײליגע תּוֺרָה מְקַבֵּל געװען, און מיר זײַנען דיר געװאָרן אַ געליבּטע פאָלק, אָבּער װען דו בּיסט צו יִשְׁמָעֵאל׳ן מיט עֵשָׂו׳ן געגאנגען, האָבּן זײ די תּוֺרָה ניט געװאָלט נעמען. דרום דערמאַן אונז דעם זְכוּת און בּענטש אונז, און ערלײַכט אונזערע קינדער די אוֺיגן צו דער תּוֺרָה, אַז זיי זאָלן האַלטן דײַנע מִצְוֺת, און ערבּאַרעם זיך איבּער אונז, װאָס מיר זײַנען יעצט געגליכן צו אַ אִשָּׁה װאָס איר מאַן איז אין אַ װײַטע װעג אַװעק גערײַזט, און האָט איר איבּערגעלאָזט אין אָרעמק‎ײַט און אין פײַן, זי טוט האָפן אַלע טאָג אַז איר מאַן װעט קומען, און איר מַזָּל װעט דערהוֺיבּן װערן. אַזוֺי אוֺיך מיר דײַן פאָלק יִשְׂרָאֵל, הַגֲם דו האָסט זיך דערװײַטערט פון אונז און מיר זײַנען יעצט געגליכן װי אַ אַלְמָנָה חַיָּה. אָבּער מיר האָפן צו דיר ליבּער גאָט, אַז דו װעסט זיך אומקערן צו אונז, און דו װעסט װידער רײדן מיט אונז פֶּה אֶל פֶּה, אַזוֺי װי דו האָסט מיט אונז גערעט אוֺיף דעם בּאַרג סִינַי, און דו װעסט בּוֺיען דײַן קרוֺינשטאָט יְרוּשָׁלַיִם גיך און בּאַלד, און די שײנקײַט פון דײַן פאָלק, דעם בֵּית הַמִקְדָשׁ, זאָלסטו אונז בּוֺיען אַז מיר זאָלן דיר ווֺידער דינען װי אַמאָל, וּכְשָׁנִים קַדְמוֺנִיּוֺת װי אין די פריערדיקע יאָרן, אָמֵן סֶלָה.
You appeared in the cloud of your kavod[1]literally “honor” and often translated as “Glory.” “Resplendent spirit” may more accurately convey its meaning. on Mt. Sinai and gave us the Holy Torah on the 6th day of the month of Sivan, the month that we are now blessing and sanctifying. Dear God, remember us in the merit of our having received your Holy Torah, and of having become your beloved nation. When you [first] went to Yishma’el and Esav, they didn’t want to accept your Torah. Therefore, in this merit remember favorably and bless us. Enlighten our children’s eyes to Torah, that they should keep your mitsvot. Be merciful over us for we are likened to a woman whose husband has gone on a long journey and left her in poverty and pain. She hopes every day that her husband will come and that her fortune will be raised. So, too, is your nation Yisra’el. You have distanced yourself from us, we are likened to a living widow. [But] we hope in you, dear God, that you will turn toward us, and will again talk to us “mouth to mouth,” the way you spoke to us on Mt. Sinai. Rebuild your crown city, the beloved Yerushalayim, quickly and soon, and may the beauty of your nation, the Holy Temple, be built for us so that we can serve you as we did in previous years. Amen. Selah.

תּוֺרָה תּוֺרָה! גײ אַרוֺיף אין הימל און זײ אַ מֵלִיץ טוֺב פאַר דײַנע קינדער יִשְׂרָאֵל, און דערמאָן פאַר דעם רִבּוֺן הָעוֺלָמִים װיפל בּלוט עס איז פון זײ פאַרגאָסן געװאָרן פון דײַנט װעגן אין חוֺדֶשׁ סִיוָן און װיפל צַדִּיקִים זײַנען אוֺיף קִידּוּשׁ הַשֵּׁם אומגעקומען, און װיפל בּלוט פון קלײַנע קינדער, װאָס מען האָט זײ אוֺיף דער מוטערס בּרוסט געטוֺיט, װאָס עס איז ניט מעגלעך פאָרצושטעלן די װײטאָגן װאָס מיר האָבּן אין יענע צײַטן געהאַט, און דאָס איז אַלץ געװעזן, װײַל זײ האָבּן ניט געװאלט מְחַלֵּל זײַן דעם הײליגן בְּרִית פון די תּוֺרָה, און פאַרשטערן אירע געזעצן. דרום געהערסטו צו דערמאנען דעם זְכוּת פאַר דעם כִּסֵא הַכָּבוֺד, אַז עס זאל געגליכן זײַן די בּלוט, װי די בּלוט פון די קָרְבָּנוֺת װאָס מען פלעגט שפריצען אוֺיף דעם מִזְבֵּחַ. עֲשֵׂה לְמַעַן תִּינוֺקוֺת שֶׁל בֵּית רַבָּן, טו פון װעגן די קליינע קינדער, װאָס זײ לערנען אין חֵדֶר דײַן הײליגע תּוֺרָה, און בּענטש אוֺיף אונז דעם חוֺדֶשׁ סִיוָן, אַז מיר זאָלן זוֺכֶה זײן גוטע קינדער צו האָבּן, און מיר זאָלן זײ קענען מְגַדֵּל זײן צו דײַן ליבּע תּוֺרָה און צו מַעֲשִׂים טוֺבִים, וְנֹאמַר אָמֵן.
Torah, Torah! Go up in heaven and be an intercessor for your children, Yisra’el. Remind the Master of the Cosmos how much blood has been spilled on your behalf in the month of Sivan. How many righteous ones were martyred for the sanctification of your Name and how much blood of small children killed at their mother’s breast? It is impossible to imagine the suffering that we had in those times, because they did not want to desecrate your Holy Covenant of the Torah, nor to mar her laws. Therefore, it is fitting for you to recall this merit before the Holy Throne. This blood should be likened to the blood of the sacrificial offerings that were sprinkled on the altar. Do it for the sake of the small school children that learn your Holy Torah. Bless us this month of Sivan, that we should merit to have good children and be able to raise them in your beloved Torah, to good deeds. We say Amen.

To the best of my ability, this is a faithful transcription of the תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ סִיוָן (“Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Sivan”) which appeared in תחנות מקרא קודש (Teḥinot Miqra Ḳodesh, Widow and Brothers Romm, Vilna 1877) before its adaptation in Shas Tkhine Ḥadashe (Ben-Tsiyon Alfes 1910), the source from which this translation was made. English translation adapted slightly from Techinas: A Voice from the Heart “As Only A Woman Can Pray” by Rivka Zakutinsky (Aura Press, 1992). –A.N. Varady

Source(s)

Notes   [ + ]

  1. literally “honor” and often translated as “Glory.” “Resplendent spirit” may more accurately convey its meaning.

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא