Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   📜︎ Prayers During Torah Reading Services   //   Shabbat Məvorkhim   //   תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֹדֶשׁ טֵבֵת | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Tevet (1877)

תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֹדֶשׁ טֵבֵת | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Tevet (1877)

https://opensiddur.org/?p=18455 תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֹדֶשׁ טֵבֵת | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Tevet (1877) 2017-12-16 16:56:37 To the best of my ability, this is a faithful transcription of the תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ טֵבֵת ("Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Tevet") which appeared in תחנות מקרא קודש (<em>Teḥinot Miqra Qodesh</em>, Widow and Brothers Romm, Vilna 1877). English translation adapted slightly from <em>Techinas: A Voice from the Heart "As Only A Woman Can Pray"</em> by Rivka Zakutinsky (Aura Press, 1992). --A.N. Varady Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Unknown Author(s) https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Shabbat Məvorkhim Rosh Ḥodesh Tevet (טֵבֵת) תחינות tkhines paraliturgical birkat haḥodesh Rain new moon שבת מבורכים shabbat mevorkhim תחינות teḥinot 57th century A.M. paraliturgical teḥinot Yiddish vernacular prayer in the merit of our ancestors Mazal G'di Capricorn winter Tribe of Dan Uriel 19th century C.E. Bilhah judgement Avraham Avinu
TABLE HELP

Source (Yiddish)Translation (English)
אֱלֹהִים בְּרֹב רַחֲמֶיךָ הוֹשִׁיעֵנוּ מִצָּרוֹתֵינוּ, ליבּער גאָט מיט דײַן גרױס רַחֲמָנוּת העלף אונז פון אונזערע צָרוֹת, ווען מיר קומען פאר דיר יעצט דעם חוֹדֶשׁ טֵבֵת הײליגן און בענטשן, װאָס אין דעם חוֹדֶשׁ איז אַבְרָהָם אָבִינוּ געשטאָרבּן, דרום רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם געדענק אונז זײַן זְכוּת, װאָס ער האָט זיך געלאָזט אין קאלך אױװן װארפן פון וועגן דײַן ליבּן נאָמען, װען נִמְרוֹד הָרָשָׁע איז אױפגעשטאנען אױף אים, אזוי האָסטו געשיקט דײַן הילף עס זאָל קילן דאָס פײַער פון דעם קאלך אױװן, און אַבְרָהָם זאָל נִיצּוֹל װערן (ניט קײן מלאך איז געשיקט געװארן צו העלפן אים נאר הַשֵׁם יִתְבָּרֵךְ אלײן, װי אין מדרש שטײט),
Elohim, with your great compassion deliver us from our troubles, when we come now to bless the month of Tevet. Our forefather Avraham died in this month, therefore, Master of the Cosmos, remember us in his merit that he allowed himself be thrown into the fiery furnace for the sake of your beloved Name. When the wicked Nimrod arose against him, you sent your help to cool the fire of the furnace, that Avraham be saved. (Not by a saving angel, only by Hashem, may they be blessed, as it states in Midrash.)[1] Tanna debe Eliyahu, ch. 1 (p.62-63, JPS), Eliyahu Rabba ch. (5) 6, p. 27. 
אזוי רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם זאָלסטו בּאהיטן אונז אלע חֲדָשִׁים פון א גאנץ יאָר, פון שְׂרֵיפוֹת און מַגֵּיפוֹת און הֶזֵּיקוֹת, אז עס זאָל ניט שׁוֹלֵט זײַן אין קײן שטובּ מֵאֲחֵינוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל קײן פײַער און קײן שׁוּם שרעק, נאָר עס זאָל לײַכטן אונזער מַזָּל אזױ װי דער מאָרגן שטערן אין הימל, און װי די זון אין מיטן טאָג, אז קײן שׂוֹנֵא זאָל איבּער אונז ניט דערפרײט װערן.
So too, Master of the Cosmos, protect us all the months of the entire year, from fires, plagues and losses. Nor should any fire or fright rule in any home of our brethren, the children of Yisra’el. May our fortune (mazal) shine like the morning star in heaven and like the midday sun, so that no enemy be able to gloat over us.
אֵל פּוֹדֶה מִכׇּל צָרָה, גאָט װאָס ערלײזט זײַן פאָלק יִשְׂרָאֵל פון אלע לײַד, ווען מיר קומען פאר דיר יעצט דעם חוֹדֶשׁ טֵבֵת בּענטשן, װאָס אין דעם חוֹדֶשׁ זײַנען אונז פיל אומגליקן געשען, אײנס איז אז דעם נײַנטן טאָג זײַנען געשטאָרבּן עֶזְרָא הַסּוֹפֵר און נְחֶמְיָה בֶּן חֲכַלְיָה, װאָס זײ האָבּן דעם צװײטן בֵּית הַמִקְדָשׁ געבּױט, און האָבּן די אידן פון גָלוּת בָּבֶל ארויסגענומען. יעצט דערמאָן אונז רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם זײער זְכוּת און דערבּארעם זיך איבּער אונז, שיק אונז דעם גוֹאֵל צֶדֶק בִּמְהֵרָה בְיָמֵינו אָמֵן.
El who frees their nation Yisra’el from all suffering, we come before you now to bless the month of Tevet. In this month many catastrophes happened. One is that on the ninth day Ezra the Scribe and Neḥemiah the son of Hakhal-Yah who rebuilt the Beit haMiqdash and took the Jews out of the Babylonian exile died. Master of the Cosmos, remember us in their merit and be merciful unto us. Send us the righteous redeemer, quickly in our day. Amen.
דער צװײטער אומגליק האָט אונז אין דעם חוֹדֶשׁ געשען, אז דעם צענטן טאָג אין חוֹדֶשׁ האָט נְבוּכַדְנֶאצַר מֶלֶךְ בָּבֶל בּאלאגערט מיט זײַנע חַייָלוֹת אױף אונזער קרױן שטאָט יְרוּשָׁלַיִם, װײ איז אונז, װײ איז צו אונזערע יארן, אז עס איז צוגענומען געװאָרן די קרױן פון אונזער קאָפּ, איז דרום טוּען מיר אלע יאָר אין דעם טאָג א תַּעֲנִית פאסטן, בִּכְדֵי הַשֵׁם יִתְבָּרֵךְ זאָל זיך אױף אונז דערבּארעמען און אומקערן אונז צו אונזער לאנד.
The second misfortune that happened in this month is that on the 10th day Nebukhadnezzar, King of Babylon, laid siege with his soldiers to our capital city, Jerusalem! Woe is to us and woe is to our years, that our crown has been taken from our head. Every year we fast on this day, so that Hashem, may their name be blessed, have mercy upon us and return us to our land.
װידער א גרױסער אומגליק, װאָס דעם פערצנטן טאָג אין חוֹדֶשׁ האָט מען אין שְׁפַּאנְיָא אָנגעטאָן גרױסע יִסוּרִים און נאָכהער פארבּרענט נײַן הונדרעט פופציג אידן. רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, הֲלָעַד יֶעְשַׁן אָפֶּךָ? צי בּיז אײבּיג װעט דען דײַן גרױס צאָרן אױף אונז בּרענען? ערװעק שױן דײַן דערבּארעמקײַט וּפְדֵה אֱלֹהִים אֶת יִשְׂרָאֵל מִכׇּל צָרוֹתָיו, ערלײז גאָט דײַן פאָלק יִשְׂרָאֵל פון אלע זײערע צָרוֹת, און אױך מײַן מאן און מײַנע קינדער צוּוישן זײ. און אזוי װי דו האָסט ארױפגעגאָסן גרױס חֵן אױף אֶסְתֵּר הַמַלְכָּה בְּעֵת זי איז גענומען געװאָרן אין דעם חוֹדֶשׁ צום קעניג אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ, אזוי זאָלסטו אױף אונז געבּן דײַן חֵן וְחֶסֶד, און אונזער מַזָּל זאָל אויפגעריכט װערן, צו אלעם גוטן. אָמֵן וְאָמֵן, כֵּן יְהִי רָצון.
Another great catastrophe happened in Spain on the 14th day when 950 Jews were burned in an auto-da-fe. Master of the Cosmos, how long will your anger rage against us? Awaken your mercy and redeem Yisra’el from all its troubles, my husband and my children among them. Just as you poured favor on Queen Esther when she was taken, in this month, to King Aḥashverosh, so too give us your favor and kindness, and let our fortune be set aright for good. So should it be decreed. Amen and Amen.

To the best of my ability, this is a faithful transcription of the תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ טֵבֵת (“Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Tevet”) which appeared in תחנות מקרא קודש (Teḥinot Miqra Ḳodesh, Widow and Brothers Romm, Vilna 1877). English translation adapted slightly from Techinas: A Voice from the Heart “As Only A Woman Can Pray” by Rivka Zakutinsky (Aura Press, 1992). –A.N. Varady

Source

Loading
Loading

Notes

Notes
1Tanna debe Eliyahu, ch. 1 (p.62-63, JPS), Eliyahu Rabba ch. (5) 6, p. 27.

 

 

Comments, Corrections, and Queries