תחנה אײדער אפרויא גײט אין טבילת מצוה | Tkhine for when a Woman Goes to Immerse in the Mikve (1910)

Yiddish (source) English (translation)

גרױסער גאָט! דוּרך װאסער האָסטוּ גרױסע נִסִים געװיזען פיל מאָל, דער צַדִיק נֹחַ איז ניצוּל גיװאָרן פוּן מַבּוּל, מֹשֶׁה רַבֵּינוּ איז ארױס געצױגען גיװאָרין פוּן װאסער, דער בּרוּנען פוּן מִרְיָם איז גיגאנגען מיט דיא יוּדען אין דער מִדְבָּר װאסער, װײַז הײַנט אױך דײַן נֵס איך זאָל גיהאָלפען װערין דוּרך דאָס װאסער, צוּ געװינען א זוּהן װאָס זאָל זײַן א צַדִיק תָּמִים, ער זאָל לערנען תּוֺרָה טאָג אוּנ נאכט, ער זאָל מיר בּעלײַכטען לְאַחַר אַרִיכַת יָמַי אגלײַכע װעג אין גַן עֵדֶן ארײַן, איך זאָל דוּרך זײַן זְכוּת זוֺכֶה זײַן צוּ זיצען מיט די אִמָהוֺת אין אײן מֵחִיצָה בָּעוֺלָם הַבָּא אָמֵן׃
Great God! You performed miracles by water many times: the Righteous Noaḥ was saved from the flood, Moshe our Master was drawn from the water, the Well of Miriam went along with the Jews through the desert [providing] water. Show your miracle today too, [that] I be helped through these waters, to be rewarded with a son who will be wholesomely righteous, who will learn Torah day and night, [and] who will illuminate for me after my long days a straight path into Paradise[1]also an allusion to reciting Kaddish. In his merit, may I merit to sit with the Matriarchs in one company in the World to Come — Amen.

“Tkhine for when a Woman Goes to Immerse in the Mikve” by an unknown author is a faithful transcription of the tkhine published in Rokhl m’vakoh al boneho (Raḥel Weeps for her Children), Vilna, 1910. I have transcribed it without any changes from The Merit of Our Mothers בזכות אמהות A Bilingual Anthology of Jewish Women’s Prayers, compiled by Rabbi Tracy Guren Klirs, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1992. shgiyot mi yavin, ministarot nakeni. Translated by Baruch Jean Thaler.

Source

Notes   [ + ]

  1. also an allusion to reciting Kaddish

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא