תפילה (ישראלית) לפני הכניסה לקלפי (למאמין וללא מאמין)‏ | Prayer before entering the voting booth in Israel (for believers and non-believers)

Hebrew (source) English (translation)

יהי רצון [מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותנו ואמותנו] שהפתק אשר שם אנכי בקלפי יצטרף לעוד אלפי פתקים שיבטיחו מנהיגות שפויה שתחזק את הערכים הדמוקרטיים, תשאף לשלום עם שכנינו, תפריד דת ומדינה, תדאג לחלשים ותגן על העובדים, תילחם בשחיתות ותנהיג באמצעות הדוגמא האישית.
May it be the will [before the Lord our God and the God of our ancestors] that this ticket which I am placing in my ballot will join thousands of other tickets that will promise reasoned leadership that will strengthen democratic values, aspire towards peace with our neighbors, separate religion and state, be concerned with the weak and protect the laborers, fight corruption and exercise leadership through personal role modeling.

ויהי רצון [מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותנו ואמותנו] שהעם היושב בציון יזכה לשנים של חופש, שקט, עשייה, חינוך ובריאות טובה ושילדינו לא יפחדו כלל.‏
May it be the will [before the Lord our God and the God of our ancestors] that the nation sitting in Zion will merit years of freedom, quiet, productivity, education and good health and that our children may never fear at all.

Prayer by Chaim Hames. Translation by Jonah Rank.

1 comment to תפילה (ישראלית) לפני הכניסה לקלפי (למאמין וללא מאמין)‏ | Prayer before entering the voting booth in Israel (for believers and non-believers)

  • TRANSLATION:
    May it be the will [before the Lord our God and the God of our ancestors] that this ticket which I am placing in my ballot will join thousands of other tickets that will promise reasoned leadership that will strengthen democratic values, aspire towards peace with our neighbors, separate religion and state, be concerned with the weak and protect the laborers, fight corruption and exercise leadership through personal role modeling. May it be the will [before the Lord our God and the God of our ancestors] that the nation sitting in Zion will merit years of freedom, quiet, productivity, education and good health and that our children may never fear at all.

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא