Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   📜︎ Prayers During Torah Reading Services   //   Shabbat Məvorkhim   //   תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֹדֶשׁ אַדָר רִאשׁוֹן | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Adar א on Leap Years (1877)

תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֹדֶשׁ אַדָר רִאשׁוֹן | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Adar א on Leap Years (1877)

https://opensiddur.org/?p=18822 תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֹדֶשׁ אַדָר רִאשׁוֹן | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Adar א on Leap Years (1877) 2018-02-12 21:36:04 To the best of my ability, this is a faithful transcription of the תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ אַדָר רִאשׁוֹן ("Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Adar I") which appeared in תחנות מקרא קודש (<em>Teḥinot Miqra Qodesh</em>, Widow and Brothers Romm, Vilna 1877). English translation adapted slightly from <em>Techinas: A Voice from the Heart "As Only A Woman Can Pray"</em> by Rivka Zakutinsky (Aura Press, 1992). --A.N. Varady Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Unknown Author(s) https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Shabbat Məvorkhim Rosh Ḥodesh Adar (אַדָר) Alef &amp; Bet 19th century C.E. תחינות tkhines new moon שבת מבורכים shabbat mevorkhim תחינות teḥinot 57th century A.M. paraliturgical teḥinot Yiddish vernacular prayer Bilhah In the merit of Moshe Rabbeinu paraliturgical birkat haḥodesh Pisces Naphtali Mazal Dagim
TABLE HELP

Yiddish (source)Translation (English)
מֶלֶךְ בַּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד, קעניג װעלכער האָט מיט רעכט געשטעלט די װעלט, ער איז ניט נוֹשֵׂא פָּנִים קײנעם, אוּן נעמט ניט קײן שׁוֹחַד, אוּן איז מְדַקְדֵק מיט זײַנע צַדִּיקִים אױף א האָר. מיר קוּמען יעצט דעם חוֹדֶשׁ אֲדָר בּענטשן אוּן הײליגן, װאָס אין דעם חוֹדֶשׁ איז מֹשֶׁה רַבֵּינוּ ע״ה געשטאָרבּן פאר דעם װאָס ער האָט דעם שטײן געשלאָגן עס זאָל װאסער געבּן. ער האָט בּאדארפט נאָר רעדן צוּם שטײן, אזױ װי דוּ האָסט אים געבּאָטן, בִּכְדֵי אידן זאָלן פוּן דעם נעמען א לערנוּנג, מַה דאָך אױף א שטײן האָט געװירקט רײד ער זאָל טאָן דעם רָצוֹן הַבּוֹרֵא, א פְּשִׁיטָא אז אױף א מענטשן דאךף געװיס װירקן דִבְרֵי מוּסָר וְתוֹכָחָה, אֲפִילוּ װען זײַן הארץ איז הארט װי א שטײן, ניט מ׳זאָל אים דארפן שלאָגן מיט א שטעקן, דאָס הײסט ברײנגן אױף אים יִסוּרִים, נאָכהער װעט ער ערשט טאָן תְּשׁוּבָה. דרוּם טוּט אוּנז א גרױס פארכט אוּן ציטערניש אָננעמען, װען מיר טוּען זיך דאָס בּאטראכטן אין אוּנזער הארץ, װאָס פאר עֲוֺנוֹת אוּן חַטָּאִים אוּן פְּשָׁעִים מיר האָבּן געטאָן. מַה דאָך דוּ האָסט מֹשֶׁה רַבֵּינוּ ע״ה ניט נוֹשֵׂא פָּנִים געװען, איז דאָך שױן געװיס לְגַבֵּי אוּנז, װאָס מיר זײַנען פוּל מיט זינד. אױ לָנוּ כִּי נוֹאַלְנוּ, װײ איז אוּנז, אז מיר זײַנען פארנארישט געװאָרן.
The king who established the world with justice is never biased and never take bribes. He is exacting with his righteous ones to a hair’s breadth. We come now to bless and sanctify the month in which Moshe, our teacher, died, because he struck the rock to give forth water.[1] Cf. Numbers 20:1-13  He needed only to speak to the rock, the way you commanded him. That could have been a lesson for Jews. Imagine if even a stone reacts to speech, how much more should a person react to words of instruction and chastisement to do the will of the Creator. Let not the heart be hardened like a rock, meaning that it must be brought to suffering before it repents. Therefore, we become very fearful and we tremble when we search our hearts for what kind of iniquities, transgressions and willful sins we have done. You showed no bias to even Moshe our teacher. There is so much against us, we are full of sins. Woe is to us, that we became such fools.
קוּם, שטײ אױף מֹשֶׁה רַבֵּינוּ, אוּן עפן אױף די טױערן פוּן הימל ארײַנצוּלאָזן אוּנזערע תְּפִלּוֹת וּבַקָּשׁוֹת װאָס מיר טוּען יעצט בּעטן, אוּן זע דײַנע שאָף (בְּנֵי יִשְׂרָאֵל) װאָס דוּ האָסט זײ געפּאשעט אין דער מִדְבָּר, אוּן האָסט פוּן זײ פיל צַעַר געליטן. זײ שטײען יעצט מיט א בּיטערע הארץ אוּן א צוּבּראָכענע געמיט, אוּן פאָדערן פוּן דיר אז דוּ זאָלסט פוּן זײערט װעגן בּעטן די מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הקבּ״ה, אז ער זאָל אוּנז בּענטשן דעם חוֹדֶשׁ אֲדָר צוּ אלעם גוּטן, אוּן עס זאָל אוּנז עפענען די טױערן פוּן רַחֲמִים אוּן די טױערן פוּן חֵן, אוּן די טױערן פוּן לעבּן אוּן פוּן געזוּנט אוּן פוּן פַּרְנָסָה אוּן הַצְלָחָה, אזױ װי אין פָּסוּק שטײט יִפְתַּח יְיָ לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב, גאָט װעט דיר עפענען זײַן גוּטן אוֹצָר. דאָס אלעס זאָל גאָט טאָן װעגן דײַן זְכוּת, אז דוּ בּיסט א שליח געװען ארױספירן אוּנז פוּן מִצְרַיִם אוּן דערנענטערט אוּנז צוּ דעם בּארג סִינַי, אוּן געגעבּן אוּנז די הײליגע תּוֹרָה לערנען אוּן די הײליגע מִצְוֺת, אוּן האָסט געהאט פוּן אוּנז פיל מיה אוּן טִרְחָה. װען די אידן האָבּן געזינדיגט האָסטוּ פאר זײ גאָט געבּעטן, אזױ שטיי אױף יעצט אוּן בּעט פאר כְּלַל יִשְׂרָאֵל, אז דער חוֹדֶשׁ אֲדָר, װאָס מיר טוּען יעצט בּענטשן, זאָל געבּענטשט װערן פוּן גאָט בּ״ה, אוּן אזױ װי צוּליבּ דײַן זְכוּת האָט השי״ת געמאכט רעגענען דעם מָן פוּן הימל, אזױ זאָל ער יעצט אױף אוּנז רעגענען שֶׁפָע בְּרָכָה אוּן הַצְלָחָה אין אלע אונזערע װערק, אז מיר זאָלן חָלִילָה צוּ קײן פרעמדן טיש ניט דארפן אָנקומען, אוּן עס זאָל פוּל װערן אונזערע אוֹצְרוֹת מיט זאטקײַט, אוּן אױךְ אינזערע הענט זאָלן פוּל װערן מיט גאָט׳ס בְּרָכָה, אָמֵן.
Stand up, Moshe our teacher, and open the heavenly doors to let in our prayers and requests. See Yisra’el, your sheep, whom you fed in the desert, and from whom you suffered greatly. They stand now with a bitter heart and broken spirit, and they request of you that you should plead before the king on their behalf, before the King of all kings the blessed Holy One that he should bless us this month of Adar with all that is good. Open for us the doors of mercy, and the doors of favor, and the doors of life, and health, and sustenance, and success. As it says, “YHVH will open for you his good treasure.”[2] Deuteronomy 28:12 partial  All this God will do because of your merit, because you were the messenger that took us out of Mitsrayim and brought us to Mt. Sinai. You gave us the holy Torah, taught us the holy mitsvot, even though we caused you much aggravation. When the Jews sinned you entreated God on their behalf. So too stand up now and plead for Yisra’el that this month of Adar, that we are sanctifying, should be blessed by God. Just as in your merit [Moshe], Hashem (may their Name be praised) made the manna rain from Heaven, so should Hashem now rain upon us abundance, blessings, and success in all our work. Let us not have to be beholden to others and let our storehouses become full. May our hands also become full with God’s blessing. Amen.

To the best of my ability, this is a faithful transcription of the תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ אַדָר רִאשׁוֹן (“Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Adar I”) which appeared in תחנות מקרא קודש (Teḥinot Miqra Ḳodesh, Widow and Brothers Romm, Vilna 1877) before its adaptation in Shas Tkhine Ḥadashe, the source from which this translation was made. English translation adapted slightly from Techinas: A Voice from the Heart “As Only A Woman Can Pray” by Rivka Zakutinsky (Aura Press, 1992). –A.N. Varady

Source

Loading
Loading

Notes

Notes
1Cf. Numbers 20:1-13
2Deuteronomy 28:12 partial

 

 

Comments, Corrections, and Queries