Search
Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   📜︎ Prayers During Torah Reading Services   //   Shabbat Məvorkhim

תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֹדֶשׁ שְׁבָט | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Shvat (1877)

https://opensiddur.org/?p=18484 תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֹדֶשׁ שְׁבָט | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Shvat (1877) 2018-01-09 09:31:13 To the best of my ability, this is a faithful transcription of the תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ שְׁבָט ("Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Shvat") which appeared in תחנות מקרא קודש (<em>Teḥinot Miqra Qodesh</em>, Widow and Brothers Romm, Vilna 1877). English translation adapted slightly from <em>Techinas: A Voice from the Heart "As Only A Woman Can Pray"</em> by Rivka Zakutinsky (Aura Press, 1992). --A.N. Varady Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Unknown Author(s) https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Shabbat Məvorkhim Rosh Ḥodesh Shəvat (שְׁבָט) Zilpah Mazal D'li Aquarius paraliturgical birkat haḥodesh 19th century C.E. תחינות tkhines new moon שבת מבורכים shabbat mevorkhim תחינות teḥinot 57th century A.M. paraliturgical teḥinot Yiddish vernacular prayer In the merit of Moshe Rabbeinu Asher
Source (Yiddish) Translation (English)
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, עס זאָל זײַן דער װילן פאר דיר אונזער גאָט און דער גאָט פון אונזערע עלטערן, דו זאָלסט אױף אונז בּענטשן דעם חוֹדֶשׁ שְׁבָט, און עס זאָל פאר דיר דערמאָנט ווערן דער זְכוּת פון מֹשֶׁה רַבֵּינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם, װאָס אײדער ער איז געשטאָרבּן (ז׳ אדר) האָט ער אין דעם חוֹדֶשׁ אָנגעהױבּן איבּער׳חַזֶר׳ן מיט די אידן די תּוֹרָה װאָס ער האָט זײ געלערנט, און האָט זײ געזאָגט טיפע און װארעמע מוּסָר אז זײ זאָלן אין רעכטן װעג גײן.
May it be your will, YHVH our elo’ah, elo’ah of our ancestors, to bless this month of Shvat for us, in the merit of Moshe our teacher who in this month, before he passed away on the 7th of Adar, began reviewing with the Jews the Torah that he taught them. He gave them deep and stirring instructions (mussar) so that they might go in the correct path.
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, װײ איז צו אונז, אז מיר האָבּן יעצט ניט קײן נָבִיא, װאָס ער זאָל אונז זאָגן מוּסָר אױף אונזערע בּײזע מַעֲשִׂים און זאָל אונז דעם גוטן װעג װײַזן, און װען מיר טוען זיך אלײן בּאסראכטן אונזערע חַטָּאִים וַעֲוֺנוֹת וּפְשָׁעִים װאָס מיר האָבּן געזינדיקט און פארקרימט די רעכטע װעג, טוט אונז אָנכאפּן א ציטערניש און א פאָרכט, מיר װײסן ניט װי אונזער פָּנִים צו פארשטעלן מַחֲמַת גרױס שאנדע, װאו זאָלן מיר זיך פארבּאָרגן, װאו זאָלן מיר פון דײַן גרױס צאָרן אנטלױפן, זאָלן מיר גאנץ הױך מיט א לופט־בּאלאָן פליען, בּיסטו אױך דאָרטן; זאָלן מיר אין דער טיפעניש פון דער ערד גײן, בּיסטו אױך דאָרטן; זאָלן מיר אין טיפעניש פון יַם שװימן, װעט מיר דאָרטן אױך דײַן האנט טרעפן. און װען איך וועל מיר טראכטן, דאָס פינסטערניש װעט מיר צודעקן אז דו װעסט מיר ניט זען, שטײט אין הײליגע שריפטן גַם חֹשֶׁךְ לֹא יַחֲשִׁיךְ מִמֶּךָּ, קײן פינסטערניש איז פאר דיר גאָט ניט פינסטער, און די נאכט איז פאר דיר ליכטיג. דרום רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, האָבּ איך ניט װאו צו לױפן נאָר צו דיר אלײן, דו זאָלסט אױסשטעקן דײַן הײליגן ארם צו נעמען מײַן תּשׁוּבָה, כִּי אַתָּה רב חֶסֶד וּמַרְבֶּה לִסְלוֺחַ, װײַל דו בּיסט פול מיט חֶסֶד און רַחֲמִים, האָבּ אױף אונז רַחֲמָנוּת, אָמֵן סֶלָה.
Master of the Cosmos, woe is to us, that we don’t have a prophet now, that can give us instruction for our evil deeds and show us the good way. We tremble and are afraid when we reflect upon our transgressions, our sins, our failures, and our distortions of the right way. We don’t know how to disguise our face because of our great shame. Where can we hide? Where can we run from your great wrath? Should we flee to the heights? You are there too. Should we go into the depths of the earth? You are there too. Should we swim into the bottom of the ocean? Your hand will also meet me there. When I think that the darkness will cover me, that you won’t see me, the Holy Scriptures say, “Any darkness is not dark for you, God.”[1] Psalms 139:12  The night is light for you. Master of the Cosmos, I have nowhere to run, only to you alone. Stretch out your holy arm to accept my repentance. Because you are full of kindness and mercy, have pity upon us. Amen. Selah.
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, װען מיר קומען פאר דיר יעצט בּענטשן און הײליגן דעם חוֹדֶשׁ שְׁבָט, װאָס אין דעם פופצנטן טאָג פון דעם חוֹדֶשׁ איז רֹאשׁ הַשָׁנָה צו די בּױמער, געדענק אונז דעם זְכוּת װאָס מיר טוען אױף דעם טאָג דיר לױבּן אױף די פֵּירוֹת פון די בּױמער. בִּזְכוּת זֶה בּענטש, ליבּער גאָט, די פרוכט פון די בּױמער, אז זײ זאָלן אױסציען זײער בּליאונג, און זאָלן מאכן װאקסן הײַנטיגס יאָר זײערע פֵּירוֹת צו ערקװיקען דעם מענטשן.
Master of the Cosmos, we come to you now to bless and sanctify the month of Shvat. The 15th day of Shvat (Tu Bishvat) is the New Year for the Trees. Remember us in the merit of this day, when we praise you for the fruit of the trees. In this merit dear God, bless the fruit of the trees, that they should spread their blossoms. Make this a fruitful year and awaken people to your glory.
און אױך בּאהיט דײַן פאָלק יִשְׂרָאֵל אז די קעלט פון דעם חוֹדֶשׁ זאָל זײ ניט שאָדן, אלע די װאָס פאָרן אין װעג זאָל זײ ניט בּאגעגענען דער טױט פון די קעלט, און זאָלסט זײ פירן אױף דעם גלײַכן װעג, אז זײ זאָלן ניט פאראירט ווערן דורך דעם שנײ אין א שלעכטע װעג. און אױך די אידישע קלײנע קינדער װאָס אין שטאָט זײַנען, זאָל זײ ניט שאָדן די קעלט, עס זאָל זײ חָלִילָה צו א שלאפקײַט ניט ברענגן.
Watch your nation Yisra’el that the cold of this month not hurt them. All those that travel, let them not die of the cold and lead them in the straight path. They should not stray in the wrong direction because of the snow. Let the small Jewish children that are in the city not be hurt, nor, God forbid, brought to sickness by the cold.
וּבִזְכוּת װאָס מיר װעלן מאכן פיל בְּרָכוֹת אױף די פֵּירוֹת צו לױבּן דײַן הײליגן נאָמען, זאָלסטו שיקן דײַן בְּרָכָה מיר זאָלן האָבּן שָׁלוֹם און פַּרְנָסָה טוֹבָה און די גְאוּלָה אױף כׇּל יִשְׂרָאֵל, אָמֵן, כֵּן יְהִי רָצוֹן.
In the merit that we will make blessings on the fruit to praise your holy name, bless us and give us your gift of peace and a good livelihood and send the redemption for all Yisra’el. Amen, may it be your will.

To the best of my ability, this is a faithful transcription of the תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ שְׁבָט (“Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Shvat”) which appeared in תחנות מקרא קודש (Teḥinot Miqra Ḳodesh, Widow and Brothers Romm, Vilna 1877). English translation adapted slightly from Techinas: A Voice from the Heart “As Only A Woman Can Pray” by Rivka Zakutinsky (Aura Press, 1992). –A.N. Varady

Source

Loading
Loading

Notes

Notes
1 Psalms 139:12

 PDF (or Print)

 
 
 

 

Comments, Corrections, and Queries