Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   👂︎ Public Readings, Sources, and Cantillation   //   Festival & Fast Day Readings   //   Readings for Civic Days on Civil Calendars   //   US Independence Day Readings   //   💬 The Bill of Rights of the United States (1791, with translations in Hebrew and Yiddish by Judah David Eisenstein 1891)

💬 The Bill of Rights of the United States (1791, with translations in Hebrew and Yiddish by Judah David Eisenstein 1891)

TABLE HELP

Source (English)Translation (Hebrew)Translation (Yiddish)
Article Ⅰ
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.
פרק ראשון.
הקונגריס לא יעשה חוק לבכר איזה דת על דתות אחרות, או למנוע ביד איש לעבוד את אלהיו כחפצו, או לחסום חופש הדיבור, וחופש מכתבי העתים; ולגדור בעד זכות העם להתאסף מבלי לפרוע פרעות, להתאונן רע באזני הממשלה על חוקים מעיקים ועל כל עול הנעשה להם.
ארטיקעל Ⅰ.
קאנגרעס זאל קײנע געזעטצע מאכען װעלכע בעטרעפפען אירגענד אײנע רעליגיאן אונד דערען פרײע אױסאיבונג; אדער װעלכע בעשרענקען דיא פרײהײט צו שפרעכען, אונד דיא פרײהײט דער צײטונגען; אדער װעלכע פערהינדערן דאס רעכט פרידליכער װײזע זיך צו פערזאמלען, אונד דאס פרײע רעכט צו פעטיציאָנען אן דיא רענירונג צור אבהילפע פאן מיסשטענדען.
Article Ⅱ
A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.
פרק שני.
יען כי לכל מדינה חפשית נחוצים חיל צבא שומרי משמרת המדינה ערוכים בכל, לכן לא יקחו מהעם את הזכות להכין ולשאת כלי מלחמה.
ארטיקעל Ⅱ.
דא עס איזט נאטװענדיג אײנע גוט דיסציפלינירטע מיליץ צור זיכערהײט אײנעס פרײען שטאאט, זא זאלל דאס רעכט דעס פאלקעס ואפפען צו טראגען ניכט געשטערט װערדען.
Article Ⅲ
No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by law.
פרק שלישי.
לא יקבעו דירת אנשי חיל בבית, בעת שלום, מבלי הסכמת בעליו, גם לא בעת מלחמה רק באופן אשר ישימו לחוק.
ארטיקעל Ⅲ.
קײן סאלדאט זאל אין פרידענסצײטען אין אײנעם הױזע אהנע דיא צושטימונג דעס אײגענטהימערס אײנקװארטירט װערדען, אונד אין קריגסצײט נור אין זאלכער װײזע װיא עס װירד דורך געזעטץ פארגעשריבען װערדען.
Article Ⅳ
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
פרק רביעי.
לא ישללו מאיזה איש הזכות שיש לו להיות בטוח בגופו בביתו במכתביו וברכושו, שלא יבדקו ולא יחקרו אחריו שלא במשפט; ולא יצװ לתת איש במשמר, רק אם ימצאו בו שמץ דבר קרוב לאמת, ועד מוכיח ע״י שבועת אומן או שבועת בטחון (אפוירם), וירשימו בפרוטרוט את האנשים ואת הדברים שמבקשים לתפוש.
ארטיקעל Ⅳ.
דאס רעכט דער בירגער, געזיכערט צו זײן אין איהרער פערזאן, איהרעם הױזע אונד אײגענטהום, גענען אונגערעכטע זוכונגען אונד בעשלאגנאהמען, זאל ניכט אנגעגריפען װערדען, אונד אײן פערהאפטסבעפעהל קאן נור געמאכט װערדען מיט גוטע גרינדע, װעלכע מוס דורך שװערען אדער פערזיכערונג בעשטעטיגט זײן אונד זאל בעצײכנען גענױא דען ארט זא װיא דיא בעטרעפענדען פערזאנען אונד דיא זאכען װעלכע װערדען אין בעשלאג גענאמען.
Article Ⅴ
No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.
פרק חמישי.
לא יעמידו איש למשפט על דבר רציחה או על עון גדול בטרם חקירה ודרישה של בית דין הגדול (גראנד דשורי) מלבר בענינים הנוגעים לחיל הים והיבשה של ארצות הברית או לחיל שומרי משמרת המדינה העובדים תחת הממשלה בעת מלחמה ובשעת סכנה להעם; גם לא יביאו איש במשפט לדוני שתי פעמים בעד עון אחד, להסתכן בנפשו או בגופו, גם לא יכריחו איש להעיד ולהרשיע את עצמו בפלילות, ולא יגזלו מאיש חייו חופשו ורכושו מבלי חוק ומשפט נכון; נם לא יקחו. רכוש וקנין איש פרטי לצורך כללי מבלי אשר ישלמו מחיר שױו.
ארטיקעל Ⅴ.
נימאנד זאל װעגען אײן מארד—אדער געמײנען פערברעכענס פעראורטהײלט װערדען, װען ניכט דורך בעשלוס דער דשורי (געשװארענסגעריכט), אוסגענאמען אין פאללען װעלכע בעטרעפפען דיא לאנד אונד זעעמאכט אדער דיא מיליץ אין קריגסצײטען; אױך זאל נימאנד ועגען דאסזעלבע פערברעכען צװײא מאל צור פערארטװארטוננ נעצאגען װערדען; אױך זאל נימאנד אין אײן קרימינאלנעזעטץ נעצװאונגען זײן געגען זיך זעלבסט אױסצואגען; אױךּ זאל נימאנד בערױבט װערדען פאן זײן לעבען, אײנענטהום אדער זײן פרײהײט. אהנע אײן געזעטצליכען פראצעס; אױךּ זאל קײן פריװאט אײגענטהום צוגענאמען װערדען פיר פאלקסצװעק אהנע פאסענדע ענטשעדיגונג (בעצאהלונג).
Article Ⅵ
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense.
פרק ששי.
בכל דיני נפשות להנשפט הזכות להשפט מיד בגלוי לפני בית דין של צבור (דשורי) אשר לא ישא פנים, באותה המדינה ואותו המחוז אשר בו נעשתה התועבה, וגבול המחוז יהיה נרשם מקודם ע״י חוק; ויודיעו להנאשם את פרטי דברי השטנה, ויעמידו העדים המעידים נגדו בפניו; ויוכל להכריח את העדים אשר ידעו דבר לטובתו לבוא לבית המשפט להעיד עליו, גם יפקידו לו עורך דין ומליץ בעדו.
ארטיעקל Ⅵ.
אין אללע קרימינאלפאללען זאל דער אנגעקלאנטע דאס רעכט האבען צו אײנען שנעללען אונד עפענטליכען געריכט, פאר אײנע אונפערטײעשע דשורי אין דער שטאאט אונד דער פראװינץ אין װעלכען דאס פערברעכען בעגאנגען װארדען איזט; דיזער דיסטריקט זאל פארהער דורך געזעטץ פעסטגעשטעלט אונד דער אנגעקלאנטע איבער דאס װעזען אונד דיא אורזאכע דער אנקלאנע אױפגעקלערט װערדען; ער זאל מיט דען צײגען געגען איהם קאנפראנטירט װערדען אונד ער זאל קענען, צײגען צו זײנען גינסטען, צװינגען צו ערשײנען, אונד זאל דען הילפע אײנעס אדװאקאטען צו זײנער פערטהײדיגונג האבען.
Article Ⅶ
In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the United States, than according to the rules of the common law.
פרק שביעי.
בדיני ממונות שערך דבר הריב יעלה יותר מעשרים דאלאר, הזכות בידי הנשפטים להשפט בפני בית דין של צבור. שופטי בית דין הגבוה לא יוכלו לבקר אחרי הכרעת בית דין של צבור, רק על פי הדרך אשר יורו החוקים הנוגעים לדיני ממונות.
ארטיקעל Ⅶ.
אין געמײנען נעריטספאללען, װאדער געשטרײט איבערשטײגט צװאנציג דאלאר זאלל האבען דאס רעכט צו אײנער דשורי; אונד קײן פאקט דער דורךּ דשורי ענטשידען איזט, זאל פאן אירגענד אין געריכטסהױז דער פעראײגיגטען שטאאטען אין אנדערער װײזע פערהאנדעלנז װערדען; אלס אין איבעראײנשטימונג מיט דען פארשריפטען דעס געמײנען רעכטעס.
Article Ⅷ
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.
פרק שמיני.
לא יבקשו ערבות בעד סכום יותר מדי, ולא ישימו כסף ענושים יותר מדי, גם לא יענשו בעונש אכזרי ומוזר.
ארטיקעל Ⅷ.
איבערמעסיגע בירגשאפט (בײל) זאל ניכט פערלאנגט װערדען; אױך קײנע איבערמעסיגען שטראפען ערזעצט, זא ויא קײנע גרױזאמען אונד אונגעװעהנליכען בעשטראפונגען פערהענגט װערדען.
Article Ⅸ
The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.
פרק תשיעי.
הזכיות הנזכרות בספר החוקים לא יוצאו מן הכלל זכיות אחרות אשר זכו בהן העם מכבר.
ארטיקעל Ⅸ.
דיא ערװעהנונג געװיסער רעכטע אין דיעזער קאנסטיטושאן זאל ניכט אױסגעלעגט װערדען, אום אנדערע רעכטע דער בירגער, װעלכע זינד אין בעזיטץ, צו בערױבען אדער בעשרענקען.
Article Ⅹ
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.
פרק עשירי.
כל כח ורשיון אשר לא פורש בהחוקים שנתנו לממשלת ארצות הברית וגם לא נאסר להמדינות המיוחדות, הם למשמרת בידי ממשלת מדינה ומדינה בפני עצמה או בידי יושביה.
ארטיקעל Ⅹ.
דיא פאלמאכטען װעלכע דיא קאנסטיטושאן ניבט גיבט צו דיא פעראײנינטען שטאאטען, אונד פערװײגערט ניכט פאן דיא אײנצעלנען שטאאטען, זאללען דען בעטרעפענדען שטאאטען זאװיא דען בירגערן רעזערװירט װערדען.

The Bill of Rights, the first ten amendments to the Constitution of the United States of America, were first adopted in 1791. They were closely modeled on the Commonwealth of Virginia’s Declaration of Rights drafted by George Mason in May 1776. This translation, by Judah David Eisenstein was published in 1891.

Source(s)

Loading

 


 

 

Comments, Corrections, and Queries