די דעקלאראציע פון אומאָפּהענגיקײט | The Declaration of Independence of the United States of America, 1776 (Yiddish translation, 1954)

Translation (Yiddish) Source (English)

די דעקלאראציע פון אומאָפּהענגיקײט
אָנגענומען אײנשטימיק אין קאָנגרעס יולי 4, 1776
The Declaration of Independence
Accepted unanimously in Congress, July 4th, 1776

װען אין לױף פון מענטשלעכע געשעענישן װערט נױטיק פאר אײן פאָלק אױפצולײזן די פּאָליטישע בענדער װאָס האלטן עס פארבונדן מיט אן אנדערן, און צו פארנעמען צװישן די מדינות פון דער ערד דעם באזונדערן און גלײכן שטאנד, צו װעלכן די געזעצן פון דער נאטור און פון דעם גאָט פון דער נאטור בארעכטיקן זײ, פאָדערט א װירדיקע אכטונג פאר די מײנונגען פון דער מענטשהײט, אז זײ זאָלן דערקלערן די סיבות, װאָס האָבן זײ געשטױסן צו דער שײדונג.
When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

מיר האלטן אָט די אמתן פאר זעלבםטפארשטענדלעך, אז אלע מענטשן װערן באשאפן גלײך, אז זײ זײנען באשאנקען פון זײער באשעפער מיט געװיסע ניט־אָפּנעמלעכע רעכט, אז צװישן זײ זײנען לעבן, פרײהײט און דער שטרעבן נאָך גליק. אז כדי צו זיכערן די דאָזיקע רעכט, װערן רעגירונגען אײנגעפירט צװישן מענטשן, װאָס באקומען זײער גערעכטע מאכט דורך דער צושטימונג פון די רעגירטע. אז װען נאָר א פאָרם פון רעגירונג הײבט אן צעשטערן די דאָזיקע צילן, איז עם דאָס רעכט פון פאָלק זי צו ענדערן אָדער אָפּשאפן און אײנצופירן א נײע רעגירונג, אװעקלײגנדיק איר פונדאמענט אױף אזױנע פּרינציפּן און ארגאניזירנדיק איר מאכט אין אזא פאָרם, װאָס זײ װעלן האלטן װי די פּאָסיקסטע צו פארװירקלעכן זײער זיכערקײט און גליק. פאָרזיכט װעט אװדאי דיקטירן, אז לאנג עטאבלירטע רעגירונגען זאָלן ניט געענדערט װערן צוליב לײכטע און פארבײגײענדיקע סיבות, און אין אײנקלאנג דערמיט װײזט די גאנצע דערפארונג, אז מענטשן זײנען מער גענײגט צו לײדן, כל־זמן די איבלען זײנען דערטרעגלעך, אײדער זיך רעכט־שטעלן דורך אָפּשאפן די פאָרמען, צו װעלכע זײ זײנען צוגעװאױנט. אָבער װען א לאנגע רײ עװלות און גװאלדטאטן, נאָכפאָלגנדיק נאָכאנאנד דעם זעלביקן ציל, װײזט ארױס אן אבזיכט זײ צו אונטעריאָכן אונטער אבסאָלוטן דעספּאָטיזם, איז עס זײער רעכט, איז עס זײער פליכט אראָפּצואװארפן אזא רעגירונג און זיך באזארגן מיט נײע שוץ־מיטלען פאר זײער צוקונפטיקער זיכערקײט. אזא איז געװען דאָס געדולדיקע לײדן פון אָט די קאָלאָניעס; און אזא איז איצט די נױטװענדיקײט, װאָס צװינגט זײ צו ענדערן זײער פריערדיקע סיסטעם פון רעגירונג. די געשיכטע פון דעם איצטיקן קעניג פון גרױס־בריטאניע איז א געשיכטע פון װידערהאָלטע עװלות און גװאלדטאטן, װאָס אלע האָבן זײ דעם דירעקטן ציל אײנצופירן אן אבסאָלוטע טיראניע איבער די דאָזיקע שטאטן. כדי דאָס צו באװײזן, זאָלן פאקטן פארגעבראכט װערן פאר אן אױפריכטיקער װעלט.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.–That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, –That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.–Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid world.

ער האָט זיך אָפּגעזאָגט צו געבן זײן צושטימונג צו די געזונטסטע און נױטיקסטע געזעצן פאר דעם װאױלזײן פון פאָלק.
He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public good.

ער האָט פארבאָטן זײנע גאָװערנאָרס צו פאסן געזעצן פון באלדיקער און דרינגענדיקער װיכטיקײט, סײדן זײער אָנװענדונג זאָל פארהאלטן װערן ביז זײן צושטימונג װעט געגעבן װערן. און װען זײ זײנען אזױ פארהאלטן געװאָרן, האָט ער אינגאנצן פארנאכלעסיקט זיך צו באשעפטיקן מיט זײ.
He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing importance, unless suspended in their operation till his Assent should be obtained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.

ער האָט זיך אָפּגעזאָגט צו פאסן אנדערע געזעצן פאר דער באדערפעניש פון גרױסע טײלן פון פאָלק, סײדן יענע מענטשן זאָלן אױפגעבן דאָס רעכט פון פארטרעטערשאפט אין דער לעגיסלאטור, א רעכט װאָס איז פאר זײ ניט צום אָפּשאצן און איז געפערלעך בלױז פאר טיראנען.
He has refused to pass other Laws for the accommodation of large districts of people, unless those people would relinquish the right of Representation in the Legislature, a right inestimable to them and formidable to tyrants only.

ער האָט צונױפגערױפן געזעצגעבערישע קערפּערשאפטן אין ערטער אומגעוױינלעכע, אומבאקװעמע און װײט פון פּלאץ, װאו עס װערן געהאלטן די געזעלשאפטלעכע דאָקומענטן, מיט דעם אײנציקן צװעק זײ אױסצומאטערן, כדי זײ זאָלן אױספאָלגן זײנע באפעלן.
He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the depository of their public Records, for the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures.

ער האָט נאכאנאנד אױפגעלײזט די רעפּרעזענטאטיװע קערפּערשאפטן דערפאר, װאָס יענע האָבן מיט מענלעכער פעסטקײט זיך געשטעלט קעגן זײנע פארלעצונגען פון די רעכט פון פאָלק.
He has dissolved Representative Houses repeatedly, for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people.

ער האָט זיך אָפּגעזאָגט, אין משך פון א לאנגער צײט נאָך אזױנע אױפלײזונגען, צו דערלױבן דערװײלן אנדערע; אזױ ארום האָט זיך די מאכט פון געזעצגעבונג, װאָס קאָן ניט פארגיכטעט װערן, צוריקגעקערט צו דעם גאנצן פאָלק פאר זײער אָנװענדונג, בעת דער שטאט איז געבליבן אױסגעשטעלט צו אלע געפאָרן פון ארײנדרינגען פון דרױסן און אױפטרײסלונגען פון אינעװײניק.
He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected; whereby the Legislative powers, incapable of Annihilation, have returned to the People at large for their exercise; the State remaining in the mean time exposed to all the dangers of invasion from without, and convulsions within.

ער האָט זיך פארמאָסטן ניט צו דערלאָזן, אז אָט די שטאטן זאָלן װערן באפעלקערט; שטערנדיק פאר דעם דאָזיקן צװעק די געזעצן פאר דער בירגערשאפט פון אױסלענדער; אָפּזאָגגדיק זיך צו פאסן אנדערע געזעצן צו דערמוטיקן זײער אײנװאנדערונג אהער און מאכנדיק שװערער די באדינגונגען פאר נײע לאנד־אפּראָפּריאציעס.
He has endeavoured to prevent the population of these States; for that purpose obstructing the Laws for Naturalization of Foreigners; refusing to pass others to encourage their migrations hither, and raising the conditions of new Appropriations of Lands.

ער האָט געשטערט די אָנװענדונג פון יוסטיץ דורך אפּזאָגן זיך צו געבן זײן צושטימונג צו געזעצן פאר דער אײנפירונג פון יורידישער מאכט.
He has obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary powers.

ער האָט געמאכט ריכטער אָפּהענגיק בלױז אָן זײן װילן, אין זין פון אָנהאלטן זײערע אמטן און אין זין פון דער סומע און דער צאָלונג פון זײערע געהאלטן.
He has made Judges dependent on his Will alone, for the tenure of their offices, and the amount and payment of their salaries.

ער האָט אױפגעשטעלט א מענגע נײע אמטן און אהער געשיקט מחנות באאמטע צו פּלאָגן אונדזער פאָלק און פארצערן זײער האָב און גוטס.
He has erected a multitude of New Offices, and sent hither swarms of Officers to harrass our people, and eat out their substance.

ער האָט געהאלטן צװישן אונדז, אין צײט פון פרידן, שטענדיקע ארמײען אָן דער צושטימונג פון אונדזער לעגיסלאטור.
He has kept among us, in times of peace, Standing Armies without the Consent of our legislatures.

ער האָט געבראכט דערצו, אז די מיליטערישע מאכט זאָל זײן אומאָפּהענגיק און העכער פון דער ציװילער מאכט.
He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil power.

ער האָט זיך פאראײניקט מיט אנדערע צו אונטערװארפן אונדז צו א מאכט, װאָס איז פרעמד צו אונדזער קאָנסטיטוציע און ניט אנערקענט פון אונדזערע געזעצן; געבנדיק זײן צושטימונג צו זײערע אקטן פון כלומרשטער געזעצגעבונג׃
He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution, and unacknowledged by our laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

צו אײנקװארטירן גרױסע מאסן באװאָפנטע מיליטער צװישן אונדז;
For Quartering large bodies of armed troops among us:

צו באשיצן זײ דורך חוזק־פּראצעסן פון שטראָף פאר פילע מאָרדן, װאָס זײ װעלן באגײן קעגן די אײנװאױנער פון די דאָזיקע שטאטן;
For protecting them, by a mock Trial, from punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these States:

אָפּצושנײדן אונדזער האנדל מיט אלע טײלן פון דער װעלט;
For cutting off our Trade with all parts of the world:

ארױפצולײגן שטײערן אױף אונדז אן אונדזער צושטימונג;
For imposing Taxes on us without our Consent:

צו בארױבן אונדז אין א סך פאלן, פון די גונסטן פון משפּט דורך געשװאױרענע;
For depriving us in many cases, of the benefits of Trial by Jury:

צו טראנספּאָרטירן אונדז איבערן ים, כדי געמשפּט צו װערן פאר כלומרשטע פארברעכנס;
For transporting us beyond Seas to be tried for pretended offences

אָפּצושאפן די פרײע סיסטעם פון ענגלישע געזעצן אין א שכנישער פּראָװינץ, אײנפירנדיק דאָרט א רעגירונג פון װילקיר און אױסברײטערנדיק אירע געזעצן אזױ, אז זי זאָל אױף אמאָל װערן א מוסטער און א פּאסיקער אינסטרומענט פאר דער אײנפירונג פון דער זעלביקער אבסאָלוטער הערשאפט אין אָט די קאָלאָניעס;
For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring Province, establishing therein an Arbitrary government, and enlarging its Boundaries so as to render it at once an example and fit instrument for introducing the same absolute rule into these Colonies:

אװעקצונעמען אונדזערע כארטיעס (טשארטערס), אפצושאפן אונדזערע װערטפולסטע געזעצן און צו פארענדערן פונדאמענטאל די פאָרמען פון אונדזערע רעגירונגען;
For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws, and altering fundamentally the Forms of our Governments:

צו סוספּענדירן אונדזערע אײגענע לעגיסלאטורן און צו דערקלערן זיך װי פולמעכטיק צו פאסן געזעצן פאר אונדז אין אלע פאלן.
For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever.

ער האָט דא אױפגעגעבן די רעגירונג דורך דעם, װאָס ער האָט אונדז דערקלערט אױסער זײן שוץ און האָט פארפירט מלחמה קעגן אונדז.
He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War against us.

ער האָט געפּלינדערט אונדזערע ימים, פארװיסט אונדזערע ברעגן, פארברענט אונדזערע שטעט און אומגעבראכט די לעבנס פון אונדזערע מענטשן.
He has plundered our seas, ravaged our Coasts, burnt our towns, and destroyed the lives of our people.

אין דער איצטיקער צײט טראנספּארטירט ער גרױסע ארמײען פון אױסלענדישע געדונגענע סאָלדאטן צו פארענדיקן די ארבעט פון טױט, פארװיסטונג און טיראניע, װאָס איז שױן אָנגעהױבן געװאָרן אונטער באדינגונגען פון גרױזאמקײט און פארראט, װאָס האָבן צו זיך קױם א גלײכן אין די בארבארישע צײטן און זײנען אינגאנצן אומװירדיק פאר דעם הױפּט פון א ציװיליזירטער מלוכה.
He is at this time transporting large Armies of foreign Mercenaries to compleat the works of death, desolation and tyranny, already begun with circumstances of Cruelty & perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages, and totally unworthy the Head of a civilized nation.

ער האָט געצװאונגען אונדזערע מיטבירגער, װעלכע זײנען געפאנגען געװאָרן אױף די ברײטע ימים, צו טראָגן געװער קעגן זײער לאנד, צו װערן תלינים פון זײערע פרײנט און ברידער אָדער אלײן אומצוקומען דורך זײערע הענט.
He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their Country, to become the executioners of their friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands.

ער האָט אױפגעהעצט אינערלעכע אױפשטאנדן צװישן אונדז און האָט זיך פארמאסטן צו ברענגען אױף די אײנװאױנער פון אונדזערע גרענעץ־געגנטן די אומדערבארעמדיקע, װילדע אינדיאנער, װאָס זײער באקאנטער כלל פון קריג־פירונג איז די פארניכטונג, אן אונטערשײד, פון מענטשן פון יעדן עלטער, געשלעכט און שטאנד.
He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages, whose known rule of warfare, is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.

אױף יעדער שטופע פון אָט די אונטערדריקונגען האָבן מיר געבעטן אױף דעם עניותדיקסטן אופן, אז די אומרעכטן זאָלן אָפּגעשטעלט װערן. אױף אונדזערע כסדרדיקע ביטעס האָט ער געענטפערט מיט װידערהאָלטע עװלות. א הערשער, װאָס זײן כאראקטער איז אזױ ארום באצײכגט דורך אלע אקטן, װאָס זײנען סימנים פון א טיראן איז ניט צוגעפּאסט צו זײן א הערשער פון א פרײ פאָלק.
In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people.

אױך האָבן מיר ניט געפעלט אין אונדזער אױפמערקזאמקײט צו אונדזערע בריטישע ברידער. מיר האָבן זײ געװאָרנט פון צײט צו צײט װעגן די פארזוכן פון זײער לעגיסלאטור אױסצושפּרײטן אן אומבארעכטײקטע אױטאָריטעט איבער אונדז. מיר האָבן זײ דערמאָנט װעגן ידי אומשטענדן פון אונדזער אױסװאנדערונג און באזעצונג אין דעם לאנד. מיר האָבן זיך געװענדט צו זײער אײנגעבױרענעם יושר און גרױסמוט. און מיר האָבן זײ באשװאױרן דורך דעם בונד פון אונדזער געמײנשאפטלעכער פארװאנדשאפט זיך אָפּצוזאָגן פון די דאָזיקע גװאלטאטן, װאָס מוזן אומפארמײדלעך איבעררײסן אונדזערע פארבינדונגען און פארקער. אױך זײ זײנען געבליבן טױב צו דער שטים פון גערעכטיקײט און בלוט־פארװאנדשאפט. מיר מוזן דעריבער אײנגײן אױף דער נױטװענדיקײט, װאָס דערקלעדט אונדזער שײדונג, און זײ באטראכטן אזױ װי מיר באטראכטן אלע אנדערע מענטשן, פאר שונאים אין קריג; און אין פרידן — פרײנט.
Nor have We been wanting in attentions to our Brittish brethren. We have warned them from time to time of attempts by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here. We have appealed to their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties of our common kindred to disavow these usurpations, which, would inevitably interrupt our connections and correspondence. They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of mankind, Enemies in War, in Peace Friends.

דעריבער טוען מיר, די פארטרעטער פון די פאראײניקטע שטאטן פון אמעריקע, פארזאמלט אין אלגעמײנעס קאָנגרעס — מיט א װענדונג צום אלהעכםטן ריכטער פון דער װעלט װעגן דער גערעכטיקײט פון אוגדזערע אבזיכטן — פײערלעך מעלדן און דערקלערן, אין נאָמען און דורך דער אױטאָריטעט פון די גוטע מענטשן פון די דאָזיקע קאָלאָניעס אז די דאָזיקע פאראײניקטע קאָלאָניעס זײנען, און דארפן מיט רעכט זײן פרײע און זעלבס־שטענדיקע שטאטן; און אז זײ זײנען פרײ פון יעדער געטרײשאפט צו דער בריטישער קרױן און אז יעדע פאליטישע פארבינדונג צװישן זײ און דער מלוכה פון גרױס־בריטאניע איז און דארף זײן אינגאנצן אױפגעלײזט; און אז װי פרײע און זעלבסשטענדיקע שטאטן האָבן זײ די פולע מאכט צו פירן מלחמה, צו שליסן פרידן, צו מאכן אליאנצן, צו עטאבלירן האנדל און צו טאָן אלע אנדערע אקטן און זאכן, װאָס זעלבשטענדיקע שטאטן מעגן מיט רעכט טאָן. און פאר דער שטיצע פון דער דאָזיקער דעקלאראציע, מיט א פעסטן בטחון אין דער שוץ פון דער געטלעכער השגחה, פארפליכטן מיר געגנזײטײק אײנע צו די אנדערע אונדזערע לעבנס, אונדזערע פארמעגנס און אונדזעד הײליקע ערע.
We, therefore, the Representatives of the United States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly publish and declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent States; that they are Absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent States may of right do. And for the support of this Declaration, with a firm reliance on the protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes and our sacred Honor.

 
 
באטאן גװינעט
לײמאן האָל
דזשאָרדזש װאָלטאָן
GEORGIA
 
Button Gwinnett
Lyman Hall
George Walton

 
 
װיליאם הופּער
דזשאָזעף היוז
דזשאן פּען
NORTH CAROLINA
 
William Hooper
Joseph Hewes
John Penn

 
 
עדוארד ראָטלעדזש
טאמאס הײװארד, דזשוניאָר
טאָמאס לינטש, דזשוניאָר
ארטור מידלטאָן
SOUTH CAROLINA
 
Edward Rutledge
Thomas Heyward, Jr.
Thomas Lynch, Jr.
Arthur Middleton

 
 
סעמױעל טשײס
װיליאם פּאקא
טאָמאס סטאָון
טשארלס קאראָל
MARYLAND
 
Samuel Chase
William Paca
Thomas Stone
Charles Carroll of Carrollton

 
 
דזשאָרדזש װיט
ריטשארד הענרי לי
טאָמאס דזשעפערסאָן
בענדזשאמין העריסאָן
טאָמאס נעלסאָן, דזשוניאָר
פרענציס לײטפוט לי
קארטער בראקסטאָן
VIRGINIA
 
George Wythe
Richard Henry Lee
Thomas Jefferson
Benjamin Harrison
Thomas Nelson, Jr.
Francis Lightfoot Lee
Carter Braxton

 
 
ראָבערט מאריס
בנעדזשאמין ראָש
בענדזשאמין פרענקלין
דזשאן מאָרטאָן
דזשאָרדזש קלײמער
דזשײמס סמיט
דזשאָרדזש טעילאָר
דזשײמס װילסאָן
דזשאָרדזש ראָס
PENNSYLVANIA
 
Robert Morris
Benjamin Rush
Benjamin Franklin
John Morton
George Clymer
James Smith
George Taylor
James Wilson
George Ross

 
 
סיזאר ראדני
דזשאָרדזש ריעד
טאָמאס מעקין
DELAWARE
 
Caesar Rodney
George Read
Thomas McKean

 
 
װיליאם פלאָיד
פיליפּ ליװינגסטאָן
פרענציס לואיס
לואיס מאריס
NEW YORK
 
William Floyd
Philip Livingston
Francis Lewis
Lewis Morris

 
 
ריטשארד סטאקטאָן
דזשאן װיטערספּון
פרענציס האפּקינסאָן
דזשאן הארט
אײברעהעם קלארק
NEW JERSEY
 
Richard Stockton
John Witherspoon
Francis Hopkinson
John Hart
Abraham Clark

 
 
דזשאָסײע בארטלעט
װיליאם װיפּל
מעטיו טאָרנטאָן
NEW HAMPSHIRE
 
Josiah Bartlett
William Whipple
Matthew Thornton

 
 
דזשאן הענקאק
סעמױעל אדאמס
דזשאן אדאמס
ראָבערט טריט פּעין
עלברידזש דזשערי
MASSACHUSETTS BAY
 
John Hancock
Samuel Adams
John Adams
Robert Treat Paine
Elbridge Gerry

 
 
סטיפען האפּקינס
װיליאם עלערי
RHODE ISLAND & PROVIDENCE PLANTATIONS
 
Stephen Hopkins
William Ellery

 
 
ראדזשער שערמאן
סעמױעל האָנטינגטאָן
װיליאם װיליאמס
אליװער װאָלקאָט
CONNECTICUT
 
Roger Sherman
Samuel Huntington
William Williams
Oliver Wolcott

Presented here is one of two Yiddish translations of the Declaration of Independence I know of (the other being an 1892 translation by Sarahson and Son). This translation by an unknown translator was published in 1954 by Aroysgegebn fun Idishn Farlag un Forshungs-Ḳomiṭeṭ along with other seminal civic texts of the United States in a collection called Unzer Demokratishe Yerushe (Our Democratic Heritage). It is in the Public Domain due to lack of a copyright renewal (required for all works published between 1923 and 1963). I hope to translate the 1892 version as well as a Hebrew translation from 1945 by Independence Day 2020. The source text of the Declaration was copied directly from the copy transcribed at the National Archives. –Aharon Varady

Source(s)

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא