Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   👂︎ Public Readings, Sources, and Cantillation   //   Festival & Fast Day Readings   //   Readings for Days in Jewish Calendars   //   Rosh haShanah la-Behemah Readings   //   💬 Universal Declaration of Animal Rights (ILAR, revised 1989)

💬 Universal Declaration of Animal Rights (ILAR, revised 1989)

TABLE HELP

Source (French)Translation (English)Translation (Persian)Translation (Ukrainian)
Déclaration Universelle des Droits de l’Animal (Texte révisé de 1989)
Universal Declaration of Animal Rights (ILAR, revised 1989)
بيانيه جهانی حقوق حيوانات
Всесвітня декларація прав тварин
Préambule
Preamble:
Преамбула
Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évolution des espèces,
Considering that Life is one, all living beings having a common origin and having diversified in the course of the evolution of the species,
با توجه به منشاء یکسان زندگی تمامی موجودات که ريشه مشترک داشته و در مسیر سير تکامل متنوع گشته اند و
Беручи до уваги, що Життя — єдинє, що всі живі істоти мають єдиний початок і їх поділ відбувся в ході еволюції видів,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers,
Considering that all living beings possess natural rights, and that any animal with a nervous system has specific rights,
با توجه به اینکه تمام موجودات زنده دارای حق طبيعی هستند، هر حيوانی با سيستم عصبی، از حقوق ویژه ای برخوردار است.
Беручи до уваги, що всі живі істоти мають свої природні права, і що будь-яка тварина, маюча нервову систему, має особливі права,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l’homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considering that the contempt for, and even the simple ignorance of, these natural rights, cause serious damage to Nature and lead men to commit crimes against animals,
قطعا نقض قوانين و حتی بی خبری محض از اين حقوق طبيعی، فجايع عظيمی نسبت به تخريب طبيعت انجام شده و همواره آدميان به سمت ارتکاب انواع خشونتها نسبت به حيوانات سوق داده می شوند.
Зважаючи, що неповага, або навіть просте ігнорування цих природних прав, завдають великої шкоди природі і приводять людину до скоєння злочинів проти тварин,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales,
Considering that the coexistence of species implies a recognition by the human species of the right of other animal species to live,
باید توجه داشت که همزيستی گونه ها برای انسان نشانه ای است تا حق زندگی کردن ديگر گونه های حیوانات را به رسمیت بشناسد.
Беручи до уваги, що співіснування видів передбачає визнання людським видом права на життя інших видів живих істот,
Considérant que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux,
Considering that the respect of animals by humans is inseparable from the respect of men for each other,
قطعا احترام گذاشتن انسان به حیوانات، جدا از احترام گذاشتن انسانها به یکدیگر نخواهد بود
Беручи до уваги, що повага тварин людиною є невід’ємною від поваги людини людиною,
Il est proclamé ce qui suit
It is hereby proclaimed that:
بدین وسیله اعلام می گردد که
Проголошується
Article premier
Article Ⅰ
ماده 1
Стаття 1
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
All animals have equal rights to exist within the context of biological equilibrium. This equality of rights does not overshadow the diversity of species and of individuals.
تمامی حیوانات دارای حقوق مساوی برای زندگی کردن تحت عنوان تعادل زیستی هستند این حقوق مساوی، گونه های مختلف و خاصی را تحت الشعاع قرار نمی دهد.
Всі тварини мають рівні права на існування в межах умов біологічної рівноваги. Рівність у цих правах залишає незмінною відмінності між собою видів і індивідуумів.
Article 2
Article Ⅱ
ماده 2
Стаття 2
Toute vie animale a droit au respect.
All animal life has the right to be respected.
به حق زندگی تمامی حیوانات باید احترام گذاشته شود.
Усяке тваринне життя має право на повагу.
Article 3
Article Ⅲ
ماده 3
Стаття 3
1. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
1. Animals must not be subjected to bad treatments or to cruel acts.
1- حیوانات نباید در معرض برخوردهای بد واعمال بیرحمانه قرار گیرند.
Тварини не повинні піддаватися поганому поводженню чи жорстоким діям.
2. Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
2. If it is necessary to kill an animal, it must be instantaneous, painless, and cause no apprehension.
2- اگر نیاز به کشتن حیوانی باشد این عمل باید آنی، بدون درد و بدون درک حیوان صورت گیرد.
Якщо є необхідність умертвити тварину, це має відбуватися миттєво, безболісно і не завдавати ніякого попереднього психологічного або фізичного страждання.
3. L’animal mort doit être traité avec décence.
3. A dead animal must be treated with decency.
3- با جسد یک حیوان با شایستگی باید برخورد شود.
З мертвими тваринами потрібно поводитися пристойно.
Article 4
Article Ⅳ
ماده 4
Стаття 4
1. L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
1. Wild animals have the right to live and to reproduce in freedom in their own natural environment.
1- حیوانات وحشی حق زندگی و تولید مـثل آزادانه در محیط طبیعی زیستگاهشان را دارند.
Дикі тварини мають право жити і розмножуватися на волі в їхньому власному природному довкіллі.
2. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.
2. The prolonged deprivation of the freedom of wild animals, hunting and fishing practiced as a pastime, as well as any use of wild animals for reasons that are not vital, are contrary to this fundamental right.
2- محرومیت طولانی مدت از آزادی برای حیوانات وحشی، شکار کردن و ماهی گرفتن تجربی به عنوان سرگرمی و نیز هرگونه استفاده از حیوانات وحشی به دلایلی که حیاتی نباشد مغایر با این حق بنیادی است.
Тривале позбавлення волі диких тварин, полювання та риболовля як проведення часу для власного задоволення, також, як і будь-яке використання диких тварин з причин, які не представляють життєвої необхідності, суперечать цьому основному праву.
Article 5
Article Ⅴ
ماده 5
Стаття 5
1. L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
1. Any animal which is dependent on man has the right to proper maintenance and care.
1- هر حیوانی که به انسان وابسته است باید به شایستگی نگهداری و مراقبت گردد.
Будь-яка тварина, що знаходиться в залежності від людини, має право на належні догляд і турботу.
2. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
2. It must under no circumstances be abandoned or killed unjustifiably.
2- حیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید بطور غیر منصفانه ای ترک و یا کشته شوند.
Тварину в жодному разі не повинно бути кинуто напризволяще або вбито невиправдано.
3. Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
3. All forms of breeding and uses of the animal must respect the physiology and behavior specific to the species.
3- هر گونه ازدياد نسل واستفاده از حیوانات باید طبق احترام به ساختار ویژه فیزیولوژی و رفتاری آن گونه باشد.
Всі форми розведення і використання тварин повинні поважати фізіологію і природну поведінку, властиві виду.
4. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
4. Exhibitions, shows, and films involving animals must also respect their dignity and must not include any violence whatsoever.
4- در نمایشگاهها، نمایشها و فیلمهایی که حیوانات در آن شرکت دارند باید منزلت آنها محترم شمرده شود و عاری از هرخشونتی باشد.
Виставки, демонстрації та фільми, для яких залучають тварин, повинні також поважати їхню гідність і не повинні містити ніякого насильства взагалі.
Article 6
Article Ⅵ
ماده 6
Стаття 6
1. L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
1. Experiments on animals entailing physical or psychological suffering violate the rights of animals.
1- هرگونه آزمایش زجرآوری برروی حیوانات چه بصورت فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق حیوانات محسوب می گردد.
Експерименти на тваринах, що викликають їх фізичні або психологічні страждання, порушують права тварин.
2. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en oeuvre.
2. Replacement methods must be developed and systematically implemented.
2- روشهای جایگزین باید پیشرفته بوده و اصولی انجام گیرند.
Методи відновлення чисельності тварин повинні бути розвинені і систематично здійснюватися.
Article 7
Article Ⅶ
ماده 7
Стаття 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Any act unnecessarily involving the death of an animal, and any decision leading to such an act, constitute a crime against life.
هرگونه عمل غیر ضروری که باعث مرگ حیوانی گردد یا هرگونه تصمیمی که منجربه این عمل گردد جنایت علیه زندگی تلقی می گردد.
Будь-який акт, який призводить до невиправданої загибелі тварини, і будь-яке рішення, що веде до такого акту, є злочинами проти життя.
Article 8
Article Ⅷ
ماده 8
Стаття 8
1. Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est-à-dire un crime contre l’espèce.
1. Any act compromising the survival of a wild species and any decision leading to such an act are tantamount to genocide, that is to say, a crime against the species.
1- هر گونه عمل مغایر با بقای گونه های حیوانات وحشی و یا هر گونه تصمیمی که منتهی به این امر گردد کشتار دسته جمعی تلقی می گردد.
Будь-який акт, що ставить під загрозу виживання дикого виду, і будь-яке рішення, що веде до такого акту, еквівалентні геноциду, тобто є злочинами проти виду.
2. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
2. The massacre of wild animals, and the pollution and destruction of biotopes[1] i.e., habitat necessary for a species’ survival.  are acts of genocide.
2- کشتار حیوانات وحشی، آلوده کردن و نابودی زیستگاهها یشان قتل عام محسوب میگردد.
Вбивства диких тварин, забруднення і руйнування біосфери — дії геноциду.
Article 9
Article Ⅸ
ماده 9
Стаття 9
1. La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
1. The specific legal status of animals and their rights must be recognized by law.
1- شرایط قانونی ویژه حیوانات و حقوق آنان توسط قانون مشخص می شود.
Певний юридичний статус тварин та їх прав повинен бути визнаний законом.
2. La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
2. The protection and safety of animals must be represented at the level of Governmental organizations.
2- محافظت و حفظ امنیت حیوانات بر عهده سازمانهای دولتی است.
Захист і безпека тварин повинні бути представлені на рівні Урядових організацій.
Article 10
Article Ⅹ
ماده 10
Стаття 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.
Educational and school authorities must ensure that citizens learn from childhood to observe, understand, and respect animals.
مراکز تربیتی و مدارس مکلف به آموزش مطالبی مبتنی بر احترام گذاشتن، مراعات و درک حیوانات از دوران طفولیت به شهروندان خود هستند.
Освітні влади повинні гарантувати навчання громадян з дитинства спостерігати, розуміти і поважати тварин.

The Universal Declaration of Animal Rights (UDAR) was first proclaimed in Paris on 15 October 1978 at the headquarters of UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) with the ambition of it being formally adopted in the United Nations General Assembly. The French League of Animal Rights spurred the development of a revised text written during the General Assembly of the International League of Animal Rights, held June 3–4, 1989 in Luxembourg, and adopted on October 21, 1989. The declaration was submitted to the UNESCO Director General in 1990 however it has never been formally adopted.

The text of the UDAR presented here is copied verbatim from Jean-Marc Neumann’s article “The Universal Declaration of Animal Rights or the Creation of a New Equilibrium Between Species” in Animal Law Review, vol. 19:91 (2012), pp. 108-109. I have set the English translation side-by-side with the French, and included extant translation in Farsi (Persian) and Ukrainian. (The earliest appearance of the Farsi translation I could locate dates to this post from December 2010.) A Hebrew, Yiddish, or Ladino translation of the 1989 revision does not yet exist, as far as I know. If you have prepared a translation in a Jewish language, please leave a comment or contact us. (A translation in Hebrew of the original 1978 version of the UDAR with 14 articles is available here: הצהרה אוניברסלית על זכויות בעלי חיים.) –Aharon Varady

Source(s)

Loading

 

Loading

 

Notes

Notes
1i.e., habitat necessary for a species’ survival.

 

 

Comments, Corrections, and Queries