תהלים ז׳ בלשון לאדינו | Psalms 7 by David in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)


To the best of my ability, this is a faithful transcription of Psalms 7 from תהילים או לוס סאלמוס ; טריסלאד’אד’וס דיל לשון הקדש אין לה לינגואה ספרדית (Tehillim, or the Psalms, translated from the Holy language [Hebrew] into the Sephardic language, Estampado por Ǧ. Griffit 1852/3) from a digital copy made available by the collection of Sephardic Studies at the University of Washington. Please join me in making a complete transcription of this Ladino translation of Psalms. –Aharon N. Varady

According to Seder Avodat Yisrael (Seligman Baer, Roedelheim 1868) and Siddur Beis Yaakov (R’ Yaakov Emden), Psalms 7 is recited in addition to the Psalm of the Day, on Purim.

Transcription Source

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא