תהלים ח׳ בלשון לאדינו | Psalms 8 by David in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)


To the best of my ability, this is a faithful transcription of Psalms 8 from תהילים או לוס סאלמוס ; טריסלאד’אד’וס דיל לשון הקדש אין לה לינגואה ספרדית (Tehillim, or the Psalms, translated from the Holy language [Hebrew] into the Sephardic language, Estampado por Ǧ. Griffit 1852/3) from a digital copy made available by the collection of Sephardic Studies at the University of Washington. Please join me in making a complete transcription of this Ladino translation of Psalms. –Aharon N. Varady

According to Siddur Beis Yaakov (R’ Yaakov Emden), Psalms 8 is recited on the Shabbat on which Parshat Bereishit is read. In the Maaseh Rav of the Vilna Gaon, the psalm is read on Simḥat Torah.

Source

Comments, Corrections, and Queries


בסיעתא דארעא