Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌞︎ Prayers for the weekday, Shabbat, and season   //   Everyday   //   Daytime   //   Birkat Ga'al Yisrael for Shaḥarit


📁 Birkat Ga’al Yisrael for Shaḥarit


אֱמֶת וְיַצִּיב | 真实且确定 | Emet v’Yatsiv (Zhēnshí qiě quèdìng) and Al haRishonim (Duìyú dì yī gè) — Chinese translation by Richard Collis (2022)

עֶזְרַת אֲבוֹתֵינוּ | 我们祖先的助手 | Ezrat Avoteinu (Wǒmen zǔxiān de zhùshǒu) — Chinese translation by Richard Collis (2022)

בִּרְכָּת גָּאַל יִשְׂרָאֵל | Emet v’Yatsiv, a paraliturgical reflection by Rabbi Shoshana Meira Friedman