אלהים בישראל | Elohim B’Yisrael :: A piyyut containing the 42 Letter Name, recorded in Sefer haPeliah

A piyyut providing an acrostic for the 42 letter divine name. . . .


בסיעתא דארעא