tagged: שבת תשובה Shabbat Tshuvah

 

Haftarah Reading for Parashat Vayelekh (Hoshea 14:2-10, Mikhah 7:18-20, Yoel 2:15-27): Chantable English translation with trōp, by Len Fellman

The haftarah reading for Parashat Nitsavim, in English translation, transtropilized. . . .