Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   שוכן עד shokhen ad


 
tag: שוכן עד shokhen ad

 

שׁוֹכֵן עַד | 祂永存 | Shokhen Ad (Tā yǒngcún) — Chinese translation by Richard Collis (2022)

שׁוֹכֵן עַד | Shokhen Âd, in its Latin translation by Johann Stephan Rittangel (1644)