Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   Assyrian Neo-Aramaic (Suret)


🔖 Assyrian Neo-Aramaic (Suret)

שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם (שְׁלָמָא אֵילוֹכוּן)‏ | Shalom Aleikhem (Shlama Elokhun), Aramaic translation by Yaacov Maoz