בסיעתא דשמיא
//  Home  //   gilgul hanefesh
Search
Exact matches only

 
tagged: gilgul hanefesh

 

ליקוטי תפילות חלק א׳ תפילה לז | Likutei Tefilot I:37, by Reb Nosson Steinhartz of Nemirov (early 19th century)

תפילה לפני שחיטה | Prayer before Kosher Slaughter, by Eliyah ben Shlomo Avraham haKohen (Sefer Shevet Musar, 1712)