Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   האל בתעצימות ha-El b'taatsumōt


🔖 האל בתעצימות ha-El b’taatsumōt

הָאֵל בְּתַעֲצֻמוֹת עֻזֶּךָ | 上帝,拥有绝对的力量 | Ha-El b’taatsumot Uzekha (Shàngdì, yǒngyǒu juéduì de lìliàng) — Chinese translation by Richard Collis (2022)

הָאֵל בְּתַעֲצֻמוֹת עֻזֶּךָ | ha-El b’Taatsumōt Uzekha, in its Latin translation by Johann Stephan Rittangel (1644)