בסיעתא דשמיא
//  Home  //   kosher slaughter
Search
Exact matches only

 
tagged: kosher slaughter

 

ליקוטי תפילות חלק א׳ תפילה לז | Likutei Tefilot I:37, by Reb Nosson Steinhartz of Nemirov (early 19th century)