tagged: Minhag Kehilat Kol Hanshema

 

The Seder Tefillah for Shabbat and Yom Tov of Kehillat Kol Haneshama, Jerusalem (2007)

The evening service for entering Shabbat and Yom Tov as is the custom of Kehillat Kol Haneshama in south Jerusalem, Israel. . . .