Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   נשמת כל חי Nishmat kol ḥai


 
tag: נשמת כל חי Nishmat kol ḥai

 

נִשְׁמַת כָּל חַי | 每个生物的灵魂 | Nishmat Kol Ḥai (Měi gè shēngwù de línghún) — Chinese translation by Richard Collis (2022)

The Breath of All Life, a paraliturgical Nishmat Kol Ḥai for Shabbat morning by Rabbi Rachel Barenblat

נִשְׁמַת כָּל חַי | Nishmat Kol Ḥai, interpretive translation by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi

נִשְׁמַת כָּל חַי | Nishmat Kol Ḥai, in its Latin translation by Johann Stephan Rittangel (1644)

נִשְׁמַת כָּל חַי (מנהג הספרדים)‏ | Nishmat Kol Ḥai, arranged by Aharon Varady

צָמְאָה נַפְשִׁי | Tsam’ah Nafshi, a piyyut by Avraham ibn Ezra (trans. Avi Shmidman & Tzvi Novick)

צָמְאָה נַפְשִׁי | Tsam’ah Nafshi, a piyyut by Avraham ibn Ezra (interpretive translation by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi)