tagged: paraliturgical amidah

 

A Rosh haShanah Amidah, by Trisha Arlin

A paraliturgical Amidah (standing mediation) for Rosh haShanah. . . .