tagged: pre-Pesaḥ

 

Haftarah Reading for Shabbat Parah (Ezekiel 36:16-38): Chantable English translation with trōp, by Len Fellman

The haftarah reading for Shabbat Parah (after Purim, preceding Shabbat haḤodesh), in English translation, transtropilized. . . .

Haftarah Reading for Shabbat haḤodesh (Ezekiel 45:16-46:18): Chantable English translation with trōp, by Len Fellman

The haftarah reading for Shabbat haḤodesh preceding Rosh Ḥodesh Nissan, in English translation, transtropilized. . . .

Haftarah Reading for Shabbat haGadol (Malakhi 3:4-24): Chantable English translation with trōp, by Len Fellman

The haftarah reading for Shabbat haGadol preceding Pesaḥ, in English translation, transtropilized. . . .