הגדה לסדר פסח | The Passover Seder Haggadah, tropified by Isaac Gantwerk Mayer

A version of the Pesaḥ Haggadah with full cantillation. . . .


בסיעתא דארעא